To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, Warszawa

Lokal użytkowy na wynajem Warszawa, Krucza

140,08 m2
6 584 EUR 47 zł/m2
Opis
ATRAKCYJNY LOKAL HANDLOWY W ŚCISŁYM CENTRUM Znana lokalizacja | Duża powierzchnia sprzedaży | Wejście z ulicy | Atrakcyjna witryna ***** GŁÓWNE ATUTY: Jeden z najbardziej rozpoznawalnych adresów handlowych na mapie Warszawy - Centralny Dom Towarowy, znany szerzej ze swojej potocznej nazwy - Smyk. Budynek na rogu ul.Kruczej i Al.Jerozolimskich doczekał się w ostatnich latach gruntownego i efektownego remontu. Dzięki temu atrakcyjne stały się nie tylko lokale wewnątrz, ale również całe bezpośrednie otoczenie nieruchomości. Lokal znajduje się w uczęszczanej przez pieszych części, ma świetnie wyeksponowaną witrynę i niezwykle atrakcyjną proporcję powierzchni między salą główną a pomieszczeniami pomocniczymi. Dzięki temu lokal jest szczególnie atrakcyjny jako salon sprzedaży. ROZKŁAD POMIESZCZEŃ: * Powierzchnia handlowa * Pomieszczenie socjalne * WC * Magazyn Wszystkie pomieszczenia wykończono w bardzo dobrym standardzie. Podłogi wykonano z atrakcyjnego wizualnie i bardzo trwałego gresu, a oświetlenie koresponduje z odświeżoną bryłą budynku, uzupełniając tym samym świetne wrażenie, jakie robi lokal dla obserwatora z zewnątrz. Pomieszczenia pomocnicze - WC i pokój socjalny - również wykonano w niezwykle dobrym standardzie i z designerskim podejściem, podnosząc dodatkowo atrakcyjność lokalu. BUDYNEK: Centralny Dom Towarowy został oddany do użytku w początku lat 50-tych i przez długi czas był jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów w Śródmieściu. Warszawiacy znali go przede wszystkim dzięki dużemu sklepowi, Smykowi - dedykowanemu dziecięcym potrzebom, tak ubraniowym jak rozrywkowym. Był to jeden z pierwszych budynków w stolicy z garażem podziemnym. Pod adresem zawsze mieściły się atrakcyjne placówki, biura i sklepy. W parterowej części budynku pojawiła się jedna z kilku pierwszych restauracji McDonalds w Warszawie w początku lad 90-tych. Nieruchomość, będąca pewnego rodzaju unikatem w rozumieniu wykorzystanej w budowie technologii w czasach, w których powstała, niestety opierała się drobnym naprawom i sukcesywnie podupadała. Szczęśliwie w 2014 roku pieczę nad nim, wraz z planem generalnego remontu uzgodnionego ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, przejęła spółka Immobel. Ta w ciągu czterech kolejnych lat przeprowadziła kolosalną ilość prac, a zwieńczeniem tego wysiłku było ponowne otworzenie, pod nowa nazwą Cedet, całego kompleksu w nowej formie, pięknie zachowującej charakter oryginału. LOKALIZACJA: Adres „Smyka” ma tą niewątpliwą zaletę, że mało komu trzeba go przedstawiać. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w ścisłym centrum obok takich perełek jak Witkac, czy Dom Braci Jabłkowskich lub dalej, cały pasaż wzdłuż ulicy Chmielnej. W bezpośredniej okolicy znajdziemy cały przekrój gastronomii, od Trattoria Da Antonio, świetnej włoskiej restauracji, przez francuską piekarnię/naleśnikarnię Monique po różne lokale sushi, a nawet legendarny bar mleczny Bambino znajdujący się w głębi ul.Kruczej. Centralna lokalizacja blisko zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych przy rondzie Dmowskiego i zaledwie kilometr od Dworca Centralnego czyni to miejsce świetnie skomunikowanym i łatwo dostępnym. mamy pod ręką autobusy, tramwaje, metro i kolej, dostaniemy się stąd wszędzie i, co może nawet ważniejsze, każdy się do nas łatwo dostanie. INFORMACJE DODATKOWE: Opłaty eksploatacyjne w wys. 19 PLN/m2 płatny osobno Energia elektryczna i opłaty za media teleinformatyczne zależne od zużycia i niezależnych umów z gestorami mediów. Zapraszam na prezentację! —————————————— KONTAKT: Tomasz Szaroszyk +48 512 305 959 Pośrednik odpowiedzialny: Joanna Czapska (licencja zawodowa nr 4585) Przedstawiona wyżej oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz ma charakter informacyjny. Partners International dokłada starań, aby treści przedstawione w naszych ofertach były aktualne i rzetelne. Dane dotyczące ofert uzyskano na podstawie oświadczeń wynajmujących. Jako agencja nieruchomości pobieramy wynagrodzenie w formie prowizji. —————————————— CONTACT: Tomasz Szaroszyk +48 512 305 959 Broker responsible: Joanna Czapska (professional license No. 4585) The above information is not a commercial offer for the purposes of the law but is informative. All data relating to real estate was obtained on the basis of statements of the Landlords. As a real estate agency we charge a comission. —————————————— ATTRACTIVE RETAIL SHOP IN THE CITY CENTER Recognizable Location | Large sales area | Entrance from the street | Attractive site ***** MAIN ADVANTAGES: One of the most recognizable commercial addresses on the map of Warsaw - Centralny Dom Towarowy (Central House of Trade), known more widely from its colloquial name - Smyk. The building at the corner of Krucza Street and Jerozolimskie Avenue has undergone a thorough and effective renovation in recent years. As a result, not only indoor premises became attractive, but also the entire immediate vicinity of the property. The restaurant is located in a pedestrianized part, has a well-exposed display window and an extremely attractive proportion between the main hall and auxiliary rooms spaces. This makes the premises particularly attractive as a showroom. ROOM LAYOUT: * Retail space * Break room * Toilet * Storage room All rooms have been finished to a very good standard. The floors are made of visually attractive and very durable ceramics, and the lighting corresponds to the refreshed body of the building, thus completing the great impression that the place makes for an outside observer. Auxiliary rooms - the toilet and a break room - are also made to an extremely good standard and with a designer approach, further enhancing the attractiveness of the premises. BUILDING: The Centralny Dom Towarowy building was put into operation in the early 1950s and was for a long time one of the most recognizable points in Śródmieście. Varsovians knew it primarily thanks to a large store, Smyk - dedicated to children's needs, both clothing and entertainment. It was one of the first buildings in the capital with an underground garage. At the address there were always attractive establishments, offices and shops. In the ground floor of the building, one of the first few McDonalds restaurants in Warsaw appeared in the early 90's. The property, which is a kind of unique in the sense of the technology used in the construction at the time when it was built, unfortunately resisted minor repairs and gradually fell into decline. Luckily, in 2014, Immobel took over the care of it, along with the general renovation plan agreed with the City Conservation Office. Over the next four years, a collossal rework had taken place, and the culmination of this effort was the reopening under the new name of Cedet, of the entire complex in a new form, beautifully preserving the original character. LOCATION: The undoubted advantage of the "Smyk" address is that it needs little introduction to anyone. It is one of the most recognizable buildings in the very center of Warsaw, next to such gems as Witkac or the "Dom Braci Jabłkowskich", or further, the entire passage along Chmielna Street. In the immediate vicinity we can find a whole range of gastronomy, from Trattoria Da Antonio, a great Italian restaurant, through the French bakery / creperie Monique, to various sushi places, and even the legendary Bambino milk bar located deeper along Krucza Street. The central location close to the intersection of the main communication routes at the Dmowskiego roundabout and just a kilometer from the Central Railway Station makes this place well connected and easily accessible. we have buses, trams, metro and rail close at hand, we can get anywhere from here and, perhaps even more importantly, anyone can easily get to us. ADDITIONAL INFORMATION: Service charges in the amount of PLN 19 / m2 paid separately Electricity and fees for ICT utilities depending on consumption and independent contracts with utilities providers. I'll see you on a presentation!
Więcej
Lokal użytkowy:
na wynajem
Powierzchnia całkowita:
140,08 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Warszawa gmina: Śródmieście miejscowość: Warszawa ulica: Krucza

Podobne oferty w tej lokalizacji