REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DOMIPORTA.PL

 1. Artykuł 1. Informacje wstępne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w internetowym serwisie ogłoszeniowym nieruchomości pod nazwą domiporta.pl
  2. Właścicielem Serwisu jest spółka Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000130727.
  3. Regulamin opisuje zasady umieszczania ogłoszeń w Serwisie dotyczących rynku nieruchomości. Warunkiem koniecznym korzystania z Serwisu jest posiadanie dostępu do sieci internet oraz przeglądarki internetowej.
 2. Artykuł 2. Definicje
 3. Wykorzystane pojęcia w regulaminie mają znaczenie nadane poniżej:

  • Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Domiporta.pl, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej www.domiporta.pl
  • Właściciel - spółka Domiporta sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno, nr KRS 0000130727
  • Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu Domiporta
  • Regulaminy produktowe - regulaminy określające ceny, rodzaje, warunki i specyfikacje korzystania z poszczególnych Usług dostępnych w ramach Serwisu; Regulaminy produktowe dostępne są pod adresem https://www.domiporta.pl/regulaminy
  • Ogłoszenie - informacja o zamiarze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości zlokalizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczona w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie i/lub Regulaminie produktowym
  • Usługi - usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie lub Regulaminie produktowym polegające na umożliwieniu Użytkownikom odpłatnego publikowania, utrzymywania i promowania Ogłoszeń w Serwisie przez określony czas
  • Panel Użytkownika - przydzielona każdemu Użytkownikowi Serwisu identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część serwisu, za pomocą której można zarządzać posiadanymi ogłoszeniami
  • Użytkownik - Użytkownik Indywidualny, Użytkownik Inna Firma lub Użytkownik Profesjonalny, korzystający z usług dostępnych w Serwisie
  • Użytkownik Indywidualny - konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także osoba fizyczna dokonująca czynności bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że ww. czynność nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • Użytkownik Inna Firma - przedsiębiorca związany z inną branżą niż pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub branżą deweloperską, korzystający z usług dostępnych w Serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • Użytkownik Profesjonalny - przedsiębiorca związany z branżą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub branżą deweloperską, korzystający z usług dostępnych w Serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • Umowa Abonamentowa - umowa na publikacje Ogłoszeń w Serwisie zawarta z Użytkownikiem Profesjonalnym lub Użytkownikiem Inna Firma, na podstawie zaakceptowanego Zlecenia Papierowego lub Zlecenia Online, zgodnie z niniejszym Regulaminem i odpowiednim Regulaminem produktowym
  • Umowa na Usługę Dodaj Ogłoszenie - umowa na publikację Ogłoszenia w Serwisie zawarta z Użytkownikiem Indywidualnym lub Użytkownikiem Inna Firma na podstawie złożonego i opłaconego zamówienia, zgodnie z Regulaminem i odpowiednim Regulaminem produktowym Usługi „Dodaj Ogłoszenie”
  • Umowa - Umowa Abonamentowa; Umowa na Usługę Dodaj Ogłoszenie
  • Zlecenie Papierowe - dokument potwierdzający zakres świadczonych usług oraz cenę na rzecz Użytkownika Profesjonalnego lub Użytkownika Inna Firma mający formę papierową opatrzony podpisami obu stron
  • Zlecenie Online - dokument wygenerowany elektronicznie w postaci e-mail potwierdzający zakres świadczonych usług oraz cenę na rzecz Użytkownika Profesjonalnego lub Użytkownika Inna Firma, akceptowany drogą e-mail
  • Polityka Prywatności - zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, korzystających z Serwisu dostępne pod adresem: www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci
  • Polityka Transparentności - zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, korzystających z Serwisu dostępne pod adresem: www.domiporta.pl/polityka-transparentnosci
 4. Artykuł 3. Zasady Korzystania z Serwisu
  1. Usługi świadczone w ramach Serwisu polegają na umożliwieniu Użytkownikom odpłatnego publikowania i utrzymywania w Serwisie przez określony czas Ogłoszeń dotyczących rynku nieruchomości na wynajem lub sprzedaż.
  2. Użytkownicy Indywidualni, Użytkownicy Inna Firma oraz Użytkownicy Profesjonalni mogą korzystać z usług dotyczących publikacji Ogłoszeń dedykowanych dla poszczególnych kategorii Użytkowników w Regulaminach produktowych.
  3. Ogłoszenie prezentowane jest w Serwisie zgodnie z Umową Abonamentową lub Umową z Użytkownikiem Indywidualnym (zawartymi na czas określony lub nieokreślony), minimalny okres publikacji to 1 miesiąc.
  4. Usługi publikacji ogłoszeń w ramach Serwisu są odpłatne.
  5. Ceny za Usługi określone są w poszczególnych Regulaminach produktowych https://www.domiporta.pl/regulaminy, a w odniesieniu do abonamentów standardowych dla Użytkowników Profesjonalnych, Użytkowników Inna Firma i opłat za usługi dodawania Ogłoszeń przez Użytkowników Indywidualnych ceny te dostępne są również pod adresem https://www.domiporta.pl/cennik-dla-partnerow
  6. Użytkownicy Profesjonalni uiszczają opłatę za usługi z dołu na podstawie faktury VAT płatnej przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia. W przypadku Użytkownika Profesjonalnego związanego z branżą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami opłata za usługi może zostać wniesiona również za pomocą mechanizmu automatycznie regulującego należności, udostępnianego w Panelu Użytkownika we współpracy z PayU (zakładka płatności/karty płatnicze). Mechanizm ten będzie rozliczał faktury VAT automatycznie, począwszy od najstarszej. Skorzystanie z powyższej metody płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z PayU (zapisanie karty płatniczej celem cyklicznego regulowania należności bez każdorazowego przepisywania danych karty płatniczej) i zaakceptowania jego regulaminu. Odmienne zasady płatności mogą być określone w poszczególnych Regulaminach produktowych lub regulaminach akcji promocyjnych.
  7. Użytkownicy Indywidualni oraz Użytkownicy Inna Firma uiszczają z góry opłatę przy wykupieniu Usług w ramach Umowy na Usługę dodaj Ogłoszenie, zgodnie z obowiązującymi cenami Usług. Opłata może zostać wniesiona za pomocą PayU, przelewem internetowym lub kartą płatniczą.
  8. Po upływie okresu publikacji, Ogłoszenie zostaje oznaczone jako archiwalne i niemożliwe staje się jego wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki dostępnej w Serwisie. Jeżeli Użytkownik w ciągu 180 dni nie dokona ponownej aktywacji swojego Ogłoszenia, zostanie ono trwale usunięte z bazy ogłoszeń w Serwisie.
  9. Jedno Ogłoszenie zawsze prezentuje jedną nieruchomość na wynajem lub sprzedaż. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia zdublowanych Ogłoszeń tego samego Użytkownika.
  10. W ramach Ogłoszenia Serwis udostępnia formularz kontaktowy, w którym potencjalny kupujący lub najemca może odznaczyć prośbę kontaktu ze strony ogłoszeniodawcy numer telefonu, domyślnie podstawioną treść wskazującą lokalizację oraz zainteresowanie nieruchomością, z możliwością edycji jak również adres e-mail.
  11. Dane z formularza kontaktowego są przekazywane na adres e-mail klienta wskazany w Zleceniu Papierowym lub Zleceniu Online, jak również są przechowywane w Panelu Użytkownika z możliwością podglądu przez Użytkownika w czasie rzeczywistym.
  12. Ogłoszenia dostępne są publicznie.
  13. Zabrania się publikacji Ogłoszeń:

   - niezgodnych ze stanem faktycznym oraz prawnym
   - umieszczanie znaków wodnych na zdjęciach
   - umieszczanie danych kontaktowych na zdjęciach (e-mail, telefon, komunikator)
   - umieszczanie zdjęć niezwiązanych z nieruchomością
   - umieszczanie znaków towarowych, grafik na zdjęciach
   - wprowadzanie cen niezgodnych z realiami rynkowymi (zaniżone ceny)
   - sugerujących chęć wzbogacenia się w zamian za kontakt
   - sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc
   - uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe

   Właściciel zastrzega sobie prawo, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, do usunięcia ogłoszenia i/lub rozwiązania Umowy abonamentowej w trybie natychmiastowym.
  14. Serwis zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszystkich materiałów umieszczonych w ogłoszeniu do kampanii zewnętrznych służących dodatkowemu promowaniu ogłoszenia w celu zwiększenia jego zasięgów internetowych.
  15. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów zgromadzonych na Serwisie (w całości lub części) przez Użytkownika bez uprzedniej zgody Właściciela i udostępnianie ich osobom trzecim lub innym serwisom ogłoszeniowym (w tym własnym) jest niedozwolone. Powyższe czynności Użytkownika każdorazowo wymagają udzielenia oddzielnej pisemnej zgody przez Właściciela
  16. Użytkownik, z chwilą zamieszczenia w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w Serwisie oraz w kampaniach internetowych zewnętrznych służących dodatkowemu promowaniu ogłoszenia w celu zwiększenia jego zasięgów internetowych, w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach; wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; publicznego wyświetlania i odtwarzania; wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań.
  17. Dane zawarte w ogłoszeniu w tym dane osobowe Użytkowników i osób działających w ich imieniu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polityką Prywatności https://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci oraz Polityką Transparentności https://www.domiporta.pl/polityka-transparentnosci
 5. Artykuł 4. Zawarcie Umowy Abonamentowej
  1. Umowę Abonamentową mogą zawierać Użytkownicy Profesjonalni oraz Użytkownicy Inna Firma.
  2. W celu zawarcia Umowy Abonamentowej na świadczenie Usługi Użytkownik Profesjonalny lub Użytkownik Inna Firma składa Właścicielowi Zlecenie Papierowe lub Zlecenie Online, według wzorów dostępnych pod https://www.domiporta.pl/zlecenia
  3. Składając Zlecenie Użytkownik dokonuje wyboru zakresu i rodzaju Usługi według właściwego Regulaminu produktowego.
  4. Zawarcie Umowy Abonamentowej z Użytkownikiem Profesjonalnym lub Użytkownikiem Inna Firma następuje z chwilą akceptacji Zlecenia Papierowego lub Zlecenia Online przez pracownika Serwisu.
 6. Artykuł 5. Zawarcie Umowy na Usługę Dodaj Ogłoszenie
  1. W celu zawarcia Umowy na Usługę Dodaj Ogłoszenie, Użytkownik Indywidualny lub Użytkownik Inna Firma dokonuje wyboru zakresu i rodzaju Usługi według Regulaminu produktowego Usługi „Dodaj Ogłoszenie” https://www.domiporta.pl/regulamin-dodaj-ogloszenie oraz dokonuje opłaty za Usługi.
  2. Zawarcie Umowy na Usługę Dodaj Ogłoszenie następuje z chwilą złożenia przez Użytkownika Indywidualnego lub Użytkownika Inna Firma formularza zamówienia i dokonania zapłaty za Usługi.
 7. Artykuł 6. Zakładanie i korzystanie z Panelu Użytkownika
  1. Użytkownik Profesjonalny ma zakładany Panel Użytkownika po zawarciu Umowy abonamentowej, unikalny login zostaje wygenerowany automatycznie przez system i wysłany na wskazany adres email, a hasło jest nadawane przez Użytkownika przy pierwszym logowaniu. Zarówno login jak i hasło można zmienić w Panelu Użytkownika.
  2. Użytkownik Indywidualny oraz Użytkownik Inna Firma w chwili dodania ogłoszenia ma zakładany Panel Użytkownika, dla którego loginem jest adres email podany podczas rejestracji, a hasło nadaje indywidualnie przy pierwszym logowaniu.
  3. W przypadku Użytkowników Profesjonalnych wszelkich czynności w ramach serwisu może dokonywać jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
  4. Użytkownik Profesjonalny ma możliwość w Panelu Użytkownika dodać adresy e-mail, numery telefonów i innych danych kontaktowych swoich pracowników lub współpracowników za pomocą funkcjonalności „Dodaj Agenta” dostępnej w ramach Panelu Użytkownika. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być prezentowane w treści ogłoszenia i służą nawiązaniu kontaktu z Agentem przypisanym do ogłoszenia jako osoba kontaktowa.
  5. Zakładając Panel Użytkownika, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone zgody, kontaktując się z wsparcie@domiporta.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 555 57 40.
  6. W Panelu Użytkownika udostępniamy usługę „Moje ulubione” – umożliwia ona zapisanie i zarządzanie zapisanymi ogłoszeniami z Serwisu jako ulubione oznaczając i odznaczając ikonę pinezki.
  7. Panel Użytkownika zakładany jest na czas nieokreślony, jednakże w każdej chwili po zakończeniu Umowy, Użytkownik może zwrócić się do Właściciela o zamknięcie Panelu Użytkownika kierując prośbę w ww. zakresie mailowo pod adres: wsparcie@domiporta.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 555 57 40.
  8. Użytkownik Profesjonalny związany z branżą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, akceptujący w jednym Panelu Użytkownika mechanizm automatycznie regulujący płatności, o którym mowa w art. III ust. 6, wyraża zgodę na korzystanie z tego mechanizmu w ramach pozostałych Paneli Użytkownika, które posiada.
 8. Artykuł 7. Dodawanie Ogłoszeń
  1. Użytkownik Indywidualny oraz Użytkownik Inna Firma w celu dodania Ogłoszenia powinien wybrać rodzaj i zakres Usługi oraz uzupełnić formularz dostępny na stronach Serwisu, wprowadzić treść Ogłoszenia, dodać fotografie nieruchomości lub link do filmu prezentującego nieruchomość, dokonać płatności.
  2. Użytkownik decyduje o treści Ogłoszenia jak również dodaje zdjęcia, cenę oraz lokalizację jako najważniejsze kryteria. Opis nieruchomości powinien zawierać rzeczywisty stan nieruchomości, uwzględniając w tym także stan prawny. Dodatkowo w Ogłoszeniu Użytkownik może zaznaczyć parametry mające na celu podniesienie atrakcyjności Ogłoszenia, zgodnie z udostępnionym formularzem Ogłoszenia.
  3. Emisja Ogłoszenia Użytkownika Indywidualnego oraz Użytkownika Inna Firma odbywa się w ciągu godziny od dokonania płatności od dokonania płatności przy użyciu jednej z metod płatności dostępnych w formularzu zamówienia o ile w formularzu zamówienia nie dokonano wyboru późniejszej daty ogłoszenia.
  4. Użytkownik Profesjonalny (Agencja pośrednictwa w obrocie nieruchomościami) dodaje Ogłoszenia wykorzystując programy eksportowe lub ma możliwość dodawania pojedynczych Ogłoszeń po zalogowaniu do Panelu Użytkownika.
  5. Użytkownik Profesjonalny (Deweloper) dodaje Ogłoszenia po zalogowaniu do Panelu Użytkownika jak również może skorzystać z pomocy pracowników Serwisu. W tym celu należy przesłać materiały w ciągu 3 dni od zawarcia Umowy Abonamentowej na adres wsparcie@domiporta.pl.
  6. Użytkownik odpowiada za aktualność Ogłoszeń, jest zobligowany do ich aktualizacji, aby publikacje na Serwisie były zawsze aktualne.
  7. Ceny podawane w ogłoszeniach powinny odzwierciedlać rzeczywistą cenę nieruchomości.
 9. Artykuł 8. Edycja Ogłoszeń
  1. W trakcie publikacji Ogłoszenia, Użytkownik może usunąć ogłoszenie z Serwisu, wybrać dodatkową usługę promocji ogłoszenia lub przedłużyć czas jego emisji. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia wymaga ponownej aktywacji Ogłoszenia.
  2. W trakcie prezentacji Ogłoszenia na serwisie Użytkownik Indywidualny w każdym momencie jego trwania może dokonać edycji, usunięcia Ogłoszenia poprzez zalogowanie w Panelu Użytkownika.
  3. Użytkownik Profesjonalny jak również Użytkownik Inna Firma którzy dodawali Ogłoszenia ręcznie w Panelu Użytkownika wykorzystując funkcję „dodaj ogłoszenie” w każdej chwili mogą usunąć lub dokonać edycji Ogłoszenia poprzez zalogowanie do Panelu Użytkownika
  4. Użytkownik Profesjonalny (Deweloper) może dokonać edycji ogłoszeń logując się do Panelu Użytkownika jak również poprosić o wsparcie pracownika serwisu przesyłając materiały na adres aktualizacje@domiporta.pl
  5. Użytkownik Profesjonalny (Agencja Pośrednictwa) korzystający z programów eksportowych nie ma możliwości edycji ogłoszeń w Panelu Użytkownika jak również ich usunięcia. Dokonuje zmian wykonując kolejny eksport ogłoszeń:

   - przy eksporcie całościowym stare oferty są usuwane pozostają tylko te na nowo wyeksportowane
   - przy eksporcie przyrostowym stare oferty zostają na serwisie, i dodawane są nowe oferty
   - przy eksporcie częściowym stare oferty są usuwane, zostają dodane nowe.
 10. Artykuł 9. Aktywacja Ogłoszeń
  1. W ramach Umowy na Usługę Dodaj Ogłoszenie Użytkownik Indywidualny oraz Użytkownik Inna Firma dokonuje aktywacji Ogłoszenia poprzez prawidłowe dokonanie płatności; następnie w ciągu godziny Ogłoszenie zostaje opublikowane o ile Użytkownik nie zaznaczy późniejszego terminu publikacji w trakcie procedury składania zamówienia.
  2. W ramach Umowy Abonamentowej aktywacja abonamentu następuje w chwili zawarcia Umowy Abonamentowej .
  3. W ramach Umowy Abonamentowej Ogłoszenia stają się aktywne:
   1. w ciągu godziny od momentu wyeksportowania Ogłoszeń dla klientów korzystających z programów eksportowych,
   2. w ciągu godziny od dodania Ogłoszenia przez Panel Użytkownika, lub w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu przesłania materiałów na adres wsparcie@domiporta.pl
 11. Artykuł 10. Zasady publikacji Ogłoszeń. Dodatkowe usługi promowania Ogłoszeń
  1. Podstawową zasadą publikacji ogłoszeń jest ich chronologiczne zamieszczanie w Serwisie w określonej przez Użytkownika kategorii Ogłoszeń.
  2. Użytkownicy mogą zwiększać widoczność swoich Ogłoszeń poprzez zakup dodatkowych usług promowania Ogłoszeń.
  3. Użytkownicy Indywidualni mogą dodatkowo odpłatnie promować swoje Ogłoszenia, korzystając z:

   - pakietów podbić i wyróżnień swoich Ogłoszeń tzn. pozycjonowania w wynikach wyszukiwania na górnej części wyników wyszukiwania,
   - emisji Ogłoszenia na stronie głównej,
   - reklamy zewnętrznej (na innych serwisach lub mediach społecznościowych),
   - zamawiając baner do wywieszenia.
  4. Użytkownicy Profesjonalni oraz Użytkownicy Inna Firma mogą dodatkowo odpłatnie promować swoje ogłoszenia korzystając z:

   - pakietów podbić i wyróżnień swoich ofert tzn. pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania na górnej części wyników wyszukiwania
   - pojedynczych pakietów podbić i wyróżnień swoich ofert tzn. pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania na górnej części wyników wyszukiwania
  5. Wszystkie wyżej wymienione w ust. 3 i 4 Usługi są dodatkowo płatne, a ich świadczenie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminach produktowych. Dodatkowe usługi promowania są świadczone tylko i wyłącznie w przypadku aktywnego Ogłoszenia. Opis Usług wymienionych w ust. 3 i 4 znajduje się w Regulaminach produktowych https://www.domiporta.pl/regulaminy
  6. W każdej chwili po wykorzystaniu dodatkowych usług promowania ogłoszeń, określonych w niniejszym artykule, można dokupić kolejne tego rodzaju usługi, korzystając z Panelu Klienta.
 12. Artykuł 11. Usługa Przedłuż Ogłoszenie
  1. Użytkownik Indywidualny oraz Użytkownik Inna Firma, który dodaje Ogłoszenie ręcznie w każdym momencie publikacji Ogłoszenia może dokonać przedłużenia okresu publikacji wybierając ponownie wariant produktu oraz dokonując płatności.
  2. W przypadku Użytkowników Profesjonalnych przedłużenia (jeżeli Umowa Abonamentowa zawarta jest na czas określony) można dokonać kontaktując się z bok@domiporta.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 555 57 40 jak również kontaktując się bezpośrednio z opiekunem Klienta.
  3. Serwis zastrzega sobie prawo do okresowych rabatów procentowych w przypadku przedłużania kończącego się Ogłoszenia, o czym Użytkownik jest informowany w trakcie przedłużania produktu na ekranie ze szczegółami, a następnie przed dokonaniem płatności je akceptuje.
 13. Artykuł 12. Inne usługi
  1. Serwis świadczy dodatkowo takie usługi jak „jeden do wielu”, „odpocznij od szukania ofert”, są to usługi nieodpłatne świadczone w Serwisie na zamówienie Użytkowników, umożliwiające poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego, wysłanie zapytania według określonych preferencji do wielu ogłoszeniodawców w Serwisie.
  2. Dodatkową nieodpłatną usługą jest również usługa „Powiadamiacz”, polegająca na przesyłaniu do Użytkownika na podany przez niego adres email nowych ogłoszeń w ramach Serwisu. Usługa uruchamiana jest dla Użytkowników, którzy ją zamówili lub wyrazili zgodę na jej świadczenie.
  3. Usługa „Newsletter z Ofertami”, jest nieodpłatną usługą świadczoną na zamówienie Użytkownika polegającą na powiadamianiu Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu kontaktowym lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub czatów, w tym komunikatorów lub czatów udostępnianych w mediach społecznościowych, o ogłoszeniach dostępnych w Serwisie i spełniających kryteria określone przez Użytkownika.
  4. Usługa „Newsletter contentowy” jest nieodpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika informacji o nowych artykułach, publikowanych pod linkiem https://www.domiporta.pl/poradnik. Usługa uruchamiana jest dla Użytkowników, którzy ją zamówili lub wyrazili zgodę na jej świadczenie.
  5. Usługa „Wyślij sms” jest dostępna dla ogłoszeń odznaczonych napisem wyślij sms, można ją aktywować i dezaktywować w Panelu Użytkownika, a w treści sms zostanie przekazany identyfikator ogłoszenia. Sms jest przekazywany na numer Serwisu a następnie do ogłoszeniodawcy wraz z powiadomieniem e-mail, więcej informacji w polityce prywatności https://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci Usługa jest bezpłatna, jednakże może nastąpić opłata po stronie operatora zgodnie z posiadaną taryfą.
 14. Artykuł 13. Dopuszczalne formy rozwiązania Umów
  1. Użytkownik Indywidualny lub Użytkownik Inna Firma może odstąpić od Umowy na Usługę Dodaj Ogłoszenie w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny, wzór odstąpienia znajduje się pod adresem: https://www.domiporta.pl/panel/Content/wzor_odstapienia_domiporta.pdf
  2. Użytkownik Indywidualny lub Użytkownik Inna Firma może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi w ramach Umowy na Usługę Dodaj Ogłoszenie przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie. W takim przypadku, po rozpoczęciu świadczenia usługi, Użytkownik nadal zachowuje prawo do odstąpienia od umowy jednak będzie musiał ponieść koszty spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu.
  3. Użytkownik Profesjonalny lub Użytkownik Inna Firma może wypowiedzieć Umowę Abonamentową z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego, składając oświadczenie o wypowiedzeniu ww. umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Biuro Obsługi Klienta Domiporta Sp. z o.o. ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno, lub w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail bok@domiporta.pl. Wzór wypowiedzenia znajduje się pod adresem https://www.domiporta.pl/panel/Content/wzor_wypowiedzenia_domiporta.pdf
  4. Właściciel może wypowiedzieć Umowę Abonamentową z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Właściciel może wypowiedzieć Umowę Abonamentową bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik dopuszcza się opóźnienia w zapłacie całości lub części płatności należnych z tytułu Umowy Abonamentowej przekraczającego 30 dni.
  5. W przypadku określonym w ust. 4, niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia Umowy Abonamentowej ze skutkiem natychmiastowym, Właściciel może również wstrzymać się ze spełnianiem świadczeń wynikających z ww. umowy, w szczególności zablokować możliwość korzystania z Panelu Użytkownika, zaprzestać świadczenia Usług i publikacji Ogłoszenia, do chwili uregulowania zaległych płatności przez Użytkownika.
 15. Artykuł 14. Zasady Odpowiedzialności
  1. Serwis umożliwia umieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń oraz kontaktowanie się z Użytkownikami.
  2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych Ogłoszeń.
  3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny oraz rzeczywisty publikowanej nieruchomości oraz za aktualność Ogłoszenia.
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

   - brak zainteresowania Ogłoszeniem,
   - działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych, banków i innych instytucji i urządzeń niezależnych od Serwisu,
   - realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
   - składane oświadczenia przez Użytkownika
  5. Serwis zastrzega sobie prawo do:

   - przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu w związku z pracami technicznymi nie dłużej niż 24h,
   - w przypadku Użytkowników Profesjonalnych naliczenia opłaty za abonament od momentu zawarcia Umowy Abonamentowej niezależnie od daty wyeksportowania Ogłoszeń lub dodania materiałów do prezentacji inwestycji deweloperskiej,
   - ingerencji w treść Ogłoszenia w przypadku rażących naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminów produktowych jak również jest umocowany do usunięcia Ogłoszenia,
   - skontrolowania Ogłoszeń z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 16. Artykuł 15. Reklamacje
  1. Każdy z Użytkowników ma prawo do zgłoszenia reklamacji w zakresie wykonania przez Serwis świadczonej mu usługi w ramach Serwisu. Użytkownicy Profesjonalni oraz Użytkownicy Inna Firma mogą zgłosić reklamację w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia lub świadczenia innej Usługi bądź dnia, w którym emisja Ogłoszenia lub świadczenie Usługi powinno się zakończyć.
  2. Reklamację Użytkownik przesyła listownie na adres Biuro Domiporta w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail bok@domiporta.pl.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

   - imię i nazwisko,
   - adres email Użytkownika,
   - numer ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy lub nazwa innej usługi,
   - okres emisji,
   - uzasadnienie reklamacji oraz żądanie w związku ze składaną reklamacją.
  4. Jeżeli podane dane z zgłoszeniu wymagają doszczegółowienia Serwis zastrzega sobie prawo do kontaktu w związku z obsługą reklamacji.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, o jej rozstrzygnięciu Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie, lub listownie na adres podany w reklamacji złożonej listownie.
 17. Artykuł 16. Skargi i mediacja
  1. Skarga przysługuje Użytkownikowi Profesjonalnemu i Użytkownikowi Inna Firma między innymi w następujących sprawach:
   1. domniemanego niewywiązywania się przez Właściciela z obowiązków wynikających z Regulaminu, Regulaminów Produktowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego;
   2. kwestii technologicznych, które wiążą się z funkcjonowaniem Serwisu i które wpływają na możliwość korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu;
   3. środków i działań podejmowanych przez Właściciela w odniesieniu do usług świadczonych ramach Serwisu, które wpływają na sytuację Użytkownika Profesjonalnego i/lub Użytkownika Inna Firma;

    Skargę można złożyć przesyłając ją z dopiskiem „skarga” listownie na adres Biuro Domiporta w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: opinia@domiporta.pl
  2. Do skargi zgłaszający powinien w miarę możliwości podać informacje umożliwiające ocenę zasadności skargi, w tym w szczególności opis zarzucanych uchybień.
  3. Skarga zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, o jej rozstrzygnięciu Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego została przesłana, lub listownie na adres podany w skardze złożonej listownie.
  4. Użytkownik Profesjonalny i Użytkownik Inna Firma mają możliwość wnioskowania o skorzystanie z mediacji celem rozwiązania sporów powstałych między Właścicielem a danym Użytkownikiem w związku ze świadczonymi przez Właściciela w ramach Serwisu usługami, w tym sporów dotyczących kwestii mogących być przedmiotem skargi, o której mowa w ust. 1. Właściciel wyraża wolę podjęcia postępowania mediacyjnego w zakresie takich sporów za pośrednictwem mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Lista mediatorów oraz Regulamin Postępowania Mediacyjnego Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej dostępne są na stronach internetowych Naczelnej Rady Adwokackiej. Mediacja jest odpłatna, przy czym Właściciel ponosi rozsądną część całkowitych kosztów mediacji zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym ust. 1 lit. a.
  5. Użytkownik może zaproponować innego mediatora(ów), z pomocą którego jest gotów podjąć mediacje. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. Właściciel może odmówić wszczęcia mediacji lub zaproponowanego przez Użytkownika mediatora(ów).
 18. Artykuł 17. Dostęp do danych Użytkowników
  1. Właściciel ma dostęp do następujących danych Użytkownika: danych identyfikujących Użytkownika, przekazanych przez Użytkownika w związku ze złożeniem Zlecenia Papierowego, Zlecenia Online, założeniem Panelu Użytkownika; danych zawartych w treści Ogłoszenia, danych przekazanych w związku z dokonywaniem płatności przez Użytkownika na rzecz Właściciela Serwisu.
  2. Użytkownik nie ma dostępu do wszystkich danych, które są dostępne dla Właściciela. Użytkownik nieodpłatnie ma dostęp do danych dotyczących dokonanych przez niego czynności w ramach Serwisu, dostępnych w Panelu Użytkownika.
  3. Dostęp Właściciela do danych osobowych Użytkowników, zasady tego dostępu oraz okres przechowywania i zasady usuwania tych danych określa załącznik do Regulaminu, tj. Polityka Prywatności https://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci oraz Polityka Transparentności https://www.domiporta.pl/polityka-transparentnosci
 19. Artykuł 18. Zmiany Regulaminu oraz Postanowienia Końcowe
  1. Niniejszy Regulamin oraz Regulaminy produktowe oraz cenniki mogą podlegać zmianom.
  2. O zmianach i o terminach ich obowiązywania Właściciel powiadomi poprzez umieszczenie informacji w Panelu Użytkownika oraz poprzez wysłanie stosownych powiadomień do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Zmiany Regulaminu, Regulaminów produktowych oraz cenników wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 15 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu oraz powiadomienia Użytkowników drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że zmiany Cenników dotyczące przedziałów abonamentowych wchodzą w życie nie wcześniej niż od początku kolejnego okresu rozliczeniowego.
  4. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą świadczone na warunkach dotychczasowych
  5. Użytkownikom przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy Abonamentowej w terminie 15-dni od dnia powiadomienia o zmianach. Użytkownik może rozwiązać Umowę Abonamentową składając oświadczenie o wypowiedzeniu w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail bok@domiporta.pl. Wzór wypowiedzenia znajduje się pod adresem https://www.domiporta.pl/panel/Content/wzor_wypowiedzenia_domiporta.pdf Jeżeli Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu w w/w terminie, uznaje się, że akceptuje zmiany Regulaminu i/lub Regulaminów produktowych i/lub cenników.
  6. Regulamin i jego wcześniejsze wersje będą udostępnione w Serwisie pod adresem https://www.domiporta.pl/regulaminy Na żądanie Użytkownika Regulamin jest przesyłany drogą poczty elektronicznej na wskazany adres email.
  7. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, której przedmiotem jest świadczenie przez Serwis usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Poprzednie wersje regulaminu dostępne są pod adresami:
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_23_05_2018.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_13_09_2017.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_31_07_2017.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_17_01_2017.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_27_06_2016.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_05_04_2016.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_21_02_2016.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_28_09_2015.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_22_04_2015.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_18_03_2015.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_25_12_2014.pdf
Regulamin_serwisu_internetowego_Domiporta_07_10_2014.pdf