REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DOMIPORTA.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Użytkowników / Użytkowników Profesjonalnych usług dostępnych w ramach internetowego serwisu www.domiporta.pl, którego właścicielem i administratorem jest AUTO CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, a w szczególności reguluje zasady:
   1. korzystania z Serwisu (ogólne);
   2. dodawania ogłoszeń oraz zakupu usług dodatkowych;
   3. zakładania konta Użytkownika/ Użytkownika Profesjonalnego;
   4. zamieszczania, edycji i aktywacji ogłoszeń;
   5. dokonywania płatności;
   6. w zakresie dopuszczalnej treści ogłoszeń;
   7. publikacji ogłoszeń dodanych przez Użytkowników Profesjonalnych korzystających z zewnętrznych programów do eksportu danych;
   8. w zakresie kolejności wyświetlania ogłoszeń;
   9. zgłaszania i rozpatrywania reklamacji;
   10. odstępowania od zawartych umów;
   11. odpowiedzialności AUTO CENTRUM
  2. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: AUTO CENTRUM - spółka pod firmą: „AUTO CENTRUM Sp. z o.o.” z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000130727, REGON: 370462969, NIP 6842168097; Serwis Domiporta.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Domiporta.pl, prowadzony przez AUTO CENTRUM, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej www.domiporta.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów AUTO CENTRUM; Użytkownik – podmiot korzystający z usług dostępnych w serwisie Domiporta.pl; Użytkownik Profesjonalny – podmiot prowadzący w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub prowadzący działalność deweloperską, dodający ogłoszenie w serwisie Domiporta.pl i korzystający z innych usług dostępnych w serwisie Domiporta.pl; Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi/Użytkownikowi Profesjonalnemu identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny); Regulamin – niniejszy regulamin; Cennik – zestawienie ustalanych przez AUTO CENTRUM opłat za usługi świadczone w ramach serwisu Domiporta.pl; Umowa Abonamentowa – umowa z AUTO CENTRUM na publikacje ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl zawarta wyłącznie z Użytkownikami Profesjonalnymi, agencjami, biurami sprzedaży lub deweloperami.
 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU DOMIPORTA.PL
  1. Serwis Domiporta.pl umożliwia Użytkownikom/Użytkownikom Profesjonalnym publikowanie w sieci internetowej za wynagrodzeniem i przez czas określony ogłoszenia dotyczącego rynku nieruchomości oraz umożliwia korzystanie z innych usług dostępnych w ramach Serwisu Domiporta.pl, opisanych szczegółowo w Sekcji III Regulaminu. AUTO CENTRUM w ramach Serwisu świadczy również doradztwo w zakresie wyboru nieruchomości, warunków jej zakupu, a także wyboru narzędzi i technik służących do podnoszenia skuteczności ogłoszeń, czego wyrazem są takie usługi, jak w szczególności: badanie oceny jakości realizowanych usług w Serwisie zarówno w imieniu Użytkowników Profesjonalnych jak i AUTO CENTRUM, wysyłanie powiadomień o nowych ofertach usługa "powiadamiacza", wysyłanie „newslettera contentowego” zawierającego treści redakcyjne, a także informacji o nowych usługach Serwisu Domiporta.pl.
  2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu Domiporta.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
  3. AUTO CENTRUM jest zobowiązany do prawidłowego wykonywania usługi.
  4. Użytkownik/Użytkownik Profesjonalny samodzielnie ustala treść ogłoszenia i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.
  5. W trakcie składania zamówienia, AUTO CENTRUM udostępnia Użytkownikowi/Użytkownikowi Profesjonalnemu metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów danych wprowadzanych na ścieżce zamówienia.
  6. Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny może edytować treść ogłoszenia w trakcie emisji, usunąć ogłoszenie z Serwisu, wybrać dodatkową usługę promocji ogłoszenia lub przedłużyć czas emisji ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia wymaga ponownej aktywacji Ogłoszenia.
  7. Rozpoczęcie wykonywania usług na zasadach wynikających z Regulaminu rozpoczyna się po 14 dniach od dnia zawarcia przez Użytkownika umowy (termin przysługujący Użytkownikowi na odstąpienie od umowy), chyba że:
   1. w stosunku do świadczenia danej usługi Użytkownik wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed przysługującym mu terminem na odstąpienie od umowy;
   2. w stosunku do usług jednorazowych, tj. Usługi Pojedynczego Podbicia- Użytkownik wyrazi wolę wykonania jej w całości przed upływem przysługującego mu terminu na odstąpienie od Umowy.
   Szczegółowe zasady dotyczące postanowień lit. a. i b. opisano w Sekcji XI ust. 1-5 Regulaminu. Regulacje dotyczące odstępowania od umowy dotyczą jedynie konsumentów.
  8. O ile dotyczy, po zawarciu umowy, AUTO CENTRUM przekazuje Użytkownikowi na podany w trakcie rejestracji adres e-mail potwierdzenie jej zawarcia, informując Użytkownika o treści zawartej umowy, przysługujących mu uprawnieniach, a także podając inne informacje wymagane przez obowiązujące AUTO CENTRUM przepisy chroniące prawa konsumenta.
  9. Po upływie okresu publikacji, ogłoszenie zostaje oznaczone jako archiwalne i niemożliwe staje się jego wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki dostępnej w Serwisie. Jeżeli Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny w ciągu 180 dni nie dokona ponownej aktywacji swojego ogłoszenia, zostanie ono usunięte z bazy ogłoszeń w Serwisie.
  10. Usługi publikacji ogłoszeń, a także pozostałe usługi świadczone przez AUTO CENTRUM w ramach serwisu Domiporta.pl są odpłatne. Opłatę za publikację ogłoszenia Użytkownik może wnieść za pomocą PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą).
  11. Wysokość opłat za usługi świadczone przez AUTO CENTRUM w ramach serwisu Domiporta.pl wskazane są jednoznacznie w Serwisie przy opisie danej Usługi;

   AUTO CENTRUM w ramach ograniczonych czasowo organizowanych akcji promocyjnych może oferować usługi w promocyjnych cenach dla Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego , co nie będzie stanowić zmiany Regulaminu.
  12. Użytkownik/Użytkownik Profesjonalny zgadzając się na publikację dodanego ogłoszenia w Serwisie Domiporta.pl zezwala i upoważnia AUTO CENTRUM na dokonanie publikacji treści ogłoszenia (na którą mogą składać się: tekst, zdjęcia, filmy, prezentacje, animacje i inne elementy wchodzące w jego treść) lub części ogłoszenia w innych internetowych serwisach należących do AUTO CENTRUM oraz serwisach należących do partnerów AUTO CENTRUM. Udzielenie przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego zezwolenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie skutkuje po stronie AUTO CENTRUM obowiązkiem publikacji ogłoszenia lub części ogłoszenia w innych internetowych serwisach należących do AUTO CENTRUM lub serwisach należących do partnerów AUTO CENTRUM. Celem publikacji ogłoszenia w innych serwisach AUTO CENTRUM oraz internetowych serwisach partnerów AUTO CENTRUM jest pozyskanie jak największej liczby odbiorców ogłoszenia. Partnerzy AUTO CENTRUM to: Trovit, Google, Mitula, Criteo, RTB House, Facebook, Trójmiasto.pl. Za usługi publikacji ogłoszenia w pozostałych serwisach AUTO CENTRUM oraz serwisach należących do partnerów AUTO CENTRUM, AUTO CENTRUM nie pobiera od Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego dodatkowych opłat.
  13. AUTO CENTRUM chroni dane Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych zgodnie dokumentem pod nazwą „Polityka prywatności” stanowiącą integralną część Regulaminu, dostępną pod adresem http://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci.
 3. WARUNKI USŁUGI DODAWANIA OGŁOSZEŃ ORAZ USŁUG DODATKOWYCH
  1. W celu zamieszczenia ogłoszenia (usługa „Dodaj Ogłoszenie”), Użytkownik powinien:
   1. wypełnić formularz dostępny na stronach serwisu Domiporta.pl oraz wpisać treść Ogłoszenia, dodać fotografie nieruchomości w liczbie i formatach określonych przez AUTO CENTRUM i/lub link do filmu prezentującego nieruchomość;
   2. w chwili wyrażenia woli związania się umową, potwierdzić iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi usługi;
   3. wybrać rodzaj publikacji (Start, Promo, Turbo lub Pakiet Ogłoszeń) oraz czas trwania umowy, a także opłacić usługę – sposób i metody płatności określone zostały w ust. 4 poniżej;
   4. bezpośrednio przed zawarciem umowy potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami o głównych cechach świadczenia, łącznej cenie za świadczenie, czasie trwania umowy oraz swoim minimalnym zakresie zobowiązań;
   5. potwierdzić w chwili składania zamówienia, iż ma świadomość, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty;
   6. dokonać aktywacji ogłoszenia.
   Powyższe wymogi odnoszą się do Użytkowników Profesjonalnych na takich zasadach, na jakich wynika to z umowy łączącej AUTO CENTRUM z Użytkownikiem Profesjonalnym, przy uwzględnieniu funkcjonalności Serwisu udostępnianych Użytkownikom Profesjonalnym.
  2. Ogłoszenie Użytkownika/ Użytkownika Profesjonalnego może być publikowane jako ogłoszenie Start (tj. bez wyróżnienia) lub ogłoszenie Promo (tj. z wyróżnieniem). Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny (chyba, że inaczej postanowiono w umowie łączącej Użytkownika Profesjonalnego z AUTO CENTRUM), w zależności od wyboru, może zawrzeć umowę na okres 30, 60 i 90 dni. Ogłoszenia z wyróżnieniem są publikowane wyżej, tj. nad ogłoszeniami bez wyróżnienia na liście ogłoszeń. Ogłoszenie z wyróżnieniem pozostanie oznaczone w zależności od tego, jaka długość wyróżnienia została wybrana (na jaki czas zawarto umowę).
  3. Usługa „Dodaj Ogłoszenie” jest płatna. Płatność może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą). Ceny aktywacji zależą od wyboru produktu i wynoszą odpowiednio:

   Dla mieszkań i pokoi na wynajem:
   1. dla ogłoszenia bez wyróżnienia (w opcji Start):
    1. ogłoszenie Start 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 39 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Start 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 49 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Start 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 59 zł- płatność PayU,
   2. dla ogłoszenia z wyróżnieniem (z pakietu Promo):
    1. ogłoszenie Promo 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 59 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Promo 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 69 zł- płatność PayU
    3. ogłoszenie Promo 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 79 zł- płatność PayU.
   Dla domów, lokali użytkowych, działek i garaży na wynajem a także mieszkań, domów, lokali użytkowych, działek i garaży na sprzedaż:
   1. dla ogłoszenia bez wyróżnienia (w opcji Start):
    1. ogłoszenie Start 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 49 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Start 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 69 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Start 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 99 zł- płatność PayU,
   2. dla ogłoszenia z wyróżnieniem (z pakietu Promo):
    1. ogłoszenie Promo 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 79 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Promo 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 119 zł- płatność PayU
    3. ogłoszenie Promo 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 149 zł- płatność PayU.
  4. usługa „Pakiet Ogłoszeń”
  5. W ramach usługi „Pakiet Ogłoszeń”, Użytkownik może zakupić:
   1. Pakiet ogłoszeń Start (bez wyróżnienia) - który daje możliwość opublikowania lub ponownej aktywacji 5 lub 10 ogłoszeń Start, co pozwala na publikację ogłoszeń przez okres 30 dni;
   2. Pakiet ogłoszeń Promo (z wyróżnieniem) - który daje możliwość opublikowania lub ponownej aktywacji 5 lub 10 ogłoszeń Promo, co pozwala na wyróżnianie aktywnych ogłoszeń przez okres 30 dni w stosunku do każdego ogłoszenia.
  6. Wszystkie ogłoszenia zakupione w ramach Pakietu Start i Promo można wykorzystać w ciągu 90 dni począwszy od chwili zapłaty.
  7. Usługa „Pakiet Ogłoszeń” jest płatna. Płatność może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub zapłata kartą płatniczą) i wynosi odpowiednio:
   1. za wykupienie Pakietu 5 ogłoszeń Start - 129 zł,
   2. za wykupienie Pakietu 10 ogłoszeń Start - 299 zł,
   3. za wykupienie Pakietu 5 ogłoszeń Promo - 249 zł,
   4. za wykupienie Pakietu 10 ogłoszeń Promo - 399 zł.
  8. Usługa „Pakiet Ogłoszeń” pozwala na publikowanie wybranej liczby ogłoszeń (5 lub 10) przez okres 30 dnia w stosunku do każdego ogłoszenia. Czas ten jest równocześnie czasem trwania umowy.
  9. usługa „Przedłuż”
  10. Usługa „Przedłuż” powoduje wydłużenie czasu publikacji ogłoszenia w zależności od wyboru o 30, 60 lub 90 dni. Przedłużenie dotyczy zarówno ogłoszeń Start (bez wyróżnienia), jak i Promo (z wyróżnieniem). Przedłużyć można tylko aktywne ogłoszenie. Przedłużenie nie zmienia rodzaju ogłoszenia, tj. przedłużając ogłoszenie Start, nadal pozostaje ono ogłoszeniem Start(nie zamienia się w ogłoszenie Promo). Nie istnieje również możliwość zamiany ogłoszenia Promo w ramach przedłużenia w ogłoszenie Start.
  11. Usługa „Przedłuż” jest płatna. Płatność może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą). Ceny aktywacji zależą od wyboru produktu i wynoszą odpowiednio:

   Dla mieszkań i pokoi na wynajem:
   1. dla ogłoszenia bez wyróżnienia (w opcji Start):
    1. ogłoszenie Start 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 0 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Start 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 10 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Start 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 14 zł- płatność PayU,
   2. dla ogłoszenia z wyróżnieniem (z pakietu Promo):
    1. ogłoszenie Promo 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 13 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Promo 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 15 zł- płatność PayU
    3. ogłoszenie Promo 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 18 zł- płatność PayU.
   Dla domów, lokali użytkowych, działek i garaży na wynajem a także mieszkań, domów, lokali użytkowych, działek i garaży na sprzedaż:
   1. dla ogłoszenia Start(bez wyróżnienia):
    1. ogłoszenie Start 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 49 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Start 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 69 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Start 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 99 zł- płatność PayU.
   2. dla ogłoszenia Promo (z wyróżnieniem):
    1. ogłoszenie Promo 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 79 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Promo 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 119 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Promo 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 149 zł- płatność PayU
  12. usługa „Ponowna Aktywacja”
  13. Usługa „Ponowna Aktywacja” umożliwia ponowne aktywowanie na okres 30, 60 lub 90 dni ogłoszeń, których czas aktywacji wygasł. Ogłoszenie może być aktywowane jako Promo (z wyróżnieniem) lub Start (bez wyróżnienia).
  14. Z uwagi na fakt, że zarówno ogłoszenia Start , jak i Promo są usuwane z bazy po upływie 180 dni od ostatniej aktywacji, po w/w okresie ich ponowna aktywacja nie jest możliwa.
  15. Usługa „Ponowna Aktywacja” jest płatna. Płatność może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą). Ceny aktywacji zależą od wyboru produktu i wynoszą odpowiednio:

   Dla mieszkań i pokoi na wynajem:
   1. dla ogłoszenia bez wyróżnienia (w opcji Start):
    1. ogłoszenie Start 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 0 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Start 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 10 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Start 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 14 zł- płatność PayU,
   2. dla ogłoszenia z wyróżnieniem (z pakietu Promo):
    1. ogłoszenie Promo 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 13 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Promo 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 15 zł- płatność PayU
    3. ogłoszenie Promo 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 18 zł- płatność PayU.
   Dla domów, lokali użytkowych, działek i garaży na wynajem a także mieszkań, domów, lokali użytkowych, działek i garaży na sprzedaż:
   1. dla ogłoszenia Start (bez wyróżnienia):
    1. ogłoszenie Start 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 49 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Start 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 69 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Start 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 99 zł- płatność PayU.
   2. dla ogłoszenia Promo (z wyróżnieniem):
    1. ogłoszenie Promo 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 79 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Promo 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 119 zł- płatność PayU.
    3. ogłoszenie Promo 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 149 zł- płatność PayU.
  16. usługa „Podbij”
  17. Usługa „Podbij” to usługa umożliwiająca podniesienie pozycji dodanego już ogłoszenia na domyślnej liście ogłoszeń. Podbite ogłoszenie trafia na górną pozycję wśród listy ogłoszeń bez wyróżnienia lub ogłoszeń z wyróżnieniem). Ogłoszenie pozostanie na pierwszym miejscu listy ogłoszeń, dopóki inny Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny nie doda nowego ogłoszenia, nie podbije pozycji swojego ogłoszenia lub nie aktywuje innej usługi na swoim ogłoszeniu
  18. Usługa „Podbij” dostępna jest w dwóch wariantach: jako Usługa Pojedynczego Podbicia oraz jako Usługa Pakietu Podbić. Usługa Pojedynczego Podbicia pozwala na jednokrotne podbicie wybranego do podbicia Ogłoszenia, natomiast Usługa Pakietu Podbić pozwala na automatyczne (tj. dokonywane przez Serwis automatycznie), kilkukrotne (w ilości uzależnionej od wybranej opcji) podbicie wybranego do podbicia ogłoszenia, w odstępach czasu uwzględniających harmonogram określony w pkt 17 poniżej.
  19. Usługa Pakietu Podbić dostępna jest jako:
   1. Pakiet Podbić PRO 3 – zawierający 3 podbicia; Pakiet ten dostępny jest pod warunkiem, że do końca publikacji ogłoszenia, które ma zostać podbite zostało co najmniej 9 dni;
   2. Pakiet Podbić PRO 5 - zawierający 5 podbić; Pakiet ten dostępny jest pod warunkiem, że do końca publikacji ogłoszenia, które ma zostać podbite zostało co najmniej 15 dni;
   3. Pakiet Podbić PRO 7.- zawierający 7 podbić; Pakiet ten dostępny jest pod warunkiem, że do końca publikacji ogłoszenia, które ma zostać podbite zostało co najmniej 21 dni.
  20. Harmonogram podbić w przypadku zakupu Usługi Pakietu Podbić jest następujący:
   1. pierwsze podbicie następuje w dniu zakupu Usługi Pakiet Podbić i następuje niezwłocznie po zakupie tej usługi;
   2. kolejne podbicia będą następować o tej samej godzinie, o której nastąpiło pierwsze podbicie, zgodnie z następującymi zasadami: pobicia dostępne w ramach opcji START, PROMO, TURBO, aktywowane są dzień po dniu o tej samej godzinie, o której zakupiono daną opcję produktową; natomiast podbicia zakupione w ramach Pakietów, o których mowa w pkt 16 powyżej, aktywowane są co 3 dni (tj. 2 dni bez podbicia);
   3. jeśli data ostatniego podbicia wypadałaby na ostatni dzień publikacji ogłoszenia, wówczas ostatnie podbicie zostanie aktywowane w dniu poprzedzającym ostatni dzień publikacji ogłoszenia;
   4. w jednym dniu nie może nastąpić więcej niż jedno podbicie.
  21. Usługa Pakietu Podbić zostaje aktywowana z chwilą aktywacji ogłoszenia, i wygasa z chwilą ostatniego podbicia. W tym samym czasie, wobec danego, konkretnego ogłoszenia można posiadać tylko jedną aktywną Usługę Pakietu Podbić. Kolejny Pakiet Podbić może zostać zakupiony wobec takiego ogłoszenia dopiero po wygaśnięciu poprzedniego Pakietu.
  22. Usługa Pojedynczego Podbicia może być kupowana przez Użytkownika bez ograniczeń, również w czasie posiadania aktywnej Usługi Pakiet Podbić.
  23. Z zastrzeżeniem pkt 20 zdanie pierwsze poniżej, Koszt Usługi Pojedynczego Podbicia to 3,69 zł – dla Użytkownika Profesjonalnych, przy czym płatność następuje wyłącznie poprzez wysłanie SMS na numer 7355; natomiast dla Użytkownika koszt Usługi Pojedynczego Podbicia wynosi 7,99 zł, a płatności można dokonać wyłącznie za pośrednictwem PayU, natomiast koszt Usługi Pakietu Podbić to:
   1. Pakiet Podbić PRO 3 – 18,99 zł;
   2. Pakiet Podbić PRO 5 – 29,99 zł;
   3. Pakiet Podbić PRO 7 – 39,99 zł
   W dniach 27 marca - 30 kwietnia 2020 r. cena końcowa za pakiet podbić i wyróżnień będzie obniżona o 50 proc.
  24. Usługa Pakietu Podbić może być również zakupiona w ramach wybranej przez Użytkownika i dostępnej w Serwisie opcji zakupowych: START, PROMO albo TURBO (tj. darmowe podbicia); przy czym liczba podbić uwarunkowana jest tym jaki rodzaj opcji został zakupiony przez Użytkownika, a dokłada ich liczba wskazana jest w Serwisie, w ikonie opisującej warunki danej opcji. Ponadto, kupując powyższe opcje zakupowe można również dokupić Usługę Pakietu Podbić (jedynie w opcji START możliwość zakupu Pakietu Podbić 7 jest wyłączona) oraz Usługę Pojedynczego Podbicia.
  25. Skorzystać z usługi „Podbij” może jedynie Użytkownik, który posiada aktywne ogłoszenie przeznaczone do podbicia. Jedna Usługa „Podbij” może dotyczyć jednego, konkretnego ogłoszenia. Jeżeli Użytkownik decydując się na aktywację usługi „Podbij” z zachowaniem 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, po upływie tego terminu nie będzie miał aktywnego ogłoszenia w serwisie Domiporta.pl, usługa „Podbij” nie zostanie wykonana.
  26. usługa „Wyróżnij”
  27. Ogłoszenie z wyróżnieniem (Promo) jest publikowane w zależności od tego, jaka długość wyróżnienia została wybrana (czas trwania umowy), tj.:
   1. 30 dni dla ogłoszenia Promo 30
   2. 60 dni dla ogłoszenia Promo 60
   3. 90 dni dla ogłoszenia Promo 90
  28. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 25 powyżej, ogłoszenie z powrotem stanie się ogłoszeniem Start - bez wyróżnienia - na czas, jaki pozostał do końca usługi.
  29. Usługa „Wyróżnij” jest płatna. Płatność za wyróżnienie ogłoszenia może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub karta płatnicza). Ceny aktywacji zależą od wyboru produktu i metody płatności.
  30. Płatność PayU, o której mowa w ust. 24 powyżej, dotyczy ogłoszeń Promo 30, Promo 60 i Promo 90. Cena przy płatności PayU wynosi odpowiednio:

   Dla mieszkań i pokoi na wynajem:
   1. dla ogłoszenia bez wyróżnienia (w opcji Start):
    1. ogłoszenie Promo 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 13 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Promo 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 15 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Promo 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 18 zł- płatność PayU,
   Dla domów, lokali użytkowych, działek i garaży na wynajem a także mieszkań, domów, lokali użytkowych, działek i garaży na sprzedaż:
   1. za publikację ogłoszenia Promo 30 (przez okres 30 dni) – 79 zł,
   2. za publikację ogłoszenia Promo 60 (przez okres 60 dni) – 119 zł,
   3. za publikację ogłoszenia Promo 90 (przez okres 90 dni) 149 zł
  31. Usługa „Baner reklamowy 200x100 cm (na balkon, ogrodzenie)”
  32. Usługa „Baner reklamowy 200x100 cm (na balkon, ogrodzenie)” to usługa dodatkowa umożliwiająca Użytkownikom posiadającym aktywne ogłoszenie. Jej przedmiotem jest zamówienie przez AUTO CENTRUM na zlecenie Użytkownika:
   1. wykonania Banera reklamowego o powierzchni 200 cm x 100 cm wraz z perforacją umożliwiającą montaż [„Baner”] przez partnera AUTO CENTRUM na balkonie lub ogrodzeniu. Wykonanie następuje w formie samego Banera bez dodatkowych elementów mocujących (linek, zaczepów itp.).
   2. dostawy Banera przez partnera AUTO CENTRUM na adres wskazany przez Użytkownika.
  33. Usługa jest płatna. Jej koszt to 50 zł brutto za każde wykonanie. Płatność może nastąpić wyłącznie w formie PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą). Wszystkie ceny wskazane w niniejszym rozdziale zawierają podatek Vat. AUTO CENTRUM stosuje faktury elektroniczne.
  34. Zlecenie usługi następuje poprzez zamówienie usługi przez Użytkownika w Serwisie poprzez jej oznaczenie na formularzu zamówienia przy nazwie usługi, uzupełnieniu danych takich jak: miejsce dostawy, następnie naciśnięciu przycisku „Zapłać przelewem i aktywuj” (lub odpowiedniego) i jej opłaceniu zgodnie z zasadami płatności wskazanymi przez partnera AUTO CENTRUM oraz potwierdzenie danych dostawy według reguł wskazanych poniżej.
  35. Treść umieszczona na Banerze będzie formowana zgodnie z funkcjonalnościami usługi dostępnej w Serwisie. Zrealizowany Baner może się różnić od wizualizacji Banera w ramach funkcjonalności Serwisu, przede wszystkim w zakresie odcieni zastosowanych kolorów.
  36. Po zamówieniu usługi nastąpi kontakt telefoniczny pracownika AUTO CENTRUM z Użytkownikiem celem weryfikacji danych miejsca dostawy Banera. W przypadku zamówień złożonych do godziny 16:00 w dniu roboczym, kontakt z Użytkownikiem w celu weryfikacji nastąpi tego samego dnia roboczego. W przypadku zamówień składanych w dniu roboczym po godzinie 16:00 lub w dniu nieroboczym (soboty, niedziele, święta państwowe), kontakt w celu weryfikacji danych złożonych przy zamówieniu nastąpi w pierwszym następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji danych złożonych w zamówieniu, tj. po uzyskaniu przez pracownika AUTO CENTRUM dodatkowego potwierdzenia danych przez Użytkownika lub zmiany danych pierwotnie wprowadzonych przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, AUTO CENTRUM zleci wykonanie Banera partnerowi AUTO CENTRUM. Wykonanie i dostawa Banera na adres dostawy wskazany przez Użytkownika i zweryfikowany przez pracownika AUTO CENTRUM nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania pozytywnej weryfikacji danych złożonych przy zamówieniu przez pracownika AUTO CENTRUM.
  37. Zamówienia realizowane są wyłączenie na terenie Polski. Dostawa nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy pokrywa AUTO CENTRUM. Baner do chwili wydania Użytkownikowi pozostaje własnością AUTO CENTRUM. W przypadku podania nieprawidłowych danych dostawy lub braku odbioru dostawy Banera przez Użytkownika, koszty kolejnej dostawy ponosić będzie Użytkownik.
  38. Usługa „Baner reklamowy 200x100 cm (na balkon, ogrodzenie)” nie jest dostępna dla Użytkowników Profesjonalnych.
  39. AUTO CENTRUM jest odpowiedzialne wobec Użytkownika z tytułu rękojmi. W przypadku istnienia wad Banera AUTO CENTRUM ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Uprawnienia z rękojmi nie przysługują Użytkownikom korzystającym z usługi w ramach działalności gospodarczej.
  40. AUTO CENTRUM informuje, że przekazane informacje o Banerze, które widnieją w Serwisie nie stanowią naszej oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC lub art. 543 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że ich prezentacja powinna być rozumiana w taki sposób, że służy do tego, aby zaprosić Użytkownika do składania ofert ich nabycia w postaci zamówienia.
  41. Użytkownik powinien mieć uwadze, że wykonanie Banera jako rzeczy nieprefabrykowanej, następuje według specyfikacji Użytkownika i/lub służy zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Użytkownika. W związku z powyższym prawo odstąpienia od umowy i tym samym zwrotu Banera jest wyłączone. Pozwala na to prawo – art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta.
  42. W zakresie dopuszczonym przepisami prawa całkowita odpowiedzialność AUTO CENTRUM w wyniku realizacji usługi nie przekroczy 150% kwoty zapłaconej przez Użytkownika.
  43. usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl”
  44. Usługa "Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl" to usługa dodatkowa umożliwiająca Użytkownikom posiadającym aktywne ogłoszenie w ramach Pakietu Start, Promo i Turbo promocję Ogłoszenia na stronie głównej serwisu www.domiporta.pl. Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl” jest świadczona najdalej do dnia , w którym świadczone są usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim, a więc może być wykupiona jedynie na okres pozostający do końca okresu na jaki wykupiono usługę, o której mowa w zdaniu poprzednim.
  45. Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl” jest płatna. Jej koszt uzależniony jest wybranej przez Użytkownika opcji, tj. w przypadku Opcji START – 149 zł, natomiast w przypadku Opcji PROMO – 129 zł, w Opcji TURBO pierwszy dzień 0 zł, a każdy kolejny 129 zł - za 1 dzień emisji (tj. 24 h). Płatność może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą ).
  46. 12
  47. Skorzystać z usługi „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl” może jedynie Użytkownik, który posiada aktywne ogłoszenie a wystawioną nieruchomością jest mieszkanie lub dom.. Jeżeli Użytkownik decydując się na aktywację usługi „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl” z zachowaniem 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, po upływie tego terminu nie będzie miał aktywnego ogłoszenia w serwisie Domiporta.pl, usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl” nie zostanie wykonana.
  48. Umowa świadczenia usługi „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl” zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas wykonania usługi.
  49. Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl” nie jest dostępna dla Użytkowników Profesjonalnych.
  50. usługa "Promocja ogłoszenia na stronie Gazeta.pl"
  51. Usługa "Promocja ogłoszenia na stronie Gazeta.pl" to usługa dodatkowa umożliwiająca Użytkownikom posiadającym aktywne ogłoszenie w ramach Pakietu Start, Promo i Turbo promocję Ogłoszenia na stronie głównej serwisu www.gazeta.pl. Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Gazeta.pl” jest świadczona najdalej do dnia , w którym świadczone są usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim, a więc może być wykupiona jedynie na okres pozostający do końca okresu na jaki wykupiono usługę, o której mowa w zdaniu poprzednim.
  52. Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie Gazeta.pl” jest płatna. Jej koszt uzależniony jest wybranej przez Użytkownika opcji, tj. w przypadku Opcji START – 169 zł, natomiast w przypadku Opcji PROMO – 129 zł i w Opcji TURBO także 129 zł. Płatność może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą ).
  53. Skorzystać z usługi „Promocja ogłoszenia na stronie Gazeta.pl” może jedynie Użytkownik, który posiada aktywne ogłoszenie. Jeżeli Użytkownik decydując się na aktywację usługi „Promocja ogłoszenia na stronie Gazeta.pl” z zachowaniem 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, po upływie tego terminu nie będzie miał aktywnego ogłoszenia w serwisie Domiporta.pl, usługa „Promocja ogłoszenia na stronie Gazeta.pl” nie zostanie wykonana.
  54. Umowa świadczenia usługi „Promocja ogłoszenia na stronie Gazeta.pl” zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas wykonania usługi.
  55. Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie Gazeta.pl” nie jest dostępna dla Użytkowników Profesjonalnych.
  56. Usługa "Reklama na Facebook”
  57. Usługa Reklama na Facebook świadczona jest przez Auto Centrum Sp. z o.o. (dalej AUTO CENTRUM) na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego Domiporta.pl (dalej: Regulamin Serwisu).
  58. Usługa Reklama na Facebook to usługa polegająca na przeprowadzeniu płatnej kampanii reklamowej (dalej: Reklama) na serwisie społecznościom Facebook (https://www.facebook.com).
   W dniach 27 marca - 30 kwietnia 2020 r. AUTO CENTRUM będzie prowadziła bezpłatną reklamę dla swoich klientów wcześniej zgłoszonych i potwierdzonych przez Biuro Obsługi Klienta. Promocja będzie obejmowała nie więcej niż 4 posty dziennie.
  59. Usługa Reklama na Facebook przeznaczona jest wyłącznie dla Użytkowników Indywidulanych w rozumieniu Regulaminu Serwisu.
  60. Możliwość skorzystania z Usługi Reklama na Facebook przewidzianej niniejszym Regulaminem uzależniona jest od akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Indywidualnego. Korzystając z Usługi Reklama na Facebook, Uczestnik oświadcza że zapoznał się z powyższymi dokumentami i je w pełni akceptuje.
  61. Usługa Reklama na Facebook jest niezależna od innych usług uregulowanych w Regulaminie Serwisu lub innych regulaminach, jednakże korzystanie z usługi jest uzależnione od posiadania aktywnego ogłoszenia w Domiporta.pl. Usługa Reklama na Facebook może być łączona z innymi świadczonymi przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. usługami dla Użytkownika Indywidulanego.
  62. Usługa Reklama na Facebook może być świadczona tylko do ogłoszenia opublikowanego na Serwisie, które posiada status ogłoszenia aktywnego przez cały okres realizacji usługi.
  63. Usługa Reklama na Facebook jest płatna. Wysokość opłaty jest określona w cenniku usług na serwisie Domiporta.pl „Cennik ogłoszeń i usług dodatkowych dla klientów indywidualnych”
  64. Usługa Reklama na Facebook dotyczy prowadzenia działań kampanijno-reklamowych w serwisie Facebook:
   1. przygotowanie ogłoszenia do reklamy, m.in. stworzenie opisu, wybór zdjęcia,
   2. określenie typu reklamy: link post,
   3. określenie celu i grupy docelowej (m.in. grupa zainteresowana nieruchomościami),
   4. uruchomienie kampanii na minimum 5 dni kalendarzowych,
   5. zapewnienie bieżącej optymalizacji kampanii.
  65. W ramach świadczonej usługi klient otrzymuje:
   1. gwarancje 20 000 wyświetleń reklamy w serwisie Facebook dla wariantu 5 dni,
   2. lub gwarancje 40 000 wyświetleń reklamy w serwisie Facebook dla wariantu 10 dni.
  66. Usługa Reklama na Facebook zostanie uruchomiona w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty opłacenia ogłoszenia.
  67. W przypadku gdy Usługa Reklama na Facebook nie zostanie uruchomiona w terminie 5 dni roboczych, Użytkownik może zażądać zwrotu opłaty za usługę.
  68. AUTO CENTRUM może przerwać działania związane z realizacją Usługi Reklama na Facebook z chwilą osiągnięcia warunku: 20 000 wyświetleń w okresie 5 dni roboczych lub 40 000 wyświetleń w okresie 10 dni roboczych.
  69. Administratorem informacji dotyczących reklamy jest AUTO CENTRUM.
  70. AUTO CENTRUM może odmówić realizacji Usługi Reklama na Facebook lub przerwać działania reklamowe w określonych przypadkach:
   1. naruszenia Regulaminu Serwisu,
   2. naruszenia Regulaminu serwisu Facebook,
   3. usunięcia lub wygaśnięcia ogłoszenia w Serwisie,
   4. dobrowolnej rezygnacji na wniosek Klienta.
  71. Opłata za Usługę Reklama na Facebook nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy reklama nie zostanie opublikowana w serwie Facebook z przyczyn klienta wymienionych ww. p. 60.
  72. W dowolnym momencie można zgłosić wniosek o anulowanie lub przerwanie działań związanych z Usługą Reklama na Facebook.
  73. Użytkownik może zgłosić zmianę treści opisu lub wymianę zdjęcia które zostały użyte do Reklamy. Zmiana powinna być zgłoszona każdorazowo na alias wsparcie@domiporta.pl
  74. Na prośbę Użytkownika AUTO CENTRUM może zamienić promowane ogłoszenie na inne ogłoszenie za dodatkową opłatą określoną w „Cennik ogłoszeń i usług dodatkowych dla klientów indywidualnych”.
  75. W ramach Usługi Reklama na Facebook, AUTO CENTRUM zapewnia również prezentację oferty na własnym profilu/fanpage.
  76. Dobór odbiorców Reklamy jest dokonywany przez serwis Facebook na podstawie określonej przez AUTO CENTRUM grupy docelowej.
  77. AUTO CENTRUM nie ma bezpośredniego wpływu na dobór odbiorców oraz czas wyświetlenia reklamy w serwisie Facebook.
  78. Liczba wyświetleń jest monitorowana przez AUTO CENTRUM i podawana na życzenie Użytkownika zgodnie z wartością dostarczoną przez aplikację Facebook „Business Manager”.
  79. Zgodnie z zasadą Facebook wyświetlenie jest naliczane, gdy reklama pojawi się na ekranie danej osoby po raz pierwszy podczas sesji. Wskaźnik wyświetleń mierzy częstotliwość wyświetlania reklam wśród odbiorców docelowych. Wyświetlenia w określonych umiejscowieniach mają akredytację Media Rating Council (MRC). Wszystkie szczegóły dotyczą polityki zarządzania reklamą oraz wyświetleń znajdują się w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/policies#.
  80. Podczas targetowania reklam wyznaczana jest grupa docelowa o odpowiedniej wielkości charakteryzująca się potencjałem zakupowym: zainteresowania, wiek, miejsce zamieszkania, szczegółowe parametry targeowania etc.. 
  81. Geograficznie reklamy mogą być wyświetlane użytkownikom facebooka sprofilowanym pod zainteresowanie nieruchomościami:
   1. w miejscowość, gdzie znajduje się nieruchomość,
   2. w miejscowościach sąsiadujących z nieruchomością w promieniu do 80 km, 
   3. w promieniu do 80 km od lokalizacji nieruchomości.
  82. W przypadku nieruchomości o potencjale inwestycyjnym lub położonych w miejscowościach turystycznych możliwa jest emisja reklam także w lokalizacjach charakteryzujących się dużym popytem na tego typu nieruchomości. Oceny potencjału takiej reklamy dokonuje AUTO CENTRUM.
  83. AUTO CENTRUM zapewnia, że wszystkie działania prowadzone są zgodne z Regulaminem serwisu Facebook przedstawionym na stornie serwisu https://www.facebook.com/legal/terms.
  84. Potwierdzeniem uruchomienia kampanii reklamowej na Facebook jest publikacja oferty w Bibliotece reklam dostępnej dla wszystkich odwiedzających profil Domiporta.pl w serwisie Facebook.
  85. Użytkownik otrzyma wiadomość na adres e-mail z potwierdzeniem uruchomienia kampanii w okresie 5 dni roboczych od uruchomienia kampanii wraz z adresem url prowadzącym do „Biblioteki reklam”.
  86. Każda Reklama będzie prowadzić do ogłoszenia Użytkownika w serwisie Domiporta.pl.
  87. Jeśli użytkownik zakupił Usługę do Pakietu Ogłoszeń, powinien wskazać ogłoszenie dla którego należy przygotować Reklamę. Użytkownik może to zrobić wysyłając wiadomość ze szczegółami ogłoszenia na adres mailowy wsparcie@domiporta.pl.
  88. Realizacja Usługi Reklama na Facebbook może zostać odroczona o 5 dni kalendarzowych na wniosek Użytkownika. Użytkownik zainteresowany odroczeniem powinien przekazać informacje w wiadomości e-mail na adres mailowy wsparcie@domiporta.pl.
  89. AUTO CENTRUM może dobrowolnie wydłużyć okres prowadzenia działań związanych z Reklamą powyżej określonych w niniejszym Regulaminie 5 dni kalendarzowych.
  90. Liczba wyświetleń podawana przez AUTO CENTRUM jest sumą wyświetleń będących skutkiem prowadzonych działań kampanijno-reklamowych oraz promocji ogłoszenia na fanpage Domiporta.pl. Publikacja nastąpi po weryfikacji jakości ogłoszenia przez Domiportę.
  91. AUTO CENTRUM może zwrócić się do użytkownika z prośbą o uzupełnienie ogłoszenia np. dodanie zdjęcia lub opisu. AUTO CENTRUM zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w reklamie zdjęć nie pochodzących z ogłoszenia.
  92. Usługa opcji zakupowych
  93. Niektóre z Usług mogą być zakupione przez Użytkownika jako pakiety usług w ramach następujących opcji zakupowych: Opcja START, Opcja PROMO, Opcja TURBO. W skład danej opcji zakupowej wchodzą takie usługi jak:
   1. Usługa publikacji ogłoszenia, na okres – w zależności od wyboru Użytkownika – 30,60 albo 90 dni;
   2. Usługa Pakietu Podbić (darmowych) – liczba podbić uwarunkowana jest wybraną opcją zakupową
   3. Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl” – wyłącznie w przypadku opcji TURBO;
   4. Usługa „Baner reklamowy 200x100 cm (na balkon, ogrodzenie)”– wyłącznie w przypadku opcji TURBO
  94. Ceny poszczególnych opcji zakupowych wskazane są w sposób jednoznaczny w Serwisie przy opisie danej opcji zakupowej i są uzależnione od wyboru liczby dni publikacji ogłoszenia.
  95. Dokonując zakupu danej opcji zakupowej możliwe jest jednocześnie wykupienie usług dodatkowych, uregulowanych w niniejszym Regulaminie i dostępnych w Serwisie w ramach danej opcji zakupowej, po cenie jednoznacznie tam określonej.
  96. usługa „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate”
  97. Usługa „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate” dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych (tj. Użytkownicy Indywidualni NIE mogą z niej skorzystać). Powyższa Usługa jest niezależna od innych usług uregulowanych w niniejszym Regulaminie, co oznacza iż możliwe jest łączenie jej z innymi usługami.
  98. Przedmiotem Usługi „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate” mogą być wyłącznie nieruchomości spełniające następujące warunki:
   1. Nieruchomości z rynku wtórnego: mieszkania (oferowane ze cenę minimum 1,5 mln PLN) i domy (oferowane za cenę minimum 2,5 mln PLN);
   2. Nieruchomości z rynku pierwotnego: mieszkania (oferowane ze cenę minimum 1,5 mln PLN) i domy (oferowane za cenę minimum 2,5 mln PLN); Z tym zastrzeżeniem, że przedmiotem danej oferty nie może być inwestycja budowlana jako całość, ale pojedyncze mieszkanie lub pojedynczy dom.
  99. AUTO CENTRUM, zanim przyjmie zlecenie na wykonanie Usługi „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate” weryfikuje/szacuje na podstawie przesłanych przez Użytkownika Profesjonalnego fotografii nieruchomości, czy odpowiada ona kategorii nieruchomości Premium, co w szczególności dotyczy jej wartości oraz – w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego – jakości. AUTO CENTRUM potwierdza przyjęcie zlecenia na wykonanie powyższej Usługi poprzez przesłanie na podany adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy w przedmiocie usługi, o której mowa.
  100. Usługa „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate” polega na publikacji ogłoszenia w dedykowanej nieruchomościom Premium zakładce „Premium Real Estate” na stronie głównej serwisu Domiporta.pl. W zakres Usługi, o której mowa wchodzi jego podbicie (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie).
  101. Umowa w przedmiocie usługi „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate” zawierana jest na czas nieokreślony albo na okres jednego miesiąca (30 następujących po sobie dni). Jeśli Strony umówiły się na umowę w zakresie usługi, o której mowa na czas nieokreślony, wówczas każda ze stron może wypowiedzieć tę umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Szczegółowe warunki Usługi „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate” są następujące:
   1. Cennik Abonamentu
   2. W rozumieniu niniejszego punktu pojęcie oferty unikalnej oznacza ofertę dotyczącą jednej, skonkretyzowanej nieruchomości, co oznacza że w okresie danego miesiąca kalendarzowego (lub miesiąca stanowiącego 30 następujących po sobie dni, w przypadku usługi wykupionej na czas tego miesiąca) Użytkownik może prezentować tylko konkretnie wybrane przez niego nieruchomości, w liczbie, na którą Strony się umówiły. Z zastrzeżeniem lit. C) poniżej, zastępowanie w ciągu miesiąca kalendarzowego (lub miesiąca stanowiącego 30 następujących po sobie dni, w przypadku usługi wykupionej na czas tego miesiąca) ogłoszenia obejmującego daną nieruchomość ogłoszeniem zawierającym inną nieruchomość uprawnia AUTO CENTRUM do usunięcia takiego ogłoszenia.
   3. W przypadku zawarcia umowy w zakresie usługi, o której mowa na czas nieokreślony, Użytkownik ma prawo do umieszczenia oferty innej nieruchomości w miejsce dotychczasowej oferty dopiero od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym zastępowane ogłoszenie zostało opublikowane. W powyższej sytuacji, jak i w sytuacji wprowadzania ogłoszenia zawierającego kolejną nieruchomość (co do której nie publikowano dotychczas ogłoszeń w ramach niniejszej Usługi) w ramach umówionego limitu liczby ofert, AUTO CENTRUM uprawnione jest do weryfikacji każdej nowej oferty pod kątem warunków wskazanych w punkcie 55 i 56 powyżej, i w razie braku spełnienia tych warunków usunięcia takiego ogłoszenia.
   4. W razie zawarcia umowy na czas nieokreślony w przedmiocie Usługi „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate” , w trakcie danego miesiąca kalendarzowego, kwoty podane w lit. A) powyżej należne za bieżący miesiąc kalendarzowy zostaną skalkulowane proporcjonalnie do liczby pozostających dni w tym bieżącym miesiącu kalendarzowym;
   5. Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik może w każdym czasie zwiększyć liczbę ofert w ramach wykupionego abonamentu, na warunkach określonych lit. A) powyżej. Z tym, że w przypadku zawarcia umowy w zakresie usługi, o której mowa na czas określony (30 dni), wówczas zwiększenie limitu ofert w ramach abonamentu nie powoduje przedłużenia okresu trwania umowy, która ulega rozwiązaniu po upływie czasu, na jaki została zawarta.
  102. Wszystkie ceny wskazane w niniejszym rozdziale – za wyjątkiem cen usług przy których wyraźnie wskazano, iż stanowią ceny netto - - zawierają podatek Vat. AUTO CENTRUM stosuje faktury elektroniczne.
  103. Zapisy pkt. 1-49 powyżej są stosowane odpowiednio do Użytkowników Profesjonalnych jedynie na takich zasadach, jakie wynikają z umowy łączącej AUTO CENTRUM z Użytkownikiem Profesjonalnym, przy uwzględnieniu funkcjonalności Serwisu udostępnianych Użytkownikom Profesjonalnym. Za wyjątkiem usługi, o której mowa pkt 46 lit b) powyżej, Użytkownik Profesjonalny prowadzący działalność deweloperską ma możliwość dodawania ogłoszeń w Serwisie jedynie jako prezentacja inwestycji, w ramach której prezentowane są poszczególne ogłoszenia lokali. Nie ma możliwości prezentacji pojedynczych ogłoszeń poza prezentacją inwestycji.
  104. usługa „Social Manager” dla rynku wtórnego
  105. Usługa „Social Manager” świadczona jest przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. (dalej AUTO CENTRUM) na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego Domiporta.pl (dalej: Regulamin Serwisu).
  106. Usługa Social Manager przeznaczona jest wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych w rozumieniu Regulaminu Serwisu.
  107. Możliwość skorzystania z Usługi Social Manager przewidzianej niniejszym Regulaminem uzależniona jest od akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Profesjonalnego. Korzystając z Usługi Social Manager, Uczestnik oświadcza że zapoznał się z powyższymi dokumentami i je w pełni akceptuje.
  108. Usługa Social Manager oznacza – usługę świadczoną na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu, w określonym czasie, w ramach której Użytkownik Profesjonalny otrzymuje w ramach posiadanego abonamentu – zależnie od wybranego pakietu na rynku wtórnym – usługę dostarczoną przez AUTO CENTRUM wspólnie z serwisami smart.fasttony.es (polegająca na automatycznych reklamach w serwisie Facebook) oraz lead-ads.fasttony.es (polegająca na pozyskiwaniu danych kontaktowych poprzez Messenger Bot) w postaci systemu o nazwie SaaS.
  109. Użyte pojęcia mają następujące definicje:
   1. FastTony – jedyny właściciel i operator serwisu internetowego FastTony.es działający pod adresem internetowym http://fasttony.es oraz serwisów przynależnych, tj. smart.fasttony.es oraz lead-ads.fasttony.es wraz z dostępnymi systemami (dalej: Serwis FastTony);
   2. Regulamin FastTony – regulamin świadczonych usług w Serwisie FastTony;
   3. System SaaS – narzędzie Domiporty, które udostępnia funkcje serwisów smart.fasttony.es (automatyczne reklamy w serwisie Facebook oparte na AI) oraz lead-ads.fasttony.es (pozyskiwanie danych kontaktowych poprzez Messenger Bot) oraz aplikacji mobilnej obsługującej System SaaS (Aplikacja SaaS).
  110. Warunki świadczenia Usługi
  111. Usługa Social Manager dostępna jest dla Użytkowników Profesjonalnych z rynku wtórnego - dla podmiotów prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, którzy wykupili abonament w Domiporta.pl (tab. Nr 1 I 2) po 1 kwietnia 2019 r. lub dokonali zmiany abonamentu na abonament zakupiony według cennika obowiązującego od 1 kwietnia 2019 r.
  112. Użytkownicy Indywidualni nie mogą skorzystać z Usługi Social Manager.
  113. Usługa Social Manager jest niezależna od innych usług uregulowanych w Regulaminie Serwisu lub innych regulaminach, jednakże korzystanie z usługi jest uzależnione od posiadania abonamentu w Domiporta.pl. Usługa Social Manager może być łączona z innymi świadczonymi przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. usługami abonamentowymi. Usługa Social Manager nie ma wpływu na czas aktywacji oraz sposoby płatności abonamentu AUTO CENTRUM, który jest wykonywana na podstawie innych – niezależnych – zobowiązań.
  114. Usługa Social Manager jest płatna w wysokości uzależnionej od:
   1. rynku, na którym działa użytkownik,
   2. wybranego przez Użytkownika abonamentu w Domiporta.pl /okresu obowiązywania.
  115. Usługa Social Manager jest bezpłatna w pierwszym miesiącu korzystania, jednakże tylko raz można skorzystać z tego rabatu.
  116. Warunki finansowe Usługi Social Manager na rynku wtórnym, zawarte zostały w poniższej tabeli nr 1 : tab. Nr 1 Social Manager - cennik rynek wtórny
  117. Wskazane powyższej kwoty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. faktury VAT.
  118. Opłata za Usługę Social Manager jest uzależniona od tego na jak długo jest zakupiony abonament na tę usługę (1,3,6,12M) Im dłuższy czas tym mniejsza opłata. 
  119. Opłaty należne AUTO CENTRUM z tytułu wybranych przez Użytkownika Usług opłacane są w całości za cały okres obowiązywania abonamentu, za pośrednictwem PayU. Usługa dostępna jest po zaksięgowaniu środków na koncie AUTO CENTRUM. Opłata za abonament w Domiporta.pl dokonywana jest po otrzymaniu faktury VAT, na początku kolejnego miesiąca.
  120. W przypadku, gdy Użytkownik Profesjonalny wypowie Umowę na Usługę abonamentową z AUTO CENTRUM, a w trakcie jej trwania zakupił Usługę Social Manager dla rynku wtórnego, która była opłacona przez niego z góry za cały okres, opłata za Usługę Social Manager nie będzie przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. zwracana.
  121. Usługa SM jest dostępna wyłącznie na urządzeniach mobilnych, tj. urządzeniach elektronicznych pozwalających na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią, takich jak smartfon, tablet, przy czym w rozumieniu niniejszego Regulaminu urządzeniem mobilnym nie jest komputer przenośny (laptop, notebook) oraz komputer stacjonarny.
  122. We wszelkich kwestiach związanych korzystaniem przez Użytkownika Profesjonalnego z Serwisu FastTony, a nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin FastTony.
  123. Zgodnie z Regulaminem FastTony administratorem danych osobowych Serwisu FastoTony jest FastTony.
  124. W przypadku braku dokonania płatności za Usługę Social Manager w terminie 7 dni, AUTO CENTRUM ma prawo zablokować dostęp do Usługi Social Manager. Warunkiem uruchomienia zablokowanego konta Usługę Social Manager jest opłacenie zaległej oraz bieżącej płatności.
  125. Okres świadczenia Usługi Usługa Social Manager jest świadczona na czas określony i jest zależna od długości posiadanego przez Użytkownika Profesjonalnego Abonamentu.
  126. usługa „Social Manager” dla rynku pierwotnego
  127. Usługa „Social Manager” świadczona jest przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. (dalej AUTO CENTRUM) na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego Domiporta.pl (dalej: Regulamin Serwisu).
  128. Usługa Social Manager przeznaczona jest wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych w rozumieniu Regulaminu Serwisu.
  129. Możliwość skorzystania z Usługi Social Manager przewidzianej niniejszym Regulaminem uzależniona jest od akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Profesjonalnego. Korzystając z Usługi Social Manager, Uczestnik oświadcza że zapoznał się z powyższymi dokumentami i je w pełni akceptuje.
  130. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Usługa Social Manager oznacza – usługę świadczoną na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu, w określonym czasie, w ramach której Użytkownik Profesjonalny otrzymuje w ramach posiadanego abonamentu – zależnie od wybranego pakietu na rynku pierwotnym – usługę dostarczoną przez AUTO CENTRUM wspólnie z serwisami smart.fasttony.es (polegająca na automatycznych reklamach w serwisie Facebook) oraz lead-ads.fasttony.es (polegająca na pozyskiwaniu danych kontaktowych poprzez Messenger Bot) w postaci systemu o nazwie SaaS.
  131. Warunki świadczenia Usługi
  132. Usługa Social Manager dostępna jest dla Użytkowników Profesjonalnych z rynku pierwotnego - dla podmiotów prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub działalność deweloperską, którzy wykupili abonament w Serwisie Domiporta.pl (tab. Nr 1).
  133. Użytkownicy Indywidualni nie mogą skorzystać z Usługi Social Manager.
  134. Usługa Social Manager jest niezależna od innych usług uregulowanych w Regulaminie Serwisu lub innych regulaminach, jednakże korzystanie z usługi jest uzależnione od posiadania abonamentu w Domiporta.pl. Usługa Social Manager może być łączona z innymi świadczonymi przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. usługami abonamentowymi. Usługa Social Manager nie ma wpływu na czas aktywacji oraz sposoby płatności abonamentu Domiporta.pl, który jest wykonywana na podstawie innych – niezależnych – zobowiązań.
  135. Usługa Social Manager jest płatna w wysokości uzależnionej od:
   1. 3) rynku, na którym działa użytkownik,
   2. 4) wybrane przez Użytkownika pakietu-abonamentu DIP/okresu obowiązywania.
  136. Usługa Social Manager jest bezpłatna w pierwszym miesiącu korzystania, jednakże tylko raz można skorzystać z tego rabatu.
  137. Usługa Social Manager na rynku pierwotnym jest dostępna tylko zakupując Usługi Pakiet I/II/III oraz Abonament NoLIMIT RP.
  138. Warunki finansowe Usługi Social Manager na rynku pierwotnym, zawarte zostały w poniższej tabeli nr 1: Tab. nr 1 Social Manager - cennik rynek pierwotny
  139. Wskazane powyższej kwoty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. faktury VAT.
  140. Opłata za Usługę Social Manager jest uzależniona od tego na jak długo jest zakupiony abonament na tę usługę (1,3,6,12M) Im dłuższy czas tym mniejsza opłata. 
  141. Opłaty należne AUTO CENTRUM z tytułu wybranych przez Użytkownika Usług opłacane są w całości za cały okres obowiązywania abonamentu, za pośrednictwem PayU. Usługa dostępna jest po zaksięgowaniu środków na koncie AUTO CENTRUM. Opłata za abonament w Domiporta.pl dokonywana jest po otrzymaniu faktury VAT, na początku kolejnego miesiąca.
  142. W przypadku, gdy Użytkownik Profesjonalny wypowie Umowę na Usługę abonamentową z AUTO CENTRUM, a w trakcie jej trwania zakupił Usługę Social Manager dla rynku pierwotnego, która była opłacona przez niego z góry za cały okres, opłata za Usługę Social Manager nie będzie przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. zwracana.
  143. Usługa SM jest dostępna wyłącznie na urządzeniach mobilnych, tj. urządzeniach elektronicznych pozwalających na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią, takich jak smartfon, tablet, przy czym w rozumieniu niniejszego Regulaminu urządzeniem mobilnym nie jest komputer przenośny (laptop, notebook) oraz komputer stacjonarny.
  144. We wszelkich kwestiach związanych korzystaniem przez Użytkownika Profesjonalnego z Serwisu FastTony, a nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin FastTony.
  145. Zgodnie z Regulaminem FastTony administratorem danych osobowych Serwisu FastoTony jest FastTony.
  146. W przypadku braku dokonania płatności za Usługę Social Manager w terminie 7 dni, AUTO CENTRUM ma prawo zablokować dostęp do Usługi Social Manager. Warunkiem uruchomienia zablokowanego konta Usługę Social Manager jest opłacenie zaległej oraz bieżącej płatności.
  147. Okres świadczenia Usługi Usługa Social Manager jest świadczona na czas określony i jest zależna od długości posiadanego przez Użytkownika Profesjonalnego Abonamentu.
  148. usługi „Social Manager” dla klientów spoza branży nieruchomości
  149. Usługa „Social Manager” świadczona jest przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. (dalej AUTO CENTRUM) na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego Domiporta.pl (dalej: Regulamin Serwisu).
  150. Usługa Social Manager przeznaczona jest wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych w rozumieniu Regulaminu Serwisu.
  151. Możliwość skorzystania z Usługi Social Manager przewidzianej niniejszym Regulaminem uzależniona jest od akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Profesjonalnego. Korzystając z Usługi Social Manager, Uczestnik oświadcza że zapoznał się z powyższymi dokumentami i je w pełni akceptuje.
  152. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Usługa Social Manager oznacza – usługę świadczoną na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu, w określonym czasie, w ramach której Użytkownik Profesjonalny otrzymuje – usługę dostarczoną przez AUTO CENTRUM wspólnie z serwisami smart.fasttony.es (polegająca na automatycznych reklamach w serwisie Facebook) oraz lead-ads.fasttony.es (polegająca na pozyskiwaniu danych kontaktowych poprzez Messenger Bot) w postaci systemu o nazwie SaaS.
  153. Warunki świadczenia Usługi
  154. Usługa Social Manager dostępna jest dla Użytkowników Profesjonalnych - dla podmiotów prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą spoza branży nieruchomości. Użytkownicy Indywidualni nie mogą skorzystać z Usługi Social Manager.
  155. Usługa Social Manager jest niezależna od innych usług uregulowanych w Regulaminie Serwisu lub innych regulaminach a korzystanie z usługi nie jest uzależnione od posiadania abonamentu w Serwisie Domiporta.pl. Usługa Social Manager może być łączona z innymi świadczonymi przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. usługami abonamentowymi. Usługa Social Manager nie ma wpływu na czas aktywacji oraz sposoby płatności abonamentu Domiporta.pl, który jest wykonywana na podstawie innych – niezależnych – zobowiązań.
  156. Usługa Social Manager jest płatna w wysokości 199 zł netto za 1 miesiąc.
  157. Usługa Social Manager jest płatna od pierwszego miesiąca korzystania.
  158. Opłaty należne AUTO CENTRUM z tytułu wybranych przez Użytkownika Usług opłacane są w całości za cały okres obowiązywania abonamentu, za pośrednictwem PayU. Usługa dostępna jest po zaksięgowaniu środków na koncie AUTO CENTRUM. Opłata za abonament w Domiporta.pl dokonywana jest po otrzymaniu faktury VAT, na początku kolejnego miesiąca.
  159. W przypadku, gdy Użytkownik Profesjonalny wypowie Umowę na Usługę abonamentową z AUTO CENTRUM, a w trakcie jej trwania zakupił Usługę Social Manager dla klientów spoza branży nieruchomości, która była opłacona przez niego z góry za cały okres, opłata za Usługę Social Manager nie będzie przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. zwracana.
  160. Usługa SM jest dostępna wyłącznie na urządzeniach mobilnych, tj. urządzeniach elektronicznych pozwalających na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią, takich jak smartfon, tablet, przy czym w rozumieniu niniejszego Regulaminu urządzeniem mobilnym nie jest komputer przenośny (laptop, notebook) oraz komputer stacjonarny.
  161. We wszelkich kwestiach związanych korzystaniem przez Użytkownika Profesjonalnego z Serwisu FastTony, a nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin FastTony.
  162. Zgodnie z Regulaminem FastTony administratorem danych osobowych Serwisu FastoTony jest FastTony.
  163. W przypadku braku dokonania płatności za Usługę Social Manager w terminie 7 dni, AUTO CENTRUM ma prawo zablokować dostęp do Usługi Social Manager. Warunkiem uruchomienia zablokowanego konta Usługę Social Manager jest opłacenie zaległej oraz bieżącej płatności.
  164. usługa „Wyślij sms”
  165. Usługa „Wyślij sms” to usługa umożliwiająca wysłanie za pośrednictwem Serwisu (wysyłając najpierw do Serwisu, a następnie do ogłoszeniodawcy) do ogłoszeniodawcy wiadomości tekstowej (sms) dotyczącej danego ogłoszenia, przy wykorzystaniu aplikacji natywnej w urządzeniu Użytkownika.
  166. Usługa „Wyślij sms” dostępna jest dla ogłoszeń oznaczonych ikoną z napisem „wyślij sms”.
  167. Usługa „Wyślij sms” zostaje aktywowana z chwilą aktywacji ogłoszenia wskazanego w pkt wyżej, i wygasa z chwilą jego dezaktywacji lub wyłączenia jej poprzez dezaktywację ikony z napisem „wyślij sms”.
  168. W treści wiadomości tekstowej, którą Użytkownik będzie wysyłał będzie zawarty identyfikator ogłoszenia, na którym Użytkownik kliknął na ikonę z napisem „wyślij sms”.
  169. Użytkownik w ramach usługi wyśle wiadomość tekstową na numer AUTO CENTRUM, a AUTO CENTRUM przekaże jego treść Ogłoszeniodawcy w wiadomości e-mail i poinformuje ogłoszeniodawcę o fakcie otrzymania takiej wiadomości.
  170. W przypadku każdego kolejnego korzystania przez Użytkownika z Serwisu (powiązane pliki Cookies z jego numerem, więcej o plikach Cookies w Polityce Prywatności Serwisu), Serwis rozpozna numer telefonu Użytkownika za pomocą Cookies i może zasugerować podane wcześniej wartości.
  171. Usługa „Wyślij sms” jest dla Użytkownika usługą bezpłatną, opłata może być naliczona przez operatora telekomunikacyjnego gsm zgodnie z posiadaną taryfą.
 4. KONTO
  1. Korzystanie z usługi publikacji ogłoszenia oraz innych usług związanych z publikacją ogłoszenia jak i innych usług obejmujących poszukiwanie zindywidualizowanych ofert oraz otrzymywanie i zapisywanie wybranych przez Użytkownika ogłoszeń dostępnych w serwisie Domiporta.pl wymaga utworzenia Konta.
  2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy z AUTO CENTRUM w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które utworzyły Konto, w ich imieniu wszelkich czynności w ramach serwisu Domiporta.pl może dokonywać jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
  4. Pierwsze logowanie następuje automatycznie wraz z podaniem przez Użytkownika/ Użytkownika Profesjonalnego danych wskazanych w formularzu i nie wymaga aktywowania hasła (tzw. "pierwsze logowanie"). Każde ponowne logowanie wymaga uaktywnienia hasła w ramach utworzonego Konta. Za wyjątkiem pierwszego logowania, Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu się (tj. podaniu loginu/ adresu e-mail i hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny (również w ramach tzw. "pierwszego logowania"). Użytkownik może dokonywać logowania przy wykorzystaniu kont społecznościowych Facebook oraz Google+. Szczegółowe zasady opisano w Polityce prywatności.
  5. Dostęp do Konta Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny uzyskuje po zalogowaniu się (tj. podaniu loginu/adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik/Użytkownik Profesjonalny.
  6. Użytkownik Profesjonalny prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oświadcza, iż jest uprawniony do podania adresów e-mail, numerów telefonów i innych danych kontaktowych swoich pracowników lub współpracowników za pomocą funkcjonalności „Dodaj Agenta” dostępnej w ramach Konta. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być prezentowane w treści ogłoszenia i służą nawiązaniu kontaktu z Użytkownikiem Profesjonalnym. W celach statystycznych, podany przez Użytkownika Profesjonalnego numer telefonu zostanie zaprezentowany w ogłoszeniu w ten sposób, że w treści ogłoszenia wyświetlony zostanie wewnętrzny numer telefonu należący do AUTO CENTRUM przekierowujący osobę dzwoniącą na wskazany przez Użytkownika Profesjonalnego numer telefonu. Podane adresy e-mail służą przekazywaniu powiadomień i informacji, na zasadach określonych w Regulaminie.
  7. Zakłożenie Konta przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego jest związane z otrzymywaniem na podane adresy e-mail wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego ogłoszenia lub wiadomości i powiadomień dotyczących ogłoszeń opublikowanych w Serwisie zgodnych z ustawionymi przez Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego w jego Koncie w zakładce „Moje Preferencje” preferencjami co do poszukiwanych ogłoszeń jaki i wiadomości zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach AUTO CENTRUM.
  8. Zakładając Konto Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone zgody, kontaktując się z BOK lub korzystając z funkcjonalności wypisania udostępnionej w systemie mailingowym.
  9. Konto Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego może zostać usunięte przez AUTO CENTRUM z Serwisu bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeśli Użytkownik/Użytkownik Profesjonalny nie zalogował się ani razu na Konto przez okres 365 dni, od ostatniego logowania. W takim przypadku umowa zostanie uznana za wygasłą.
  10. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z AUTO CENTRUM poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: bok@domiporta.pl. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika Profesjonalnego wymaga – zachowania 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego, pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej i wysłania oświadczenia woli listem poleconym na adres Biuro Obsługi Klienta AUTO CENTRUM Sp. z o.o., ul, Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, chyba że co innego wynika z umowy zawartej indywidualnie z Użytkownikiem Profesjonalnym.
 5. ZAMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ
  1. W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, AUTO CENTRUM umożliwia Użytkownikom / Użytkownikom Profesjonalnym zamieszczanie i publiczne udostępnianie treści i zdjęć w serwisie Domiporta.pl na warunkach określonych poniżej.
  2. Zamieszczenie treści, zdjęć lub filmów w serwisie Domiporta.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
  3. Poprzez umieszczenie treści, zdjęć i filmów w serwisie Domiporta.pl Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez AUTO CENTRUM z zamieszczonych w Serwisie Domiporta.pl treści, zdjęć i filmów, bezterminowo od dnia zamieszczenia przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego treści, zdjęcia lub filmu poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie treści, zdjęć i filmów w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w innych niż wskazane przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego częściach Serwisu Domiporta.pl oraz w innych wydawanych przez AUTO CENTRUM serwisach internetowych oraz internetowych serwisach partnerskich współpracujących z AUTO CENTRUM. Poprzez umieszczenie treści, zdjęć lub filmów w Serwisie Domiporta.pl Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny zezwala także AUTO CENTRUM na dokonywanie opracowań treści lub zdjęć zamieszczonych w serwisie Domiporta.pl oraz na korzystanie z nich na potrzeby wskazane w zdaniu poprzedzającym niniejszego ustępu.
  4. Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w serwisie Domiporta.pl Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny oświadcza, że zamieszczone treści, zdjęcia i filmy nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny jest w pełni i wyłącznie uprawniony do zamieszczenia treści i zdjęć w serwisie Domiporta.pl.
  5. Jeżeli Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny w tym samym czasie zamówi jednocześnie kilka rodzajów usług dotyczących tego samego ogłoszenia, będą one realizowane w następującej kolejności: ogłoszenie z wyróżnieniem(od najwcześniej dodanego), ogłoszenie bez wyróżnienia (począwszy od najwcześniej dodanego).
 6. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Płatność za świadczenie usług przez AUTO CENTRUM może być zrealizowana przez Użytkownika
  2. w formie zapłaty realizowanej za pomocą systemu PayU, (przelew internetowy i karta płatnicza). Usługa „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate”, Ogłoszenia zlecone do publikacji przez Użytkowników Profesjonalnych ukażą się wyłącznie w serwisach partnerskich wskazanych przez AUTO CENTRUM na stronach serwisu Domiporta.pl jako przeznaczonych do publikacji Ogłoszeń Użytkowników Profesjonalnych. Ogłoszenia publikowane w serwisach partnerskich, o których mowa powyżej, będą publikowane przez czas przez nich ustalony.
  3. Sposoby płatności za usługi świadczone w ramach serwisu Domiporta.pl Użytkownikowi Profesjonalnemu określa Umowa Abonamentowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem Profesjonalnym i AUTO CENTRUM.
 7. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ
  1. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych na w serwisie Domiporta.pl treści, zdjęć i filmów:
   1. sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc,
   2. pornograficznych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
   3. przedstawiających przedmiot inny niż oferowany w treści ogłoszenia,
   4. zawierających informacje umożliwiające kontakt z Użytkownikiem / Użytkownikiem Profesjonalnym z pominięciem funkcjonalności serwisu Domiporta.pl (m.in. adres, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, numer konta w komunikatorze internetowym),
   5. sugerujących chęć wzbogacenia się w zamian za kontakt,
   6. sprzecznych z charakterem serwisu Domiporta.pl.
  2. AUTO CENTRUM ma prawo usunięcia ogłoszenia, jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia zawiera ono nieaktualną ofertę.
  3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w ogłoszeniu.
  4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych w miejscu przeznaczonym na zdjęcie oferty jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem oferty lub planem architektonicznym oferty, w szczególności: mapy (wyjątek stanowią oferty działek), znaki firmowe, pliki animowane. Zabrania się również umieszczania na zdjęciach dodawanych do ofert jakichkolwiek znaków graficznych lub tekstów. Wyjątek stanowią tu znaki wodne na zdjęciach. Dopuszcza się umieszczanie znaków wodnych, jednak wielkość i forma znaku wodnego nie powinna zaburzać czytelności materiału graficznego. Znak wodny powinien jednoznacznie identyfikować właściciela praw autorskich do danego zdjęcia.
  5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych w miejscu przeznaczonym na umieszczenie filmu jakichkolwiek linków kierujących do materiałów video, które nie prezentują bezpośrednio danej oferty nieruchomości. W szczególności zabrania się umieszczania linków do filmów, które stanowią materiał promocyjny ogłoszeniodawcy, np. reklamę agencji nieruchomości.
  6. Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny publikuje treści i zdjęcia w serwisie Domiporta.pl na własną odpowiedzialność. W szczególności Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń zawartych w niniejszej Sekcji.
  7. AUTO CENTRUM zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, wstrzymania publikacji, żądania wprowadzenia zmian, usuwania treści i zdjęć, niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, jak również prawo do usunięcia ogłoszenia Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego oraz zablokowania na serwerach serwisu Domiporta.pl ogłoszeń oraz adresów IP Użytkownika, naruszającego postanowienia Regulaminu, a w szczególnych sytuacjach, również do rozwiązania umowy lub Umowy Abonamentowej w trybie natychmiastowym.
  8. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników, w szczególności celowe podawanie w ogłoszeniach nieprawdziwych danych, np. zaniżonych cen, ponowne wprowadzanie tych samych ogłoszeń z innymi numerami w celu oznaczenia ich w Serwisie symbolem „Nowość” lub podobnym, oraz wszelkie inne działania, które w rozsądnej opinii AUTO CENTRUM powodują pogorszenie jakości Serwisu i jego opinii wśród Użytkowników są zakazane
  9. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych. AUTO CENTRUM zastrzega sobie prawo do zmiany daty zamieszczenia wszystkich ogłoszeń danego Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego na wcześniejszą o 3 miesiące, jeśli te same oferty zostały wprowadzone ponownie do serwisu; zmiana ta jest nieodwracalna.
  10. Niedopuszczalne jest wpisywanie ofert do kategorii nie będącej właściwą dla treści oferty, na przykład: mieszkań i inwestycji rynku pierwotnego do bazy danych rynku wtórnego, gdzie nieruchomość z rynku wtórnego rozumiana jest jako nieruchomość oddana do użytku nie później niż do bieżącego miesiąca aktualnego roku i jej właścicielem jest osoba prywatna, a nieruchomość z rynku pierwotnego jako nieruchomość nie oddana jeszcze do użytku i/lub jej właścicielem jest spółdzielnia lub deweloper.
  11. Niedopuszczalne jest powielanie ogłoszeń o tej samej treści i tych samych zdjęciach lub materiałach wideo. Jedno ogłoszenie zamieszczone w Serwisie w dziale sprzedaży lub wynajmu może dotyczyć sprzedaży lub wynajmu tylko jednej nieruchomości - za wyjątkiem ogłoszeń inwestycji zamieszczanych przez Użytkowników Profesjonalnych.
  12. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ogłoszeniach, w miejscu przeznaczonym na konkretne informacje (ulica, dzielnica itp.) innych treści niż przeznaczenie danego pola, np. w polu ulica podana może zostać tylko i wyłącznie nazwę ulicy; w polu dzielnica podana może zostać tylko i wyłącznie nazwę dzielnicy.
  13. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych w treści ogłoszeń i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
  14. Użytkownik Profesjonalny zamieszczający ogłoszenia za pomocą formularzy dodawania ogłoszeń zobowiązany jest do zaznaczenia opcji "Ogłoszenie zamieszcza agencja nieruchomości" znajdującej się w treści formularza. W przypadku nie zaznaczenia opcji, o której mowa powyżej, AUTO CENTRUM zastrzega sobie prawo do samodzielnego zaznaczenia ww. opcji w dodanym ogłoszeniu.
  15. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników Profesjonalnych ogłoszeń oznaczonych jako bezpośrednie w procesie dodawania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl.
  16. Użytkownicy Profesjonalni mogą zamieszczać wyłącznie takie oferty, w których pośredniczą w transakcji i mają podpisaną umowę pośrednictwa.
  17. Prawo zaznaczenia opcji "Jestem osobą prywatną i chcę dodatkowo wysłać to ogłoszenie do agencji nieruchomości, aby przyspieszyć zawarcie transakcji" przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
  18. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie serwisu Domiporta.pl i serwisów partnerskich AUTO CENTRUM do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
  19. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja została zlecona AUTO CENTRUM narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, lub dobre obyczaje, AUTO CENTRUM ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia i zablokowania Konta.
  20. Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu Domiporta.pl lub serwisów partnerskich do celów komercyjnych.
  21. Dane kontaktowe przy ogłoszeniu nieruchomości w Serwisie Domiporta.pl lub w serwisach partnerskich mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
  22. AUTO CENTRUM zastrzega sobie prawo do stosowania rozwiązań VCC i/lub PLICBD (Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych) w celu monitorowania skutecznej realizacji zadań serwisu opisanych w II.1. Regulaminu.
  23. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu lub serwisów partnerskich, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem Konta oraz konsekwencjami prawnymi.
 8. ZASADY PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ DODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z ZEWNĘTRZNYCH PROGRAMÓW DO EKSPORTU DANYCH
  1. Użytkownicy Profesjonalni zamieszczający ogłoszenia w serwisie Domiporta.pl za pośrednictwem tzw. eksportów danych, czyli wysyłający treść ogłoszeń przy wykorzystaniu zewnętrznego oprogramowania, zobowiązani są do:
   1. zamieszczania ogłoszeń aktualnych, to znaczy dotyczących nieruchomości pozostających w obrocie;
   2. aktualizowania ofert na bieżąco, to znaczy niezwłocznego usuwania z serwisu ofert nieaktualnych (nieruchomości sprzedane czy wynajęte);
   3. zamieszczania ofert, do których ogłoszeniodawca posiada prawa autorskie do zdjęć, filmów i treści lub został upoważniony do ich wykorzystania;
   4. zamieszczania ofert, dla których ogłoszeniodawca posiada prawo lub upoważnienia do sprzedaży nieruchomości;
   5. eksportu ofert przy wykorzystaniu tzw. eksportu różnicowego, tzn. eksportu tylko takich ofert, których treść uległa zmianie.
  2. AUTO CENTRUM ma prawo odmówić przyjmowania ofert pochodzących z eksportu, jeśli:
   1. Użytkownik Profesjonalny wysyła ogłoszenia przy użyciu tzw. eksportu całościowego, tzn. ogłoszeniodawca przesyła oferty, których treść nie została zmieniona. W takim przypadku ogłoszeniodawca zostanie wcześniej poinformowany naruszeniu postanowień Regulaminu. Jeśli w dalszym ciągu Użytkownik Profesjonalny wysyłał będzie oferty w podobny sposób, przyjmowanie takich ofert zostanie zablokowane, a data zamieszczenia wszystkich ogłoszeń ogłoszeniodawcy zostanie cofnięta o 60 dni. Przyjęcie eksportu danych może zostać odblokowane na wniosek Użytkownika Profesjonalnego, jednak nie wcześniej niż 30 dni od daty ostatniego eksportu naruszającego postanowienia Regulaminu. W takim przypadku Użytkownik Profesjonalny jest zobowiązany do kontaktu ze swoim opiekunem w serwisie Domiporta.pl i przekazania mu wniosku o odblokowanie przyjmowania eksportu ogłoszeń;
   2. zachodzi przypuszczenie, że Użytkownik Profesjonalny nie jest właścicielem praw autorskich do zdjęć, filmów i treści użytych w ogłoszeniach lub nie został zobowiązany do pośrednictwa w obrocie nieruchomościami opisanymi w ogłoszeniach;
   3. Użytkownik Profesjonalny narusza elementarne zasady i dobre obyczaje obowiązujące w obrocie.
 9. REGUŁA KOLEJNOŚCI WYŚWIETANIA OGŁOSZEŃ
  1. Ogłoszenia w Serwisie wyświetlane są w następujących sekcjach, w następującej kolejności: AdPremium, Ogłoszenia z wyróżnieniem (Promo), Ogłoszenia bez wyróżnienia (Start).
  2. Ogłoszenia w serwisie Domiporta.pl w poszczególnych sekcjach, o których mowa w ust. 1, prezentowane są w kolejności dodania ich do Serwisu (usługa „Dodaj ogłoszenie”) lub aktywowania na nich określonych usług (usługi: „Podbij”, „Przedłuż”, „Wyróżnij”, „Ponowna aktywacja”). Oznacza to, że ogłoszenia dodane w dniu dzisiejszym lub na których aktywowano w dniu dzisiejszym określone usługi będą wyświetlać się na liście wyników wyszukiwania powyżej ogłoszeń, które dodano później lub na których później aktywowano określone usługi. Jest to domyślne ustawienie sortowania ogłoszeń.
  3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcjonalności sortowania ogłoszeń na podstawie następujących kryteriów: powierzchni nieruchomości, cenie, nazwie miejscowości, dzielnicy lub ulicy. Użytkownik dodatkowo ma możliwość sortowania ogłoszeń po tzw. najlepiej opisanej ofercie.
  4. Serwis Domiporta.pl oferuję usługę promocji ogłoszeń – usługa „Podbij”, którą szczegółowo opisano w Sekcji III
 10. INNE USŁUGI
  1. Usługi takie jak „jeden do wielu”, „odpocznij od szukania ofert”, są usługami nieodpłatnymi świadczonymi w Serwisie na zamówienie Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego, umożliwiającymi Użytkownikom poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego, wysłanie zapytania według określonych preferencji do wielu ogłoszeniodawców w Serwisie.
  2. Usługa „Giełda Leadów” jest usługą świadczoną na rzecz Użytkownika Profesjonalnego, która polega na udostępnianiu Użytkownikowi Profesjonalnemu w Koncie, przygotowanych na podstawie profilowania zestawień obejmujących ogłoszenia Użytkownika Profesjonalnego i profile Użytkowników poszukujących nieruchomości (którzy wyrazili na to zgodę), które według odpowiedniego algorytmu są najlepiej dopasowane. Wyżej opisane zestawienia prezentowane są w Koncie Użytkownika Profesjonalnego jako lista ogłoszeń wraz z informacją o stopniu dopasowania danego profilu Użytkownika do ogłoszenia.
  3. Usługa „powiadamiacz”, jest nieodpłatną usługą świadczoną w Serwisie na zamówienie Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego polegająca na powiadamianiu Użytkownika na podany przez niego w formularzu kontaktowym adres e-mail o nowych ogłoszeniach w Serwisie Domiporta.pl. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę z poziomu usługi „powiadamiacz” przez wysłanie wiadomości e-mail lub po kliknięciu w odpowiedni link dostępny w przesyłanych Użytkownikowi wiadomościach e-mail.
  4. Usługa polegająca na badaniu przez AUTO CENTRUM w imieniu Użytkowników Profesjonalnych, oceny jakości realizowanych Użytkownikom usług.
  5. Usługa „Newsletter z Ofertami”, jest nieodpłatną usługą świadczoną na zamówienie Użytkownika polegającą na powiadamianiu Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu kontaktowym lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub czatów, w tym komunikatorów lub czatów udostępnianych w mediach społecznościowych, o ogłoszeniach dostępnych w Serwisie i spełniających kryteria określone przez Użytkownika. W przypadku w/w usługi świadczonej za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę z poziomu usługi „Newsletter z Ofertami” przez wysłanie wiadomości e-mail lub po kliknięciu w odpowiedni link dostępny w przesyłanych Użytkownikowi wiadomościach e-mail. W przypadku w/w usługi świadczonej za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub czatów Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę z poziomu menu głównego komunikatora internetowego, przez wysłanie wiadomości e-mail do AUTO CENTRUM lub inny sposób określony w komunikatach dostępnych dla Użytkownika w komunikatorze internetowym.
  6. Inne nieodpłatne usługi świadczone na rzecz zarejestrowanych Użytkowników po zalogowaniu w Koncie:
   1. „Moje Ulubione” – usługa umożliwiająca Użytkownikowi zapisywanie i zarządzanie zapisanymi w dostępnej w Koncie zakładce pod nazwą „Moje Ulubione” ogłoszeniami opublikowanymi w Serwisie. Użytkownik zapisuje ogłoszenia za pomocą funkcjonalności polegającej na zaznaczeniu ogłoszenia ikoną pinezki.
   2. „Moje Preferencje” – usługa umożliwiająca Użytkownikowi zapisanie w Koncie swoich preferencji dotyczących wyszukiwanych nieruchomości i otrzymywanie na tej podstawie na podany adres e-mail wiadomości zawierających informacje o ogłoszeniach spełniających podane kryteria.
 11. ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI
  1. Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonania przez AUTO CENTRUM świadczonej mu usługi w ramach Serwisu.
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login/adres e-mail Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego przypisany do Konta, numer ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego związane ze składaną reklamacją.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, AUTO CENTRUM przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Reklamacje należy zgłaszać przez Biuro Obsługi Klienta (BOK) pod adresem: bok@domiporta.pl lub numerem telefonu podanym na stronie serwisu pod adresem www.domiporta.pl/kontakt lub pisemnie drogą pocztową na adres: Biuro Obsługi Klienta AUTO CENTRUM Sp. z o.o. ul. Czerska 8/10, 00-732 Krosno.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika/ Użytkownika Profesjonalnego. O rozstrzygnięciu reklamacji AUTO CENTRUM poinformuje Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja lub listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.
 12. ZASADY ODSTĘPOWANIA OD UMOWY (dotyczy jedynie Użytkowników)
  1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może zrealizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w ust. 4 poniżej.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej. Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego tutaj. Formularz udostępniany jest na stronie internetowej serwisu Domiporta.pl pod adresem ,https://www.domiporta.pl/panel/Content/wzor_odstapienia_domiporta.pdf.
  3. Użytkownik powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu na adres Biuro Obsługi Klienta AUTO CENTRUM Sp. z o. o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub na adres e-mail: bok@domiporta.pl. Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy, AUTO CENTRUM niezwłocznie prześle Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4. Usługi opisane w Sekcji III Regulaminu mogą być wykonywane przed upływem terminu na odstąpienie do umowy, o którym mowa w ust. 1, jedynie w razie wyrażenia zgody przez Użytkownika.
  5. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, jednak będzie musiał ponieść koszty spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu. Powyższy zapis nie dotyczy usługi „Pobij”. Usługa ta ma jednorazowy charakter i może być wykonana jedynie w całości. Użytkownik może wyrazić zgodę na jej wykonanie w całości przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od umowy.
  6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do usługi „Baner reklamowy 200x100 cm (na balkon, ogrodzenie)”, albowiem przedmiotem świadczenia tej usługi jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (co w szczególności dotyczy spersonalizowanych produktów).
 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTO CENTRUM
  1. AUTO CENTRUM umożliwia Użytkownikom / Użytkownikom Profesjonalnym umieszczanie, przeglądanie ogłoszeń w Serwisie Domiporta.pl oraz kontaktowanie się z ogłoszeniodawcami Użytkownikom/Użytkownikom Profesjonalnym.
  2. AUTO CENTRUM nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów związanych z treścią ogłoszenia.
  3. AUTO CENTRUM nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników / Użytkowników Profesjonalnych, a także zdolność do realizacji transakcji.
  4. AUTO CENTRUM nie odpowiada za:
   1. brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia,
   2. realizację obowiązków Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu ogłoszenia,
   3. działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych, pocztowych, banków i innych instytucji lub urządzeń niezależnych od AUTO CENTRUM,
   4. przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych,
   5. składane przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego oświadczenia drugiej stronie transakcji.
  5. AUTO CENTRUM nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania oprogramowania wykorzystywanego do eksportu ofert do serwisu Domiporta.pl oraz treść i kompletność danych wprowadzonych do serwisu Domiporta.pl za pośrednictwem takiego oprogramowania.
  6. AUTO CENTRUM nie odpowiada za brak dostępu do serwisu Domiporta.pl lub serwisów partnerskich spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika/ Użytkownika Profesjonalnego.
  7. AUTO CENTRUM zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania serwisu Domiporta.pl. AUTO CENTRUM dołoży wszelkich starań aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 godziny w każdym tygodniu udostępniania serwisu Domiporta.pl.
  8. W przypadku błędnego dodania ogłoszenia lub jego usunięcia przed upływem terminu ważności Użytkownikowi / Użytkownikowi Profesjonalnemu nie przysługuje zwrot opłaty poniesionej za publikację ogłoszenia.
  9. AUTO CENTRUM nie odpowiada za spełnianie przez przedmioty prezentowane w ogłoszeniach publikowanych w serwisie Domiporta.pl i oznaczone informacją o treści: "Inwestycja zawiera oferty spełniając warunki programu Mieszkanie dla Młodych" kryteriów, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
 14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych będą przetwarzane przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie jako administratora (z zastrzeżeni ust. 2 i ust. 3 poniżej), w celu rejestracji i obsługi Konta, oraz świadczenia usług dostępnych w Serwisie, w celach marketingowych, a także w celach statystycznych i analitycznych AUTO CENTRUM. W razie wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane także w celu kierowania treści marketingowych wybranym kanałem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez AUTO CENTRUM znajduje się w Polityce Prywatności.
  2. Użytkownik Profesjonalny jest administratorem danych osobowych Użytkowników, których dane przetwarza w związku z usługami: zapytania o ofertę (typu „jeden do jeden”, „jeden do wielu”), „Giełda Leadów” oraz badania oceny jakości realizowanych usług w Serwisie na rzecz Użytkownika Profesjonalnego. Użytkownicy Profesjonalni powierzają AUTO CENTRUM przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym (z wyłączeniem usługi „Giełda Leadów”), na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. W związku ze świadczeniem przez AUTO CENTRUM usługi „Giełda Leadów” Użytkownik Profesjonalny staje się administratorem danych osobowych Użytkowników, w związku z udostępnieniem tych danych osobowych przez AUTO CENTRUM na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody.
  3. Użytkownicy Profesjonalni powierzają AUTO CENTRUM przetwarzanie danych osobowych swoich agentów lub osób kontaktowych, na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w Serwisie i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. O zmianie Regulaminu AUTO CENTRUM poinformuje Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Domiporta.pl oraz wysłanie powiadomienia do Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych. O ile pozwalają na to przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
  2. Postanowienia Regulaminu odnoszą się do praw i obowiązków Użytkownika Profesjonalnego, w takim zakresie w jakim Umowa Abonamentowa zawarta przez AUTO CENTRUM z Użytkownikiem Profesjonalnym nie stanowi inaczej.
  3. Regulamin i jego wcześniejsze/kolejne wersje będą udostępniane w Serwisie pod adresem https://www.domiporta.pl/regulamin, z zachowaniem prawa Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego do tego, by mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Na żądanie Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
  4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem / Użytkownikiem Profesjonalnym a AUTO CENTRUM, której przedmiotem jest świadczenie przez AUTO CENTRUM usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  5. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

  PRZEDMIOT UMOWY

  Strony zawarły umowę na usługi polegające na prezentacji oferty Użytkownika Profesjonalnego na warunkach określonych w Regulaminie, w związku z wykonywaniem której Użytkownik Profesjonalny powierzył AUTO CENTRUM przetwarzanie danych osobowych.
  1. Użytkownik Profesjonalny w zakresie, w którym korzysta z poniższych funkcjonalności/usług, jest administratorem danych osobowych:
   1. agentów nieruchomości lub osób współpracujących z Użytkownikiem Profesjonalnym, wskazywanych przez ten podmiot za pomocą funkcjonalności „Dodaj Agenta” dostępnej w ramach Konta ( „Agent”) lub poprzez automatyczny eksport ogłoszeń do Serwisu. Na podstawie Umowy powierzenia Użytkownik Profesjonalny ( „Administrator”) powierza AUTO CENTRUM ( „Procesorowi”) do przetwarzania dane takie jak: imię i nazwisko Agenta, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie Agenta ( „Dane osobowe”), które zostaną następnie opublikowane w Serwisie przy przypisanej konkretnemu Agentowi ofercie Administratora.
   2. Użytkowników, których dane przetwarza w związku z usługami: i. zapytania o ofertę (typu „jeden do jeden”, „jeden do wielu”), oraz ii. badania oceny jakości realizowanych usług w Serwisie na rzecz Użytkownika Profesjonalnego. Na podstawie Umowy powierzenia Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane takie jak: imię, numer telefonu, adres e-mail, preferencje dotyczące poszukiwanych nieruchomości ( „Dane osobowe”).
  2. Procesor przetwarza Dane osobowe w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie, a także w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji tego celu.
  3. Przetwarzanie Danych osobowych podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „Rozporządzenie”). Procesor zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe zgodnie z Rozporządzaniem, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową.
  4. Procesor oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
  OBOWIĄZKI STRON
  1. Procesor zobowiązany jest do:
   1. stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających Dane osobowe, na zasadach określonych w art. 32 Rozporządzenia;
   2. pomagania Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia;
   3. przetwarzania Danych osobowych na polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
   4. pomagania Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia;
   5. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązywały się do zachowania tajemnicy, chyba że będą to osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy;
   6. w razie stwierdzenia naruszenia ochrony Danych osobowych, zawiadomienia Administratora o takim naruszeniu niezwłocznie,
   7. po zakończeniu Umowy, zależenie od decyzji Administratora, usunięcia lub zwrotu Danych osobowych oraz usunięcia ich wszelkich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego przewidują inaczej i złożenia względem Administratora oświadczenia, potwierdzającego wykonanie powyższego zobowiązania, na każde wezwanie Administratora.
  2. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych dalszym podmiotom przetwarzającym. Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Procesor zobowiązany jest zapewnić, by na dalsze podmioty przetwarzające zostały nałożone co najmniej te same obowiązki co nałożone na Procesora w niniejszej Umowie powierzenia.
  3. Procesor udostępni Administratorowi informacje niezbędne do wykonywania jego obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania Danych osobowych. Procesor umożliwi Administratorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania Danych osobowych i zapewni współpracę w tym zakresie.
  4. Procesor jest uprawniony do upoważnienia osób działających na jego rzecz, w tym dalszych podmiotów przetwarzających, do przetwarzania Danych osobowych w imieniu Administratora, w tym do wydawania tym podmiotom w imieniu Administratora poleceń dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
  TRANSFER DANYCH
  1. Procesor nie będzie przekazywał Danych osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium EOG), chyba że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę Administratora, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowa powierzenia zawarta jest na czas obowiązywania Umowy.
  2. Wszelkie spory mające związek z Umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy zgodnie z Umową.