Działka 3308,0m2, Zaręba
40 320 zł 12,19 zł/m2

POWIERZCHNIA

3 308 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

ZARZĄDZENIE Nr 482/pokaż telefon WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 144/2, o pow. 0,3308 ha, obręb Zaręba Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.), art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, ze zm.) oraz uchwały Nr V/32/19 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Zaręba, w związku z zarządzeniem Nr 373pokaż telefon Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego zarządzam, co następuje: § 1 Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 144/2, o pow. 0,3308 ha, obręb Zaręba zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Siekierczyn, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.siekierczyn.pl - zakładka nieruchomości. Załącznik do zarządzenia nr 482/pokaż telefon Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 3 listopada 2021 r. Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana, porośnięta starą roślinnością trawiastą, zanieczyszczona, a we wschodniej części zakrzewiona i zadrzewiona (krzewy i drzewa samosiewy nie posiadające wartości użytkowej, za wyjątkiem drzew w wieku rębnym: lipy o pierśnicy 46 - 96 cm szt. 11, brzozy o pierśnicy 41 – 49 cm szt. 3 (drzewa o rozłożystych koronach i rozgałęzionych pniach, o różnym stanie zdrowotnym z uwagi na brak przeprowadzanych zabiegów pielęgnacyjnych) – posiadają jedynie wartość opałową. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową ustabilizowaną tłuczniem na odcinku 42 m, biegnąca od ul. Jana Brzechwy. Teren posiada dostęp do pełnego uzbrojenia komunalnego i technicznego. Przez działkę przebiega linia energetyczna. Nieruchomość położona w terenie przeznaczonym na cele zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej istniejącej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW JG1L/000pokaż telefon w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, jest to księga zbiorcza dla 24 działek. W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis „służebność przesyłu na rzecz Tauron dystrybucja S.A. z/s w Krakowie ustanowiona na działce gruntu nr 120, objętej niniejszą księgą wieczystą, na czas nieoznaczony, polegająca na prawie przebiegu przez działkę gruntu nr 120, istniejących urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii 110 kv s-307 relacji Mikułowa - Lubań, posadowieniu na tej działce słupa wraz z przewodami odgromowymi oraz na prawie niczym nieograniczonego dostępu do działki nr 120 w celu wymiany, modernizacji, eksploatacji, konserwacji i usuwania awarii istniejącego słupa nr 33, linii napowietrznej 110 kv s-307, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.” Działka leży w strefie ochrony konserwatorskiej B. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Siekierczyn ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, (pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 20 sierpnia 2021 roku): 1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze 144/2, położonej w obrębie Zaręba o powierzchni 0,3308 ha. 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zaręba działka o numerze 144/2 znajduje się w obszarze o następującym przeznaczeniu podstawowym: „MN-1”- teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej istniejącej. Nieruchomość wolna jest od zobowiązań i obciążeń. 3. Cena wywoławcza nieruchomości to 40.320,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100), co stanowi 60% wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena wywoławcza nieruchomości w II przetargu została obniżona zgodnie z przepisami określonymi w art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). 4. Wadium wynosi 2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100), minimalne postąpienie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 26 czerwca 2019 r. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). 5. Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Siekierczyn. 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 1. wniesienie wadium w pieniądzu w kwocie 2.100,00 zł na rachunek Gminy Siekierczyn – Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu O/Siekierczyn Nr 28 8392 00pokaż telefon z dopiskiem: Wadium na przetarg nieograniczony, działka nr 144/2 Zaręba nie później niż do dnia 30 listopada 2021 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Siekierczyn. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. 2. złożenie (do dnia 30 listopada 2021 r.) w sekretariacie tutejszego urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka nr 144/2, obręb Zaręba” • pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu, • kopii potwierdzającej wpłatę wadium, Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w dniu 1 grudnia 2021 r. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest: 1. Okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. 2. W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność dwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym notarialnie, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia na własność przedmiotowej nieruchomości. 3. Złożenie przez uczestnika przetargu oświadczenia, że: - zapoznał się ze stanem faktycznym nieruchomości, - są mu znane i przyjmuje bez zastrzeżeń warunki przetargu. 4. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa wyznaczona przez Wójta Gminy Siekierczyn Zarządzeniem Nr 314/3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku, z późniejszymi zmianami. 5. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w terminie podanym w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Wójt Gminy Siekierczyn może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi Nabywca. 6. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Siekierczyn. Informacja o wyniku przetargu, zostanie podana do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Siekierczyn na okres 7 dni. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 1 dzień przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Siekierczyn. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. UWAGA: Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem Nabywcy, Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Wskazanie granic nieruchomości przez geodetę następuje na koszt Nabywcy. Dodatkowe informacje o zbywanej nieruchomości i regulaminie przeprowadzania przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy Siekierczyn, pok. nr 18, lub tel. 75 7pokaż telefon wew. 34, w godz. 8:00 -14:00, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia 03.11.2021 r. do dnia 07.12.2021 r. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem. Kontakt: Urząd Gminy Siekierczyn tel: 75 7pokaż telefon wew. 34
Numer oferty: 31515/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Zaręba