To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: wielkopolskie, Wieleń

Działka na sprzedaż Wieleń,

751 m2
33 700 PLN 45 zł/m2
Opis
BURMISTRZ WIELENIA o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 547/2, księga wieczysta Nr PO2T/00037088/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 300208_4.0001, M. WIELEŃ, stanowiącej mienie gminy Wieleń. Zgodnie z planem zagospodarowania gminy Wieleń działka o numerze ewidencyjnym 547/2 zlokalizowana w Wieleniu stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Kształt działki regularny – prostokąt, bez utrudnień w swobodnym zagospodarowaniu. Obszar nieruchomości aktualnie zagospodarowany. Teren działki płaski. Nieruchomość porośnięta roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami owocowymi oraz przygotowany do upraw. Działka ogrodzona siatką stalową na stalowych słupkach. Dostęp do sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, sieć wodociągowa. Przetarg przeprowadzony w dniu 5 sierpnia 2020 r. (pierwszy) zakończył się z wynikiem negatywnym. DZIAŁKA NR 547/2 o pow. 0,0751 ha cena wywoławcza 33.700,00 zł (netto) Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Wieleniu sala Nr 14. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) i Zarządzeniem Nr 99/2016 Burmistrza Wielenia z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę gminnych nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwotę 3.370,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wieleniu Nr 97 1020 4027 0000 1102 1281 5439 Bank PKO BP S.A., nie później niż 3 dni przed dniem przetargu tj. do 24 października 2020 r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Przy wpłacie wadium należy wpisać tytuł wpłaty: „Przetarg – działka nr 547/2” oraz dane wpłacających, muszą być zgodne z danymi uczestnika przetargu. W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez obojga małżonków. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, w przypadku cudzoziemców - osób prawnych odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielczości majątkowej, do dokonania czynności przetargowych (licytacji) konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, przedkładając zgodę (notarialną) drugiego małżonka do dokonania czynności przetargowej – licytacji. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278), powinien, w przypadkach określonych ustawą, przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przedłożyć zezwolenie Ministra Straw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda jest wymagana, pod rygorem utraty wadium. Uczestnik przetargu, przed przystąpieniem do przetargu obowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz zapoznania się z przedmiotem przetargu. Każdy uczestnik postępowania przetargowego przed przystąpieniem do przetargu musi przedłożyć do wglądu komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium zwraca się na wniosek biorącego udział w przetargu. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Postąpienie przy licytacji wynosić będzie minimum 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich. Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Uwaga! Prawo własności nieruchomości zbywane jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, a Nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Zbywającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni zbywanych nieruchomości, jeżeli po zbyciu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wieleniu ul. Kościuszki 34, pokój nr 27, tel. 067 2531530, www.bip.wielen.pl. www.wielen.pl. Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu (pokój numer 27). Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 25 września 2020 roku do 28 października 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.wielen.pl Biuletynie Informacji Publicznej i w prasie monitorurzedowy.pl. Burmistrz Wielenia mgr Elżbieta Rybarczyk Kontakt: Urząd Miasta Wieleń tel: 067 2531530 burmistrz@wielen.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
751 m2
Lokalizacja:
województwo: wielkopolskie powiat: Czarnkowsko-Trzcianecki gmina: Wieleń miejscowość: Wieleń

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 750m2 działka Mężyk
działka Mężyk

Na sprzedaż 2 działki w Mężyku (województwo wielkopolskie, powiat czarnowsko - trzcianecki, gmina Wieleń) o łącznej powierzchni 750 m 2 . Polecam na sprzedaż 2 działki o powierzchniach...

Działka na sprzedaż, Mężyk
Do schowka
Zwiń
61 000 zł
750 m2 81 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 348m2 działka Mężyk
działka Mężyk

Na sprzedaż działka w Mężyku (województwo wielkopolskie, powiat czarnowsko - trzcianecki, gmina Wieleń) o powierzchni 348 m 2 . Polecam na sprzedaż działkę o powierzchni: 348 m 2 ...

Działka na sprzedaż, Mężyk
Do schowka
Zwiń
29 000 zł
348 m2 83 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 402m2 działka Mężyk
działka Mężyk

Na sprzedaż działka w Mężyku (województwo wielkopolskie, powiat czarnowsko - trzcianecki, gmina Wieleń) o powierzchni 402 m 2 . Polecam na sprzedaż działkę o powierzchni: 402 m 2 ...

Działka na sprzedaż, Mężyk
Do schowka
Zwiń
34 000 zł
402 m2 85 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 3969m2 działka Mężyk
działka Mężyk

Na sprzedaż działki leśne w Puszczy Noteckiej przy Jeziorze Mileczki na trasie Mężyk - Biała. Działki o powierzchni 4x 3969 m2 oraz 4815 m2, możliwość zakupu zarówno pojedynczych działek jak i całego...

Działka na sprzedaż, Mężyk
Do schowka
Zwiń
158 760 zł 79 380 zł
3969 m2 20 zł/m2