Dom na sprzedaż Inowrocław, Mątwy - 300 m2

Cena 330 000 1 100 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Bydynek 300m2 + działka 4988m2 - pod budownictwo Dom 300m2, 13 pokoi, w skanie do kapitalnego remontu. Budynek posadowiony jest na działce o powierzchni 4988m2. Działka z planem zagospodarowania przestrzennego z oznaczeniem 1MN - tereny zabudowy jaenorodzinnej. Działka uzbrojona: - prąd - TAK - woda - TAK - kanalizacja - w granicy działki - gaz - zgodnie z informacją z PGNiG do końca 2019roku. Wymiary działki ok. 22m x 227m Wyciąg z planu zagospodarowania: 1) przeznaczenie terenów zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, (wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa), tereny z niezbędnymi urządzeniami i przyłączami infrastrukturytechnicznej, określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) usytuowanie budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, z zachowaniem przepisów dotyczących odległości od granic i od innych budynków, b) istniejące zagrody mogą być uzupełniane o niezbędne budynki i urządzenia docelowo teren zagród adaptowany pod zabudowę jednorodzinną, c) garaż i część gospodarcza może być połączona z budynkiem mieszkalnym lub budowana jako budynek wolno stojący parterowy, d) w budynku mieszkalnym lub części gospodarczej istnieje możliwość wprowadzenia usług nieuciążliwych, e) przy sprzedaży działek i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić dostęp gestora do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, f) do poszczególnych obiektów należy zapewnić dojazd pożarowy i dostęp do wody do zewnętrznego gaszenia pożaru 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego należy pozostawić co najmniej 40% powierzchni terenu biologicznie czynnego, niezabudowanegoi nieutwardzonego z zachowaniem istniejącej zieleni 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: a) teren stanowiska archeologicznego, objęty strefą W2 zgodnie z 7 pkt 4, b) wszelka działalność inwestycyjna remontowo-rozbiórkowa budynków i terenu zgodnie z przepisami odrębnymi 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej nie ustala się 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: a) zachować nieprzekraczalną linie zabudowy, b) wysokość budynków nad poziomem terenu liczona do najwyższego punktudachu z urządzeniami na dachu do 15,0 m wysokość inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, c) dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 90 %, d) szerokości elewacji frontowej budynku nie ustala się, a odległość budynku od granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami, e) intensywność zabudowy od 0,10 do 0, 50, f) w granicach poszczególnych działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejnależy przyjąć minimum 1 garaż i 1 miejsce postojowe na samochód osobowy oraz 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni usługowej 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takżenarażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: a) teren położony jest poza terenem górniczym, w odległości powyżej dwóchkilometrów od granicy złoża, b) teren położony jest poza terenem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, c) teren położony jest poza terenem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości nie dotyczy 9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy prowadzona na terenie działalność musi być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień realizacji zamierzenia inwestycyjnego 10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej: a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych na warunkach zarządcy drogi, b) zasady obsługi infrastrukturą techniczną według zasad obsługi określonych 7 pkt 10 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów do czasu zainwestowania zgodnie z planem teren należy użytkować w sposób dotychczasowy 12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%. ZAPRASZAM NA PREZENTACJE !!! W rozumieniu prawa wszystkie informacje zawarte w tej ofercie przygotowane są na podstawie informacji otrzymanych od właściela nieruchomości - Agent prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności ze stanem faktycznym. Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu kredytu (27 banków do dyspozycji) na zakup tej lub innej nieruchomości. Więcej szczegółowych informacji, dodatkowe zdjęcia oraz inne podobne nieruchomości są dostępne na naszej stronie internetowej indepro.pl. ZADZWOŃ I ZOBACZ z Doradcą, tel. +48 7pokaż telefon, tel. +48 5pokaż telefon, INDEPRO - ogólnopolska sieć agencji nieruchomości. Jesteśmy nowoczesną organizacją profesjonalistów rynku nieruchomości. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pośrednictwa nieruchomości i obsługi transakcji. Wyróżnia nas skuteczność w działaniu i skupienie na realizacji potrzeb naszych klientów. Dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu i miłej atmosferze w 100% zrealizujemy Twoje oczekiwania. Posiadamy największą liczbę zadowolonych klientów i listów referencyjnych.
Numer oferty: 55297
Zwiń
Kategoria:
Domy na sprzedaż
Lokalizacja:
Inowrocław, Mątwy
Cena:

330 000 zł

Cena za m2
1 100 zł/m2
Rodzaj domu:
wolnostojący
Forma własności:
odrębna własność z Księgą Wieczystą
Powierzchnia całkowita:
300 m2
Powierzchnia mieszkalna:
300 m2
Powierzchnia działki:
4 988 m2
Lokalizacja:
województwo: Kujawsko-pomorskie powiat: inowrocławski gmina: Inowrocław miejscowość: Inowrocław ulica: Mątwy
Numer oferty:
55297

Średnie ceny w tej lokalizacji

330 000
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Mapa

Podobne nieruchomości