To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: wielkopolskie, Poznań

Lokal użytkowy na sprzedaż Poznań, Rubież

300,40 m2
935 000 PLN 3 113 zł/m2
Opis
Likwidator Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 15 (00-842), wpisanej do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284830, posiadający NIP: 525 000 87 03 oraz REGON: 141060470 OGŁASZA: pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż: 1. prawa własności nieruchomości stanowiącej wyodrębniony lokal niemieszkalny, położonej przy ul. Rubież 46A w Poznaniu, numer lokalu 1n, o powierzchni 300,4 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00186722/8 wraz z udziałem wielkości 96/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW P01P/00187587/6; a) cena wywoławcza: 935 000,00 zł netto (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) b) wadium: 93 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100) SKŁADANIE OFERT 1. Pisemne oferty należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Łuckiej 15 w Warszawie (00-842), pokój 309 (III piętro) do dnia 02.11.2021r. do godziny 10.00. 2. Oferty należy złożyć w nieuszkodzonej i dokładnie zaklejonej kopercie z adnotacją „oferta przetargowa, Poznań Rubież 46a - nie otwierać”. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Spółki, nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. 61105010251000009030487046 w terminie do 31.10.2021r. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium, Poznań Rubież 46a” 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2021r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki. 5. Oferta powinna zawierać: a) proponowaną cenę zakupu; b) kopię dowodu wpłaty wadium; c) dane oferenta; d) wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane; e) pisemne oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz zgody wymagane tym regulaminem; f) podpis oferenta; Oferty nie spełniające warunków podanych wyżej nie będą brane pod uwagę. Dokumenty dotyczące nieruchomości oraz regulamin przetargu udostępniane są każdorazowo na wniosek zainteresowanych. Nieruchomość można obejrzeć pod adresem: Poznań ul. Rubież 46A, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osoba upoważniona do kontaktu: Weronika Sawicka, tel. 607 911 944, e-mail: weronika.sawicka@cobrabid.pl Kontakt: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o. o. w likwidacji tel: 607911944 weronika.sawicka@cobrabid.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
300,40 m2
Lokalizacja:
województwo: wielkopolskie powiat: Poznań gmina: Poznań miejscowość: Poznań ulica: Rubież

Podobne oferty w tej lokalizacji