To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, oświęcimski, Oświęcim

Lokal użytkowy na sprzedaż Oświęcim,

1396 m2
2 330 000 PLN 1 669 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM TERMIN WYWIESZENIA: od dnia 04.12.2020r do dnia 04.02.2021r Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego, położonej w Oświęcimiu przy ulicy Kościelnej. Przedmiot przetargu - Nieruchomość składająca się z działek nr 158/2, 2157, 2159, 158/1, 2161 (obręb Oświęcim) o łącznej powierzchni 0,1396 ha zabudowanych budynkami o numerze porządkowym 6 i 6a, objęta księgą wieczystą nr KR1E/00045651/9, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Oświęcimskiego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Oświęcimiu. Prawo to zostanie wygaszone przed sprzedażą. Na nieruchomość składają się działki: nr 158/1 o powierzchni 0,0208 ha, nr 158/2 o powierzchni 0,0368 ha, nr 2157 o powierzchni 0,0392 ha, nr 2159/1 o powierzchni 0,0080 ha, nr 2159/2 o powierzchni 0,0028 ha, nr 2161 o powierzchni 0,0320 ha zabudowane budynkiem o numerze porządkowym 6 o powierzchni zabudowy 519 m2 i powierzchni użytkowej 1046,19 m2 oraz budynkiem o numerze porządkowym 6a o powierzchni zabudowy 289 m2 i powierzchni użytkowej 322 m2. Budynki wykorzystywane są na cele oświatowe i biurowe. Nieruchomość znajduje się w Oświęcimiu przy ulicy Kościelnej. W bezpośrednim sąsiedztwie są tereny silnie zurbanizowane o zwartej zabudowie. Od południa bezpośrednie sąsiedztwo stanowi Kościół pw. WNMP w Oświęcimiu wraz z placem kościelnym. Od zachodu biegnie ulica Kościelna. Naprzeciwko znajduje się Plac Księdza Jana Skarbka, Muzeum Żydowskie wraz z Synagogą, siedziba Banku Spółdzielczego. Pozostałą zabudowę wokół tworzą budynki (kamienice) w zabudowie szeregowej, w tym lokale handlowo - usługowe. W odległości około 150 m znajduje się Rynek Główny - plac otoczony historyczną zabudową, gdzie koncentrują się głównie obiekty handlowo - usługowe. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Wjazd a teren nieruchomości odbywa się od strony zachodniej z ul. Kościelnej poprzez istniejący zjazd. Budynek nr 6 składa się z dwóch segmentów funkcjonalnie połączonych ze sobą, wybudowanych w różnym czasie. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, odgromową, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (miejskie), teletechniczną i instalacje niskoprądowe. Segment nr 1 (część zachodnia budynku) stanowi obiekt częściowo podpiwniczony z 3 kondygnacjami nadziemnymi oraz z poddaszem nieużytkowym. Ściany budynku wykonano z cegły pełnej ceramicznej, fundamenty wykonano jako kamienne, ceglane i betonowe, stropy Żelbetowe monolityczne, gęstożebrowe i drewniane, dach trzyspadowy pokryty blachą stalową. Ta część budynku powstała w latach trzydziestych XX wieku. Segment nr 2 (wschodnia część budynku) jest niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Konstrukcję ścian wykonano z bloczków z betonu komórkowego oraz z cegły pełnej ceramicznej. Dach płaski pełny pokryty papą. Fundamenty betonowe. Budynek nr 6a to budynek przedwojenny, dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Budynek wykonano w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty papą termozgrzewalną. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (miejskie). Powiat Oświęcimskie posiada decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu z dnia 16.11.2020r. znak: PINB.7356-1/12/IJ nakazująca w terminie do dnia 31.12.2021r. wykonać na budynku nr 6 następujące prace budowlane: Skucie skorodowanych fragmentów ścian fundamentowych, wykonania obrzutki cementowej zbrojonej siatką (torkretowanie), wykonanie pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych, Naprawa uszkodzonych elementów żelbetowych stropu nad piwnicą poprzez szpachlowanie, torkretowanie masami naprawczymi do betonu, Usunięcie odpadającego tynku, uzupełnienie ubytków. Przedmiotowe działki objęte są zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu uchwaloną Uchwałą Nr XXIV/460/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9 września 2016r., poz. 5152) i znajdują się w jednostkach strukturalnych: - działki nr 158/1, 2159/2, 2161 - A18.U - tereny zabudowy usługowej, - działki nr 158/2, 2157, 2159/1 - A17.MW-U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z równoważną zabudową usługową. Nieruchomość położona jest w strefie A - ochrony konserwatorskiej, strefie stanowiska archeologicznego oraz obszarze urbanistycznym Oświęcimia wpisanym do rejestru zabytków. Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu - 33 844 97 48. Obciążenia: Nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu całą szerokością działki nr 2159 (dawna pbud. 95/3) na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działki gruntowej 158/1 i numer 2161 (dawna pbud. 96) Zobowiązania : brak Cena wywoławcza : 2 330 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100) - zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Wadium: 233 000,00 zł Transakcja dokonywana jest zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym. Zgodnie z wywieszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r, poz. 65 z późn. zm.) mogły w terminie do 14.08.2020r wystąpić z wnioskiem o nabycie. W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku. Przystępujący do przetargów zobowiązani są najpóźniej do dnia 10.02.2021r wpłacić wadium na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu : ABS Bank Spółdzielczy Oddział w Oświęcimiu, ul. Kościelna 1, 32 - 600 Oświęcim numer rachunku : 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037 przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się go na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. PRZETARG: W przetargu mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą wadium oraz złożą pisemną ofertę. Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Pisemna oferta powinna zawierać : imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot datę sporządzenia oferty oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oferowaną cenę i sposób jej zapłaty kopię dowodu wniesienia wadium wydruk z właściwego rejestru wskazujący sposób reprezentacji dla osób prawnych lub innych podmiotów. Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści. Oferty należy składać w terminie do dnia 10.02.2021r do godziny 15:00 na Dzienniku Podawczym (pokój nr 12) Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Pisemny przetarg nieograniczony - SGG - OŚWIĘCIM KOŚCIELNA - nie otwierać przed dniem 16.02.2021r godz. 10:00” Termin przetargu : Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2021r o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 101A Pisemny przetarg nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna odbywa się w obecności oferentów, podczas której przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i przekazuje informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy i prawie zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody uiszczenia wadium, dokonuje otwarcia kopert z ofertami, sprawdza kompletność złożonych ofert i tożsamość osób, które złożyły oferty, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia złożone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja przetargowa umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Informacja o powyższym zostanie wywieszona w siedzibie Sprzedającego, a także zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Sprzedającego. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący. O terminie zawarcia umowy uczestnik, który przetarg wygrał, zostanie powiadomiony pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Wszelkich informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr 33 844 97 48. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 396 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: oświęcimski gmina: Oświęcim miejscowość: Oświęcim

Podobne oferty w tej lokalizacji

OBEJRZANE Zobacz galerię lokal użytkowy na sprzedaż 3518m2 lokal użytkowy Oświęcim
lokal użytkowy Oświęcim

Kompleks budynków biurowych z parkingiem w centrum Oświęcimia. Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 7 754 m2 Na ogrodzonym terenie znajdują się dwa budynki biurowe o powierzchniach użyt...

Lokal użytkowy na sprzedaż, Oświęcim
Do schowka
Zwiń
11 300 000 zł 5 870 000 zł
3518 m2 0 1 669 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię lokal użytkowy na sprzedaż 3518m2 lokal użytkowy Oświęcim, Kilińskiego
lokal użytkowy Oświęcim, Kilińskiego

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 7 754 m 2 Na ogrodzonym terenie znajdują się dwa budynki biurowe o powierzchniach użytkowych - 1353,77 m 2 ; oraz 2164,66 m 2 . Oba obiekty 4-k...

Lokal użytkowy na sprzedaż, Oświęcim
Do schowka
Zwiń
11 300 000 zł 5 870 000 zł
3518 m2 1 669 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię punkt handlowy na sprzedaż 2890m2 punkt handlowy Oświęcim
punkt handlowy Oświęcim

Oświęcim, okolice OBIEKT HANDLOWY Z DOKIEM ROZŁADOWCZYM Proponuje do sprzedaży wolnostojący, niepodpiwniczony, pawilon usługowo-handlowy o łącznej powierzchni użytkowej 2890m 2 poł...

punkt handlowy na sprzedaż, Oświęcim
Do schowka
Zwiń
6 500 000 zł
2890 m2 2 249 zł/m2