To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Inwałd

Działka na sprzedaż Inwałd, os. Kuwik

1497 m2
68 778 PLN 46 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Burmistrz Andrychowa ogłasza dwa I-sze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Andrychów, położonych w Inwałdzie na os. Kuwik Nr działki: 1618/2, 3681 Pow. działki w ha: 0,1382; 0,0115 Numer księgi wieczystej: KR1W/00011423/1 Zbycie nieruchomości nastąpi wraz z udziałem w drodze dojazdowej tj. w działkach nr 3331, 3351/1 i 3351/2 o łącznej pow. 0,1129 ha, objętych KR1W/00002024/8: w wysokości 5/224 części Cena wywoławcza (brutto): 68.777,54 zł* Wysokość wadium: 7.000,00 zł Data przetargu: 6 października 2020 r. Godzina: 10:00 Nr działki: 3949/6 Pow. działki w ha: 0,2758 Numer księgi wieczystej: KR1W/00011423/1 Zbycie nieruchomości nastąpi wraz z udziałem w drodze dojazdowej tj. w działkach nr 3331, 3351/1 i 3351/2 o łącznej pow. 0,1129 ha, objętych KR1W/00002024/8: w wysokości 5/224 części Cena wywoławcza (brutto): 99.924,01 zł** Wysokość wadium: 10.000,00 zł Data przetargu: 6 października 2020 r. Godzina: 11:00 * podana cena wywoławcza zawiera należny 23% podatek VAT w wysokości 12.777,54 zł od kwoty 55.554,50 zł - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast kwota 445,50 zł zwolniona jest z podatku VAT – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 w/cyt. ustawy; ** podana cena wywoławcza zawiera należny 23% podatek VAT w wysokości 11.924,01 zł od kwoty 51.843,50 zł - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast kwota 36.156,50 zł zwolniona jest z podatku VAT – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 w/cyt. ustawy. Przetargi (licytacje) odbędą się w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro - sala konferencyjna. OPIS NIERUCHOMOŚCI: Działki nr 1618/2 i 3681 tworzą jeden kompleks zbliżony kształtem do trapezu, którego maksymalna szerokość wynosi około 30m. Teren z lekkim spadkiem w kierunku północnym, niezabudowany, częściowo ogrodzony, porośnięty drzewami i krzewami - w większości samosiejkami. W środkowej części przecina go napowietrza linia energetyczna niskiego napięcia oraz napowietrzna linia telekomunikacyjna. Działki w ewidencji gruntów sklasyfikowane są jako PsIV. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej. Na działce 1618/2 zlokalizowana jest studnia. Działka nr 3949/6 ma nieregularny kształt, którego szerokość waha się od 12 do 36m. Teren z lekkim spadkiem w kierunku północnym, niezabudowany, porośnięty trawą łąkową. W północno-zachodniej części przecina ją linia telekomunikacyjna, a w części środkowej napowietrza linia energetyczna niskiego napięcia. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest jako RIII i PsIV. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej. Północną granicą przylega do potoku, a przy jej wschodniej granicy biegnie wodnica, która zgodnie z przepisami prawa wodnego winna w dalszym ciągu spełniać swoją funkcję (zakaz likwidacji). Zbywane nieruchomości położone są w odległości ok. 30 m od drogi krajowej nr 52 Kraków – Bielsko-Biała oraz około 300 m od Parku Miniatur w Inwałdzie. Działki nr 1618/2, 3681 i 3949/6 posiadają dostęp do drogi publicznej (krajowej) ulicy Wadowickiej poprzez drogę wewnętrzną biegnącą po działkach nr 3949/1 i 1618/1 będących własnością Gminy Andrychów oraz po działkach nr 3331, 3351/1 i 3351/2, których Gmina Andrychów jest współwłaścicielem, a udział w wysokości po 5/224 części do każdej z nieruchomości jest przedmiotem zbycia. Nieruchomości objęte księgą wieczystą nr KR1W/00011423/1 nie są przedmiotem zobowiązań i wolne są od obciążeń, natomiast w Dziale III księgi wieczystej KR1W/00002024/8 jako prawa, roszczenia i obciążenia wpisane jest prawo dożywocia, obciążające jednych ze współwłaścicieli tej nieruchomości tj. osoby fizyczne, a zatem nie dotyczy to zbywanego przez Gminę Andrychów udziału. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Inwałdzie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII-405-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2006 r. (z późn. zm.): - działki nr 1618/2 i 3681 znajdują się w jednostkach ozn. symbolami: I 4.3/26 MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (96% i 83%), I 4.3.9/KDd – tereny dróg – ulica dojazdowa (4% i 17%), - działka nr 3949/6 znajduje się w jednostkach ozn. symbolami: I 4.3/27 MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (51%), I 4.3/28 ZP2 – tereny zieleni nieurządzonej (41%), I 4.3.9/KDd – tereny dróg – ulica dojazdowa (8%), - działki nr 3331, 3351/1 i 3351/2 znajdują się w jednostkach ozn. symbolami: I 4.3/47 MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, I 4.3/28.ZP2 – tereny zieleni nieurządzonej, I 4.3.9/KDd – tereny dróg – ulica dojazdowa, I 4.3/33 R – tereny rolne, I 3.3 KDz – tereny dróg – ulica zbiorcza, jednojezdniowa, dwupasowa. W przetargach mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza na konto Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 - w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 30 września 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym. Przed otwarciem przetargów komisja przetargowa potwierdza wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi warunkami przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba przystępująca do przetargu będąca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargowym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który dany przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargów wadia zostaną zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargów, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Każdy przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena sprzedaży każdej z nieruchomości winna zostać wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Andrychów. O terminie zawarcia umowy notarialnej każdy Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądowych ponoszą Nabywcy. W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działek pokrywa koszty prac geodezyjnych. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych działek można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33 842-99-55 lub 33 842-99-57. Ogłoszenie o przetargach zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl/umandrychow/, jak również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania każdego z przetargów z ważnych powodów. Integralną część stanowi załącznik graficzny. Załącznik graficzny do ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Inwałdzie na os. Kuwik Kontakt: Urząd Miasta Andrychów tel: 33-842-99-55 info@andrychow.eu
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 497 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Wadowicki gmina: Andrychów miejscowość: Inwałd ulica: os. Kuwik

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 6895m2 działka Łacha
działka Łacha

E U R O V I L L A prezentuje działkę inwestycyjno-budowlaną o pow. 6 895 m2 na sprzedaż w Łacha idealną pod zabudowę jednorodzinną lub bliźniaczą. Działka została podzielona według planu geodezyjnego ...

Działka na sprzedaż, Łacha
827 400 zł
6895 m2 120 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 838m2 działka Warszawa, Śródmieście, Daniłowiczowska
działka Warszawa, Śródmieście, Daniłowiczowska

Kamienica w centrum Warszawy w okolicy Placu Teatralnego o przeznaczeniu administracyjno-biurowym! Nieruchomość zabudowana 5 – kondygnacyjnym budynkiem wzniesionym w latach 1907-1911 w technologii tr...

Działka na sprzedaż, Warszawa
5 200 000 zł 5 000 000 zł
838,49 m2 5 963 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 3616m2 działka Warszawa, Wilanów
działka Warszawa, Wilanów

Serdecznie polecam Wyjątkowa lokalizacja prestiżowy Wilanów Działka przy trasie Wilanów-Konstancin Jeziorna. Działka inwestycyjna 3660m2 z możliwością podziału na 3 działki Na życzenie wypis ze ...

Działka na sprzedaż, Warszawa
3 073 600 zł
3616 m2 850 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 772m2 działka Warszawa, Mokotów
działka Warszawa, Mokotów

Na sprzedaż działka budowlana na Mokotowie w okolicy ul. Idzikowskiego na os. Pod Skocznią. Prostokąt. Szerokość od frontu: ok. 22 m, długość: ok. 36 m. Działka jest bardzo ustawna. Osiedle Po...

Działka na sprzedaż, Warszawa
4 200 000 zł
772 m2 5 440 zł/m2