To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Braniewo

Działka na sprzedaż Braniewo,

4374 m2
306 108 PLN 70 zł/m2
Opis
Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa Lp 1 Lokalizacja Przeznaczenie ul. Królewiecka sprzedaż gruntu na cele produkcyjno-usługowo-składowe EL1B/00005019/1 dział III i IV nie zawiera wpisów o obciążeniach Obręb 1 Nr działki 16/23 Powierzchnia m² 4374 Cena wywoławcza ( zł ) 306 180,00 Wadium ( zł ) 31 000,00 I. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Działka nr 16/23 przy ul. Królewieckiej położona jest w strefie pośredniej miasta Braniewa. Teren nieruchomości pofałdowany, częściowo podmokły, porośnięty krzewami oraz pojedynczymi drzewami. Działka nieogrodzona o kształcie regularnym. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezabudowane oraz zabudowa przemysłowo – usługowa. Dojazd do nieruchomości z ulicy Królewieckiej wewnętrzną drogą utwardzoną. Działka nie posiada uzbrojenia. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa położona jest na terenach przeznaczonych do rozwoju funkcji produkcyjno – usługowo – składowej. Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt. Działka znajduje się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej - sieć wod-kan, sieć elektroenergetyczna. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt nabywcy. II. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU 1.Przetarg odbędzie się dnia 08.04.2019 roku o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 07.05.2018r., drugiego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12.10.2018r. które zakończyły się wynikiem negatywnym. 2.Wadium należy wpłacić do dnia 03.04.2019 roku na rachunek bankowy Urzędu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu. 3.Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: • dowód wniesienia wadium, • dowód osobisty, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, • pisemne oświadczenie, iż znany jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości • pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą). III. WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI 1. Gmina Miasta Braniewa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. 2. Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca. 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1). 4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 5. Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego na rachunek bankowy: Urząd Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111, Braniewsko–Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział w Braniewie 77 8313 0009 0036 9006 2000 0090. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działki nr 16/23 jest zwolniona z opodatkowania VAT. 6. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca. IV. INFORMACJE DODATKOWE 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.). 2. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników (wystarczy, że jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. 3. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu oraz nie spisanie umowy notarialnej powoduje, iż wadium przepada a przetarg czyni niebyłym. 4. Nabywca będzie opłacał podatek od nieruchomości, w celu ustalenia wymiaru podatku należy zgłosić się do działu finansowego Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy notarialnej. 5. Nieruchomość objęta przetargiem nie posiada obciążeń ani nie jest przedmiotem zobowiązań. 6. Nikt nie skorzystał z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługującego na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późń. zm.) 7. Burmistrz Miasta Braniewa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. 8. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. 9. Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji. 10. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz publikowane na stronie: ▪ http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci ▪ http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz ▪ otoprzetargi.pl 11. Informacje na temat przetargu uzyskać można w pokoju nr 26 tut. Urzędu, tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
4 374 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Braniewski miejscowość: Braniewo

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 4500m2 działka Gil Wielki
działka Gil Wielki

Do sprzedania piękna atrakcyjna działka nad jeziorem Gil Wielki. Działka ma bezpośredni dostęp do wody, linia brzegowa ok. 50 metrów. Od jeziora teren wznosi się i około 100 metrów od wody i jednocześ...

Działka na sprzedaż, Gil Wielki
517 000 zł 395 000 zł
4500 m2 88 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 4746m2 działka Piaseczno, Aleja Kalin
działka Piaseczno, Aleja Kalin

Do sprzedania działka położona w Zalesiu Dolnym. Działka ma charakter leśny, dominują sosny. Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego II/1MN. Plan dopuszcza zabudowę budynk...

Działka na sprzedaż, Piaseczno
1 400 000 zł
4746 m2 295 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 500m2 działka Warszawa, Wawer, Wylotowa
działka Warszawa, Wawer, Wylotowa

Doskonale położona nieruchomość na terenie bardzo cenionego w dzielnicy Wawer osiedla Sadul. Działka narożna w kształcie prostokąta o powierzchni 500 m2. Blisko stacji PKP Anin. Miłe, spokojne sąsiedz...

Działka na sprzedaż, Warszawa
600 000 zł 599 900 zł
500 m2 0 1 200 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 50000m2 działka Radwanków Szlachecki, Radwanków Szlachecki
działka Radwanków Szlachecki, Radwanków Szlachecki

Sprzedam 5 bardzo atrakcyjnych działek inwestycyjnych o powierzchni 1 hektara każda położonych w Radwankowie Szlacheckim, gmina Sobienie Jeziory, bezpośrednio przy drodze wojewodzkiej 801, 25 km od Wa...

Działka na sprzedaż, Radwanków Szlachecki
2 900 000 zł
50000 m2 58 zł/m2