To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Olkusz

Lokal użytkowy na sprzedaż Olkusz, Marcina Bylicy

2567,58 m2
2 700 000 PLN 1 052 zł/m2
Opis
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OLKUSZU PRZY UL. MARCINA BYLICY 6. Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „Przetargiem”, są: a) prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 1777/38, 1788/3 o łącznej powierzchni 0,0504 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olkuszu, V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1O/00032521/5, b) prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 1788/10, 1788/11 o łącznej powierzchni 0,0950 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olkuszu, V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1O/00001916/5, c) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 1777/24, 1777/39, 1788/1, 1788/8, 1788/14, 1791/1, 1793/1 o łącznej powierzchni 0,1479 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olkuszu, V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1O/00030880/5, d) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 1820/12, 1820/13 o łącznej powierzchni 0,1643 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olkuszu, V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1O/00035538/8, e) prawo odrębnej własności budynku niemieszkalnego o numerze ewidencyjnym 1305, o powierzchni netto 2 567,58 m2 posadowionego na działkach 1777/24, 1777/38, 1777/39, 1788/1, 1788/3, 1788/10, 1788/14, 1791/1, 1820/13 ujawnionego w KW nr KR1O/00030880/5 oraz KR1O/00035538/8 wraz z prawem własności urządzeń: kanału ciepłowniczego oraz sieci kablowej 6ŁV ujawnionej w KW nr KR1O/00030880/5. Cena wywoławcza: 2 700 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) netto. Wpłata wadium w wysokości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Termin zbierania ofert kończy się 4 października 2021 r., o godzinie 12.00 Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa. Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”, w tym dotyczące czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Olkusz ul. Marcina Bylicy 6” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać: a) telefonicznie - u Pani Agaty Wojtuszek pod numerem telefonu 723 725 134; b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: agata.wojtuszek@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określonej w pkt VI ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Olkusz ul. Marcina Bylicy 6”. Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, zgodnie z pkt IX ppkt 1 lit. a Warunków. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 15 do warunków przeprowadzenia Przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Olkusz ul. Marcina Bylicy 6”.
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Liczba pomieszczeń:
0
Powierzchnia całkowita:
2567,58 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Olkuski miejscowość: Olkusz ulica: Marcina Bylicy

Podobne oferty w tej lokalizacji