Lokal użytkowy 2347,28m2, Mysłowice, Wesoła, Pocztowa
6 682 300 zł 2 846,83 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

2347,28 m2

PRZEZNACZENIE

inne

PIĘTRO

2

Szczegóły

 • Kategoria Lokale użytkowe na sprzedaż
 • Lokalizacja Mysłowice, Wesoła, Pocztowa
 • Cena

  6 682 300 zł

 • Cena za m2 2 846,83 zł/m2
 • Forma własności wieczyste użytkowanie
 • Przeznaczenie inne
 • Liczba pomieszczeń 0
 • Numer ofertyLS455-4
 • Piętro 2
 • Liczba pięter w budynku 0
 • Rok budowy 2013
 • Powierzchnia całkowita2347,28 m2

Opis oferty

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 14A Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 14A Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 14a (woj. śląskie), stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 1497/36, 1499/36, 1457/32, 1468/32, 1505/36, 1455/32, 1456/32, 1458/32, 1459/32, 1498/36, 1509/36, 1511/36 o łącznej powierzchni 6 254 m2 wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku („Budynek”) o powierzchni użytkowej 2 347,28 m2, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 247001_1.0010.5748_BUD wraz z przysługującym Bankowi prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli oraz urządzeń trwale z nią związanych. Dla nieruchomości założone są księgi wieczyste nr KA1L/000pokaż telefon, KA1L/000pokaż telefon, KA1L/000pokaż telefon prowadzone przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomości stanowią jedną funkcjonalną całość. W dalszej części niniejszego ogłoszenia („Ogłoszenie”) i Warunków sprzedaży nieruchomości w trybie postępowania konkurencyjnego uproszczonego („Warunki”) powyższe nieruchomości gruntowe, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do Nieruchomości. Informacje dodatkowe: 1. Dla Nieruchomości zawarta jest umowa o udostępnienie działek gruntu o numerach ewidencyjnych 1497/36 i 1498/36 celem posadowienia na nich urządzeń telekomunikacyjnych. Bank jest zobowiązany do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na każdoczesnego następcę prawnego w akcie notarialnym sprzedaży Nieruchomości. Warunki umowy udostępniane są zainteresowanym oferentom po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. 2. Z przedmiotową nieruchomością związany jest spór toczący się między podmiotem zewnętrznym a Bankiem w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na wzmocnienie fundamentów przedmiotowej Nieruchomości ze względu na jej położenie w obszarze i terenie górniczym „Wesoła II”. Informacje dodatkowe w zakresie toczącej się sprawy udostępniane są zainteresowanym oferentom po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. 3. W związku z przysługującym gminie Mysłowice prawem pierwokupu działek o numerach ewidencyjnych 1468/32 i 1505/36, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ww. działek będzie realizowana w drodze umowy warunkowej i nastąpi pod warunkiem, że Prezydent Miasta Mysłowice nie wykona prawa pierwokupu przysługującego gminie Mysłowice na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 4. Dla Nieruchomości zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej z dnia 17.07.2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem: a) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU = 121,14 kWh/(m2 · rok); b) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK = 104,95 kWh/(m2 · rok); c) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: EP = 190,77 kWh/(m2 · rok); d) udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: Uoze = 0,00 %; e) jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: ECO2 = 0,04 t CO2/(m2 · rok). 5. Powierzchnia użytkowa budynku podana w Ogłoszeniu została wskazana na podstawie posiadanej przez Bank inwentaryzacji z kwietnia 2023 r. OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 6 682 300 zł (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta zł) netto. W ocenie Banku: 1) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek o numerach 1497/36, 1499/36, 1457/32, 1498/36, 1459/32, 1511/36, 1509/36, 1458/32, 1455/32, 1456/32 WRAZ Z PRAWEM WŁASNOŚCI POSADOWNYCH NA TYCH DZIAŁKACH BUDYNKU BIUROWEGO I BUDOWLI (NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA): • podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT (tzw. zwolnienie fakultatywne). • wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy przed dostawą Nieruchomości albo w akcie notarialnym do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą Nieruchomości. • na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości (nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli strony dokonają skutecznie wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT). 2) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntowych o numerach 1468/32 ORAZ 1505/36 (DZIAŁKI NIEZABUDOWANE): • podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT. • na nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu przedmiotowej transakcji. W przypadku, gdy wartość transakcji sprzedaży przekroczy 5 mln zł. Nabywca zobowiązany będzie do wystąpienia wraz Bankiem z wnioskiem wspólnym do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w celu urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji. Termin zbierania ofert kończy się dnia 05.01.2024 r. WARUNKI SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI w trybie postępowania konkurencyjnego uproszczonego zawierające szczegółowy opis postępowania sprzedażowego, sposób i miejsce składania ofert, informacje i dokumenty, które powinna zawierać oferta, kryterium wyboru oferty oraz sposób wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jednoetapowym lub dwuetapowym znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „ Mysłowice ul. Pocztowa 14 a” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania” . Bank zastrzega, że podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej / umowy sprzedaży ponosi strona kupująca. Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać: a) telefonicznie - u pani Agaty Wojtuszek pod numerem telefonu 723pokaż telefon, b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: . lub . Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w Ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w Ogłoszeniu. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Mysłowice ul. Pocztowa 14a”. Bank zastrzega sobie prawo odwołania postępowania sprzedażowego lub jego zamknięcia bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000pokaż telefon, NIP: 525-pokaż telefon, REGON: 016pokaż telefon, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 25pokaż telefon zł, infolinia: 800pokaż telefon. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: . Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4 do Ogłoszenia, który jest dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Mysłowice ul. Pocztowa 14 a” po rozwinięciu ikony „pokaż pliki do pobrania”. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, do Ogłoszenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Mysłowice ul. Pocztowa 14 a”, na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania". Załączniki nr 5,6 zostanie wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest posiadanie programu WinRAR Załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i Warunkami i brakiem zastrzeżeń do ich treści; Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów; Załącznik nr 3 – oświadczenie oferenta dot. własnoręczności podpisu; Załącznik nr 4- informacja o przetwarzaniu danych osobowych; Załącznik nr 5 – projekt regulaminu aukcji elektronicznej; PKO Bank Polski S.A. informuje, że w dniu 30.10.2023 r. w Ogłoszeniu: - zaktualizowano oczekiwaną przez Bank cenę sprzedaży (aktualna oczekiwana przez Bank cena sprzedaży została podana w ogłoszeniu i wynosi 6 682 300 zł (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta zł) netto. - zmieniono termin składania ofert do dnia 05.01.2024 r. PKO Bank Polski S.A. informuje, że w dniu 31.10.2023 r. w Ogłoszeniu: - zaktualizowano nazwę trybu sprzedaży nieruchomości- „tryb postepowania konkurencyjnego uproszczonego”
Numer oferty: LS455-4
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Agata Wojtuszek
Nr licencji zawodowej: brak danych

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Mysłowice, Wesoła, Pocztowa