To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podlaskie, Suwałki

Lokal użytkowy na wynajem Suwałki,

47,50 m2
95 PLN 2 zł/m2
Opis
Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego na okres do 3 lat Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego w Suwałkach przy ulicy Andrzeja Wajdy 3 wraz z bezpłatną obsługą ogólnodostępnych toalet. Lokal położony jest na parterze i przeznaczony na działalność gastronomiczną o łącznej powierzchni użytkowej 47,50 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 2,00 zł/m2 netto, wadium 280,00 zł. Lokal wraz zapleczem sanitarnym i socjalnym wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wentylację mechaniczną, wywiewną, klimatyzację oraz instalację ppoż. i alarmową. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł/m2. Lokal jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym. Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Koszty eksploatacji i podatek od nieruchomości przyszły najemca ponosi odrębnie i zobowiązany będzie do bezpłatnej obsługi ogólnodostępnych toalet (sprzątanie, zapewnienie środków czystości itp.) znajdujących się w budynku, w tym ich udostępniania również niezależnie od godzin pracy lokalu gastronomicznego oraz poza godzinami pracy Galerii Sztuki Stara Łaźnia. Osoba, która zostanie ustalona kandydatem na najemcę, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonej w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu. W przypadku, gdy wymiar jednomiesięcznego wylicytowanego czynszu wyniesie ponad 1 000 zł netto, wynajmujący może żądać od kandydata na najemcę przedstawienia do akceptacji dodatkowego zabezpieczenia płatności należności. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości w określonej formie, miejscu i czasie. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pekao S. A. 14 1240 5211 1111 0010 6623 2587 do dnia 07.10.2021 r. Złożone przez wygrywającego przetarg wadium nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu. W przypadku odstąpienia przez kandydata na najemcę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy Miasta Suwałki. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 14 dni na indywidualne konta każdego uczestnika. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty: 1) dowód wpłaty wadium (opłaty manipulacyjne wpłaty i wypłaty wadium obciążają oferentów); 2) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); 3) przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 4) reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej; 5) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz – w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej; oraz oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem, warunkami i przedmiotem przetargu, jego regulaminem i projektem umowy najmu. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu oraz projektem umowy najmu regulującej jego warunki, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu w terminie od dnia 1 października 2021 r. do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach od 9:00 do 13:00, w dniach roboczych. Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2021 r. (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. - ul. Wigierska 32 w sali konferencyjnej (poziom – 1). Bliższe informacje dotyczące lokalu, warunków przetargu oraz projektu umowy najmu dostępne są w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. przy ul. Wigierskiej 32 pok. nr 2, w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie nr 87 563 50 51, 52 lub 58. Suwałki, 2021-09-21 Prezes Zarządu Jarosław Lebiediew /-/ podpis nieczytelny Kontakt: Urząd Miasta Suwałki tel: 87 563-50-51 org@um.suwalki.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na wynajem
Powierzchnia całkowita:
47,50 m2
Lokalizacja:
województwo: podlaskie powiat: Suwałki gmina: Suwałki miejscowość: Suwałki

Podobne oferty w tej lokalizacji