To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Wróblewo

Działka pod dzierżawę Wróblewo,

17145 m2
1 100 PLN 0 zł/m2
Opis
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WRÓBLEWO (DZIAŁKA NR 5/4) Opis nieruchomości Przedmiot dzierżawy Pow. w m2 Roczna stawka czynszu wywoławczego brutto Wysokość wadium Minimalne postąpienie Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 5/4 o powierzchni 1,7145 ha, położona w miejscowości Wróblewo, obręb 0008, gmina Suchy Dąb, księga wieczysta nr GD1G/00132308/6 Działka nr 5/4 o powierzchni 1,7145 ha, posiada oznaczenie klasy i użytku jako: RII – 0,6835 ha - grunty orne, RIIIa – 0,9949 ha – grunty orne, W-RIIIa – 0,0361 ha- grunty pod rowami 17145 1100 zł 70 zł 20 zł Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr IX/58/2003 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 12 listopada 2003 r. prawie cała działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem R -teren gospodarki rolnej, fragment działki na terenie oznaczonym WW- infrastruktura techniczna- urządzenia melioracji wodnych. Warunki przetargu: 1. Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę na cele rolnicze. 2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 10 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wydzierżawiający zastrzega możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy dzierżawy. 3. Wszelkie nakłady poniesione przez Dzierżawcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wydzierżawiającemu. Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. 4. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku, z góry za dany rok dzierżawny (za pierwszy rok dzierżawny w terminie najpóźniej do dnia 30 września 2019 r). Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – raz w roku, od początku roku dzierżawnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni. 5. Na zabezpieczenie należności z tytułu dzierżawy nieruchomości, Dzierżawca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wydzierżawiającego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność rocznego czynszu brutto ( z VAT ), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy dzierżawy. 6. Dzierżawca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) ponoszenia kosztów podatku rolnego według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Gminy Suchy Dąb, 2) dokonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych dla zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym 3) udostępnienia powierzchni działki (ok. 86 m2) w celu przejazdu i przechodu do sąsiedniej działki nr 5/3. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2019 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2, klatka B, I piętro, pokój nr 134. Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do 19 lipca 2019 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy dzierżawy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji, ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, e-mail: dmg@pomorskie.eu, nr tel. 58 32-68-608. Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: 58 32-68-608 dmw@pomorskie.eu
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Powierzchnia całkowita:
17 145 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Gdański gmina: Suchy Dąb miejscowość: Wróblewo

Podobne oferty w tej lokalizacji