To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Nidzica

Działka pod dzierżawę Nidzica, Żeromskiego

40 m2
248 PLN 6 zł/m2
Opis
Nidzica, 01 kwietnia 2019 r. GMKR.6845.30.2019 BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 91/11, położonej w obrębie nr 6 m. Nidzica przy ulicy Żeromskiego, KW OL1N/00002779/7. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana (część działki niewydzielona geodezyjnie). Opis użytku: Bi. Powierzchnia dzierżawy: 40 m2. Na nieruchomości nie są ustanowione obciążenia i nie jest przedmiotem zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości: Ogródek gastronomiczny. Wywoławcza stawka rocznego czynszu netto za dzierżawę wynosi: 248,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100). Wadium w wysokości: 24,80 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 80/100). Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Czynsz dzierżawny nie podlega aktualizacji w całym okresie obowiązywania umowy. Kwota czynszu będzie każdorazowo powiększana o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki. Osoba wyłoniona jako Dzierżawca zobowiązana będzie uiszczać podatki związane z posiadanym przedmiotem dzierżawy. Przetarg odbędzie się dnia 30 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18A. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli: 1) w terminie do 25 kwietnia 2019 r. wpłacą w kasie Urzędu Miejskiego w Nidzicy na rachunek Gminy Nidzica PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu) w wysokości: 24,80 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 80/100).Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 25 kwietnia 2019 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony; 2) nie posiadają zaległości wobec Gminy Nidzica z tytułu należności cywilno-prawnych i podatkowych. Uczestnik przetargu lub osoba go reprezentująca, powinien przedstawić członkom Komisji Przetargowej: - dowód osobisty uczestnika przetargu lub osoby go reprezentującej, - w razie potrzeby - pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania faktycznego uczestnika przetargu, które obejmuje umocowanie do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu, - oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu, - oświadczenie, że uczestnik przetargu nie posiada zaległości wobec Gminy Nidzica z tytułu należności cywilno- prawnych i podatkowych. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych powyżej skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę ustaloną jako Dzierżawca zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl/ w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach. Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 17 lub telefonicznie 89 625 07 45 do dnia 25 kwietnia 2019 roku. Kontakt: Urząd Miasta Nidzica tel: 89 625 07 45 um@nidzica.pl
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Powierzchnia całkowita:
40 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Nidzicki gmina: Nidzica miejscowość: Nidzica ulica: Żeromskiego

Podobne oferty w tej lokalizacji