To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Elbląg

Działka pod dzierżawę Elbląg,

6343 m2
784 PLN 0 zł/m2
Opis
PREZYDENT MIASTA ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na funkcje sportowo-rekreacyjne związane z tenisem ziemnym (strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl) (tel. kontaktowy (55) 239-31-84, (55) 239-31-33, fax (55) 239-31-80) 1. Lokalizacja: Elbląg ul. Grunwaldzka 135 2. Opis nieruchomości: teren niezabudowany o łącznej powierzchni 0,6343ha, położony przy Alei Grunwaldzkiej w sąsiedztwie Hali Sportowo – Widowiskowej i Wyższej Szkoły Zawodowej, od wschodniej strony tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, na południe od ulicy Grunwaldzkiej tereny kolejowe. Nieruchomość zarządzana jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. 3. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków: 4. Warunki zagospodarowania nieruchomości: teren będący przedmiotem przetargu położony jest na obszarze dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/580/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Elbląg teren oznaczony jest symbolem B4-37U – tereny kompleksów usług. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest pod funkcje sportowo-rekreacyjne związane z tenisem ziemnym. 5. Uzbrojenie: Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza: kanalizacja deszczowa o średnicy 200mm. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci Dzierżawca zobowiązany będzie uzyskać u gestora sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektu w media, odbędzie się staraniem i na koszt Dzierżawcy, na warunkach wskazanych przez dysponenta mediów. Informacje dotyczące przebiegu sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116). Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo dostępu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu. 6. Wywoławcza wysokość czynszu: 783,60 zł (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt trzy 60/100) brutto rocznie. 7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości podanej poniżej, złożą oświadczenie, że znany jest im stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu i że nie wnoszą z tego tytułu a także z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 8. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu. 9. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 130,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści 00/100), w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto na rachunek bankowy w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. nr 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138 w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. 10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% wywoławczej wysokości czynszu rocznego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. w wysokości 10zł (słownie złotych: dziesięć 00/100). 11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Dzierżawca uchyli się od podpisania umowy dzierżawy wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg. 12. Czas trwania umowy dzierżawy: umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony – 10 lat. Przedmiot dzierżawy winien być wydany w ostatnim dniu obowiązywania umowy, a w przypadku zwłoki w wydaniu Dzierżawca zapłaci karę umowną, w wysokości 10% kwoty czynszu rocznego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 13. Informacje dodatkowe: a) Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2019 r., który zakończył się wynikiem negatywnym. b) Wydzierżawiający odda Dzierżawcy przedmiot umowy do odpłatnego używania oraz do pobierania pożytków, z zastrzeżeniem prawa do okresowych kontroli, w celu ustalenia zgodności sposobu wykorzystania nieruchomości z zawartą umową oraz prawa dostępu do istniejącej infrastruktury technicznej terenu i prawa lokalizacji na wydzierżawionej nieruchomości nowych sieci infrastruktury technicznej. c) Wydzierżawiający wyda przedmiot dzierżawy w posiadanie Dzierżawcy w stanie istniejącym, a Dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt dostosuje przedmiot dzierżawy do umówionego użytku. Dzierżawca nie wnosi i nie będzie wnosić w przyszłości do Wydzierżawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności roszczeń o zwrot nakładów. d) W przypadku poniesienia nakładów inwestycyjnych na dzierżawionej nieruchomości, dzierżawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów poniesionych nakładów. e) Bez zgody Wydzierżawiającego udzielonej na piśmie, Dzierżawca nie będzie uprawniony do przenoszenia, w całości lub w części, praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy na osoby trzecie, ani też nie będzie uprawniony do oddawania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim do używania, ani do jego poddzierżawiania. f) Wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji przedmiotu dzierżawy oraz koszty utrzymania, eksploatacji i remontów posadowionych na nim obiektów i urządzeń ponosi Dzierżawca. g) Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawionym gruntem, w tym podatków lokalnych i innych świadczeń publiczno-prawnych. h) Dzierżawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od zdarzeń losowych i innych ryzyk oraz od odpowiedzialności cywilnej. Kopie polis ubezpieczeniowych Dzierżawca przedłoży Wydzierżawiającemu niezwłocznie po ich zawarciu. W powyższym zakresie Dzierżawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczeń w okresie obowiązywania umowy dzierżawy. i) Dzierżawca zobowiązany będzie do bieżącego i prawidłowego prowadzenia, wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji technicznej obiektów i urządzeń, a w szczególności do prowadzenia książek obiektów budowlanych oraz dokonywania i wpisywania w nich przeglądów, przeprowadzania bieżącej kontroli technicznej i przeglądów okresowych obiektów i urządzeń oraz zapewnienia dozoru i odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy. j) Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku na dzierżawionej nieruchomości. Szczegółowe warunki dzierżawy zawarte zostaną w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. k) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje wysokość czynszu wyższą od wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. l) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Przekazanie gruntów dzierżawcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy nie później niż w terminie 3 dni roboczych, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu). m) Uczestnicy przetargu winni: - legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl), osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, - złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń, - złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości. n) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na wydzierżawienie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do wydzierżawiania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników. o) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. 14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Wzór umowy dzierżawy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1807 Kontakt: Urząd Miasta Elbląg tel: 55 239-31-41 dgnig@umelblag.pl
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Powierzchnia całkowita:
6 343 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Elbląg gmina: Elbląg miejscowość: Elbląg

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na wynajem 15000m2 działka Mory
działka Mory

Do wynajęcia działka budowlana o powierzchni 15000 m2 położona w Ożarowie Mazowieckim w okolice Mory. Działka znajduję się blisko ul. Gierdziejewskiego, Stacji Gołąbki, Bemowa,  szybki dojazd do Warsz...

Działka na wynajem, Mory
15 000 zł
15000 m2 1 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 646m2 działka Tychy, Śródmieście, Oswięcimska
działka Tychy, Śródmieście, Oswięcimska

Oferujemy do wynajmu działkę 646 mkw w Tychach przy DK 44 ( Oświęcimska). Bardzo dobre miejsce na autokomis, wynajem lub sprzedaż sprzętów ogrodniczych czy innej działalności ,która potrzebuje wyekspo...

Działka na wynajem, Tychy
1 900 zł
646 m2 3 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 1500m2 działka Radom, Średnia
działka Radom, Średnia

Do wynajęcia ogrodzony plac o powierzchni 1500 m2 + zabudowania o pow. 500 m2 blisko ścisłego centrum miasta. Na placu, obok bramy wjazdowej, znajduje się pawilon murowany, który może pełnić funkcję p...

Działka na wynajem, Radom
6 150 zł
1500 m2 4 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 3000m2 działka Warszawa, Białołęka, Płochocińska
działka Warszawa, Białołęka, Płochocińska

WILSONS NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE Przedmiotem oferty jest plac/działka na wynajem o powierzchni 3000 m2. Wzdłuż działki biegnie droga asfaltowa. Działka położona na Warszawskiej Białołęce w  okolica...

Działka na wynajem, Warszawa
9 000 zł
3000 m2 3 zł/m2