Lokal użytkowy 226,92m2, Ostrołęka, Kuklińskiego
546 000 zł 2 406,13 zł/m2

POWIERZCHNIA

226,92 m2

PRZEZNACZENIE

usługi

PIĘTRO

parter

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OSTROŁĘCE PRZY UL. KUKLIŃSKIEGO 3 Przedmiotem sprzedaży jest udział 471/10000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym położonej w Ostrołęce przy ul. Kuklińskiego 3, stanowiący lokal niemieszkalny o powierzchni 226,92 m². Wymieniona nieruchomość gruntowa to działka ewidencyjna nr 52311 (obręb 0005-5, 146101_1 M. Ostrołęka), o powierzchni 0,2988 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OS1O/000pokaż telefon. W dalszej części udział w nieruchomości zwany będzie „Nieruchomością”. Informacje o Nieruchomości: 1. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 471/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30.03.2006 r. działka nr 52311 położona jest na terenie oznaczonym w planie symbolem AU9 – teren administracji i obiektów biurowych; 2. zgodnie z własnym obmiarem powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 226,92 m², lokal nie został formalnie wydzielony z powierzchni budynku; 3. Bank posiada udział 471/10000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym zlokalizowanym na działce 52311, faktycznie lokal znajduje się w części budynku zlokalizowanej na działce nr 50343; 4. nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości; Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 546 000 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych) netto. Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wybór opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT będzie możliwy, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca, przed zawarciem umowy sprzedaży, złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy. W przypadku pozostania przy zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na nabywcy będzie spoczywać obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości, natomiast w przypadku skutecznego wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC. W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług. Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji. Zapraszamy do składania ofert. Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: . Oferta powinna zawierać: 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem; 2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany; 3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców; 4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępnym na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą: „Ostrołęka ul. Kuklińskiego 3” i dostępny na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania"); 5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na stronie internetowe jw. );. 6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość; 7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie. Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę . Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać: a) telefonicznie - u Pana Mirosława Kopyckiego pod numerem telefonu 696pokaż telefon; b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: lub . Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000pokaż telefon, NIP: 525-pokaż telefon, REGON: 016pokaż telefon, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 25pokaż telefon zł, infolinia: 800pokaż telefon. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: . Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Olsztyn ul. Wańkowicza 26” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".
Numer oferty: LS227
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Mirosław Kopycki
Nr licencji zawodowej: brak danych

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Ostrołęka, Kuklińskiego

Podobne nieruchomości