Magazyn 2317,06m2, Jasło
2 676 600 zł 1 155,17 zł/m2
Expander

Szczegóły

Opis oferty

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składników wchodzących w skład masy upadłości ABM Sp. z o. o. Spółka Komandytowa w upadłości z/s w Jaśle w postaci: 1. Prawa wieczystego użytkowania gruntu działek zlokalizowanych w Jaśle przy ul. Towarowej 27, woj. podkarpackie: a) nr ew. 18/19 o powierzchni 0,0494 ha, KW KS1J/000pokaż telefon b) nr ew. 18/21 o powierzchni 0,0339 ha, KW KS1J/000pokaż telefon c) nr ew. 18/23 o powierzchni 0,0393 ha, KW KS1J/000pokaż telefon d) nr ew. 18/25 o powierzchni 0,0304 ha, KW KS1J/000pokaż telefon e) nr ew. 18/28 o powierzchni 0,0069 ha, KW KS1J/000pokaż telefon wraz z prawem własności budynków i budowli zlokalizowanych na tych działkach stanowiących odrębny przedmiot własności, maszyn i urządzeń, zapasów magazynowych, wyposażenia. Cena wywoławcza 1 500 000,00 zł/netto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). 2. Prawa własności działki nr ew. 1318/2 o powierzchni 0,5746 ha zabudowanej obiektami przemysłowymi o łącznej powierzchni użytkowej 2317,06 m² KW KS1J/000pokaż telefon zlokalizowanej w Tarnowcu koło Jasła woj. podkarpackie wraz z prawem własności budynków i budowli zlokalizowanych na tej działce, stanowiących odrębny przedmiot własności. Cena wywoławcza 1 170 000,00 zł/netto (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). 3. Udział w działce nr ew. 350/1 o powierzchni 0,1055 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną KW KS1J/000pokaż telefon. Cena wywoławcza 6 600,00 zł/netto (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych). z wyłączeniem: 1) środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie przedsiębiorstwa, 2) wierzytelności przysługujących masie upadłości do dnia sprzedaży, Opisane powyżej składniki majątku są przedmiotem dzierżawy. Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu. W obiektach dzierżawionych znajdują się również maszyny i urządzenia należące do dzierżawcy, które nie są objęte przetargiem. Opis przedmiotu sprzedaży znajduje się w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Z powyższymi operatami można się zapoznać w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy przy ul. Kustronia 4 oraz w biurze Syndyka masy upadłości w Jaśle przy ul. Towarowa 29. I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem "PRZETARG – ABM Sp. z o. o. Spółka Komandytowa – NIE OTWIERAĆ, sygn. akt V GUp 363/18” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.10.2021 r: do godz. 15.00, na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4; - przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Sądu. 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, na rachunek bankowy Santander Bank Polska S.A na konto: nr: 53 1090 25pokaż telefon, najpóźniej do dnia 06.10.2021 r. – do godz. 15.00 liczy się data uznania rachunku bankowego. 3. Złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej: a. imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel lub firmę oferenta, jego siedzibę a także podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru. b. oferowaną cenę netto, nie niższą niż cena wywoławcza określona w punkcie 1-3, która powinna być podana liczbowo i słownie. c. dowód uiszczenia wadium, na w/w rachunek bankowy oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty. d. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści warunków przetargu e. pisemne oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu. II. Pozostałe warunki: 1. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza określona w punkcie 1-3, i która spełnia wszystkie warunki przetargu. 2. Wyboru oferty dokona Syndyk, wybór ten stanie się prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza. Przy dwóch lub więcej ofertach o identycznej cenie zakupu - wyboru dokona Syndyk, który może kontynuować wybór nabywcy w formie aukcji pomiędzy oferentami, którzy wyrażą na to zgodę. 3. Do zaoferowanej ceny netto doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży oraz wpłacenia określonej ceny w terminie wyznaczonym przez Syndyka. 5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przez Syndyka odrębnym pismem. 6. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny. 7. Odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie nie powoduje naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 8. Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży. 9. Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w Regulaminie Przetargu. 10. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Syndyk - Jan Zawada tel. 606pokaż telefon III. Otwarcie, rozpoznanie, wybór i zatwierdzenie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 08.10.2021 roku o godz. 9.30 w sali nr 7, w Sądzie Rejonowy w Rzeszowie przy ul. J. Kustronia 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu są dostępne w Biurze Syndyka w Jaśle przy ul. Towarowej 29 w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 606pokaż telefon. Kontakt: Syndyk Jan Zawada tel: 606pokaż telefon
Numer oferty: 8391/3186/OOS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Jasło