Lokal użytkowy 696,54m2, Żębocin
180 000 zł 258,42 zł/m2

POWIERZCHNIA

696,54 m2

PRZEZNACZENIE

handel

PIĘTRO

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DZIEWIĄTYM PRZETARGU Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice ogłasza dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości składającej się z działki numer ewidencyjny 227/1 o powierzchni 0,1966 ha zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym w trakcie budowy, położonej w Żębocinie. Dla działki nr ew. 227/1 o powierzchni 0,1966 ha położonej w Żębocinie, stanowiącej własność Gminy Proszowice prowadzona jest księga wieczysta KR1H/000pokaż telefon. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16 kwietnia 2020 r., drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 05 czerwca 2020 r., trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22 lipca 2020 r., czwarty przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 18 września 2020 r., piąty przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 27 listopada 2020 r., szósty przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 23 kwietnia 2021 r., siódmy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 02 lipca 2021 r., ósmy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 02 września 2021 r. Budynek w trakcie budowy jest wolnostojący, trójkondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 338,80 m2, powierzchnia użytkowa budynku 696,54 m2. Budynek realizowany jest w technologii tradycyjnej - murowanej. Inwestycja prowadzona jest na podstawie Decyzji Nr UAN-8381/49/87 Naczelnika Miasta i Gminy w Proszowicach z dnia 05 maja 1987 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielający pozwolenie na budowę. Przedmiotowy budynek jest aktualnie w trakcie budowy o stopniu wykonania robót budowlanych na poziomie 41%. Na nieruchomości wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany piwnicy, stropy piwnicy, częściowo schody piwnicy, izolacje fundamentów i ścian piwnicy. Konstrukcje nadziemne wykonywane kompleksowo, stropy i sklepienia, częściowo schody i podesty w części nadziemnej, ścianki działowe, konstrukcję dachu, pokrycie dachu (aktualnie uszkodzone), podłoża i kanały wewnątrz budynku, częściowo warstwy wyrównawcze pod posadzki i częściowo tynki i oblicowania. Stan zaawansowania budowy: stan surowy otwarty. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku północ - południe. Dojazd do nieruchomości jednostronny od strony północnej bezpośrednio z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Przez działkę przebiega napowietrzna sieć energetyczna. W sąsiedztwie działki znajduje się sieć gazowa i wodociągowa. Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.293) działka nr 227/1 położona w miejscowości Żębocin nie posiada od 01 stycznia 2004 roku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. - w/w działka nie jest objęta prawem pierwokupu, w związku z uchwałą o rewitalizacji - w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Proszowice: (kierunki rozwoju) zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Proszowicach nr XIX/170/2020 z dnia 26 maja 2020 roku. Działka nr 227/1 w miejscowości Żębocin, położona jest w terenach: - obszary usług publicznych (symbol UP) Ponadto w granicach wskazanej działki znajduje/ją się: - drogi powiatowe - granica obszarów przeznaczonych do zainwestowania w Studium, które posiadają zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne, uzyskaną w ramach procedowania Planu Ogólnego Zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr VIII/31/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Proszowice - tereny, które mogą wymagać zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne Dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Żębocinie składającej z działki numer ewidencyjny 227/1 o powierzchni 0,1966 ha zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym w trakcie budowy odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice sala nr 8. Cena wywoławcza wynosi brutto 180 000,00 złotych (słownie brutto: sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). Wadium w kwocie 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach – Bank Spółdzielczy Proszowice nr 25 8597000pokaż telefon. Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 21 października 2021 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach 2. Wadium zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu 3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 4. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy – wadium nie podlega zwrotowi Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Proszowicach ul. 3-go Maja 72 pokój nr. 45 lub telefonicznie pod numerem 12 3pokaż telefon. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Kontakt: Urząd Gminy i Miasta Proszowice tel: 12 3pokaż telefon
Numer oferty: 8444/3186/OOS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Żębocin