Lokal użytkowy 1790,9m2, Świnoujście, Stefana Żeromskiego
10 000 000 zł 5 583,78 zł/m2

POWIERZCHNIA

1790,90 m2

PRZEZNACZENIE

handel

PIĘTRO

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Nieruchomość położona w nadmorskiej dzielnicy Świnoujścia 100 m od Promenady i ok. 200 m od Morza Bałtyckiego Gmina Miasto Świnoujście Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście tel. 91 3pokaż telefon, fax. 91 3pokaż telefon, e-mail: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2021 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 2021r. PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ulicy Stefana Żeromskiego 21, działka nr 79 obr. 0001 m. Świnoujście Informacja o nieruchomości L.p.: 1. Oznaczenie geodezyjne działki: 79 Powierzchnia nieruchomości [m²]: 2919 Nr księgi wieczystej: SZ1W/0003844/4 Położenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana Świnoujście, ul. Żeromskiego 21 Cena wywoławcza nieruchomości: 10 000 000 zł Wadium: 500 000 zł Budynek usługowy 4 –kondygnacyjny o pow. zabudowy 571 m², pow. użytkowej 1790,90 m² wybudowany w 1912 roku, przebudowa w 1968 roku. Teren położony w: strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, „A 2” ochrony konserwatorskiej wpisany do rejestru zabytków Nr A-1177 , w granicach obszaru i terenu górniczego. Budynek wpisany do ewidencji zabytków, a ustalenia planu miejscowego zobowiązują do uzgadniania ze służbami konserwatorskimi zamierzeń inwestycyjnych dotyczących tej zabudowy. Obowiązuje zachowanie zabudowy istniejącej. Na działce znajduje się infrastruktura energetyczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, nabywca zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez nieruchomość w celu remontów, modernizacji, wymiany, konserwacji a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży urządzenie na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem tych sieci. Na nieruchomości w zachodniej części działki znajdują się zbiorniki po paliwie opałowym – do usunięcia. Teren zadrzewiony, obowiązuje utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej, z dopuszczeniem cięć sanitarnych i działań pielęgnacyjnych. Nieruchomość zbywana jest w stanie istniejącym. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmujący obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia przyjęty Uchwałą Nr LXIX/559/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 7 maja 2010r (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010r. Nr 58 poz.1146) 90a UT – usługi turystyczno –wypoczynkowe – zabudowa pensjonatowa. Obowiązująca towarzysząca funkcja leczniczo-sanatoryjna i/lub odnowy biologicznej. W umowie sprzedaży Nabywca zobowiąże się w terminie 60 miesięcy od daty nabycia nieruchomości do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w istniejącym budynku, polegającej na prowadzeniu usług turystyczno-wypoczynkowych w formie zabudowy pensjonatowej z obowiązującą towarzyszącą funkcją leczniczo-sanatoryjną i/lub odnowy biologicznej zawierającą funkcję wiodącą Uzdrowiska. W celu uznania, iż powyższy termin został przez Nabywcę dotrzymany, Nabywca zobowiązuje się złożyć Zbywcy oświadczenie na piśmie, że w świetle obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza opisana powyżej. W przypadku nierozpoczęcia działalności w zakresie przewidzianym w umowie w terminie 60-u miesięcy od daty nabycia oraz niezłożenia w określonym wyżej terminie oświadczenia, Nabywca nieruchomości zobowiązuje się zapłacić Gminie Miastu Świnoujście, po uprzednim wezwaniu z 15 dniowym terminem, karę umowną w wysokości odpowiadającej 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent) ceny sprzedaży. W zakresie obowiązku zapłaty powyższej kwoty Nabywca nieruchomości w akcie notarialnym sprzedaży podda się rygorowi egzekucji z art. 777 §1 pkt 5 kpc. W przypadku zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w obrocie wtórnym, przed rozpoczęciem działalności, Nabywca zobowiązuje się scedować obowiązek, co do terminu rozpoczęcia działalności i zapłaty kary umownej na nowego Nabywcę. Brak powyższej cesji skutkować będzie dochodzeniem przez Miasto Świnoujście roszczeń finansowych (kary umownej) od pierwotnego Nabywcy, a Nabywca oświadcza, że wyraża na powyższe zgodę. Informacje o przetargu O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości. Podatek od towarów i usług VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży – na dzień ogłoszenia przetargu – VAT zw. Przetarg odbędzie się 14.01.2022 roku o godzinie 10.00 - w sali 130 Urzędu Miasta w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego Nr 1/5 (I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. wniesienie kwoty wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta w Świnoujściu: PeKaO S. A. – Świnoujście NR 27 1240 39pokaż telefon - do dnia 10.01.2022 roku. – za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta. 2. przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl), - osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka; - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. - złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości; - w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym w protokole z przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, tel. 91 3pokaż telefon, 607pokaż telefon, fax. 91 3pokaż telefon, e-mail: , http://www.swinoujscie.pl. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Informacje dla Nabywcy Zawarcie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu, w terminie najpóźniej 30 dnia od daty zamknięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości opłaty notarialne, sądowe, podatki itp. ponosi Kupujący. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości winna być odnotowana na koncie dochodów Gminy Miasto Świnoujście: PeKaO S. A. – Świnoujście NR 95 1240 39pokaż telefon najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego. Okazanie granic nieruchomości na koszt Gminy Miasto Świnoujście, nastąpi na wniosek nabywcy złożony w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 t.j.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”. Kontakt: Urząd Miasta Świnoujście tel: 91 3pokaż telefon, 607pokaż telefon
Numer oferty: 8507/3186/OOS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Świnoujście, Stefana Żeromskiego

Podobne nieruchomości