Lokal użytkowy 4037,0m2, Reszel
998 050 zł 247,23 zł/m2

POWIERZCHNIA

4037,00 m2

PRZEZNACZENIE

handel

PIĘTRO

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

ZARZĄD POWIATU w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn GKN-N.6840.2.2.2020 Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, położonej w Reszlu przy ul. Ignacego Krasickiego, oznaczonej na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Reszel, jako działka nr 83 o pow. 0,2139 ha - zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 27 m2 oraz działka nr 84/1 o pow. 0,8603 ha - zabudowana budynkiem byłego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Reszlu (była szkoła i internat) o pow. użytkowej 4037 m2 i o pow. zabudowy 1181 m2, budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 96 m2 i dwoma budynkami garażowymi o łącznej pow. zabudowy 163 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/000pokaż telefon. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 998 050 zł wadium – 99 800 zł Cena nieruchomości oznaczonej jako działka nr 84/1, wpisanej do rejestru zabytków uzyskana w drodze przetargu zostanie obniżona o 50%. Cena działki nr 84/1 stanowi 98 % ceny wywoławczej przedmiotowej nieruchomości, zaś cena działki nr 83 stanowi 2 % ceny wywoławczej. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Działki nr 83 i 84/1 położone w obrębie 2 miasta Reszel nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu oraz decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. Działki nr 83 i 84/1 położone w obrębie 2 miasta Reszel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel - Święta Lipka, uchwalonym Uchwałą Nr XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 94, poz.1537) są położone na obszarze przeznaczonym na tereny usługowe - oświata, oznaczonym na rysunku planu symbolem UO.2. Dla przedmiotowych działek nie wydano decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowe działki nie są położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, oraz nie są położone na obszarze rewitalizacji i na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w świetle przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 802). Budynek specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z otoczeniem w postaci działki nr 84/1 znajduje się w rejestrze zabytków. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją WKZ z dnia 28 października 2020 r. znak IZNR.5173.31.2020.bs nr pisma: 9257/2020 udzielił pozwolenia na sprzedaż działki nr 84/1 położonej w obrębie 2 miasta Reszel, zabudowanej budynkiem przy ul. Krasickiego 7 w Reszlu pod warunkiem zobowiązania w akcie notarialnym przyszłych właścicieli do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności zawarcia w akcie notarialnym przyszłych właścicieli do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności zawarcia w akcie notarialnym następujących zapisów: „1. informacji, iż nieruchomość podlegająca sprzedaży o numerze geodezyjnym nr 84/1 obręb 2 miasta Reszel zabudowana budynkiem specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, dawnej szkoły dla głuchoniemych w Reszlu przy ul. Krasickiego 7, została wpisana do rejestru zabytków decyzją Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: IZAR(jd)-4100pokaż telefon z dnia 5 listopada 2007 r. 2. informacji, iż wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.” Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w umowie sprzedaży zabytku, przy określeniu sposobu korzystania z tego zabytku przyszły nabywca będzie zobowiązany do przeprowadzenia w terminie 2 lat od zakupu nieruchomości następujących prac przy obiekcie: - remont i wzmocnienie więźby dachowej, - naprawa uszkodzonego komina, - wymiana i uzupełnienie pokrycia dachowego, - usunięcie ognisk pleśni oraz zawilgocenia na suficie drugiej kondygnacji. W dziale III księgi wieczystej OL1K/000pokaż telefon „Prawa, roszczenia i ograniczenia” widnieje zapis - wpis do rejestru zabytków budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dawniej szkoły dla głuchoniemych, położonego w Reszlu przy ul. Krasickiego 7, wraz z najbliższym otoczeniem obejmującym działkę z numerem ewidencyjnym 84/1, obręb 2 miasta Reszel oraz ograniczone prawo rzeczowe- tj. prawo użytkowania przedmiotowej nieruchomości do dnia 31 grudnia 2021 r. przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu. Przetarg odbędzie się dnia 25 stycznia 2022 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 22pokaż telefon, do dnia 20 stycznia 2022 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w razie nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie nie podlega zwrotowi. Innym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w przetargu. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru (wypis nie starszy niż 3 m-ce), w celu umożliwienia Komisji Przetargowej ustalenia organu osoby prawnej upoważnionego do uczestniczenia w przetargu w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej oraz dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Pl. Grunwaldzki 1 pok. Nr 6 lub telefonicznie pod numerem 89 7pokaż telefon. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w przypadku wystąpienia ważnych powodów. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych znajduje się pod adresem: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/10074/Ochrona_Danych_Osobowych/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Sporządziła: Ewa Stadnyk ES /BO STAROSTA /-/ Michał Kochanowski Kontakt: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie tel: (089)pokaż telefon
Numer oferty: 8524/3186/OOS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Reszel

Podobne nieruchomości