Lokal użytkowy 1631,13m2, Radymno, Henryka Sienkiewicza
2 387 664 zł 1 463,81 zł/m2

POWIERZCHNIA

1631,13 m2

PRZEZNACZENIE

handel

PIĘTRO

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1 i ust.2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.1990 z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/247/2021 Rady Miasta Radymna z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Radymnie Burmistrz Miasta Radymna ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Radymna, odpowiadającej działce ewidencyjnej nr 1567/2 obszaru 0,4533 ha, powstałej z podziału działki nr 1567, dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jarosławiu prowadzona jest księga wieczysta PR1J/000pokaż telefon. Działka stanowiąca przedmiot przetargu położona jest w strefie centralnej miasta Radymna, bezpośrednio przy ulicy Sienkiewicza w sąsiedztwie ulicy Lwowskiej. Działka zlokalizowana jest w terenie nieobjętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radymna znajduje się w kontuarze „Usługi Oświaty” w obszarze o tradycyjnym miejskim charakterze, wymagającym przekształceń, rehabilitacji zabudowy i uzupełnienia usługami. Dla działki objętej przetargiem nie była wydana decyzji o warunkach zabudowy, ani decyzja celu publicznego. Działka nie jest w posiadaniu samoistnym ani zależnym innych osób, nie jest przedmiotem najmu ani dzierżawy, wolna jest od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. Działka ma foremny kształt, usytuowany jest na niej budynek dawnej szkoły oraz budynek gospodarczy. Dawny budynek dydaktyczny to obiekt wielobryłowy z częścią główną dwukondygnacyjną oraz elementami parterowymi stanowiącymi łącznik z zapleczem socjalno-administracyjnym. Budynek jest częściowo podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, wyposażony w media w sposób pełny. Cena wywoławcza 2 387 664,- zł. (słownie złotych: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest do podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2021.685 z późn. zm.). Pierwszy przetarg odbędzie dnia 26 października 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Radymna przy ulicy Lwowskiej 20 – pokój nr 22. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą w terminie do dnia 19 października 2021 roku wadium w kwocie 150 000,- zł. (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) bezpośrednio na konto Nr 57 1240 26pokaż telefon w Banku Pekao I Oddział w Radymnie oraz spełnią wszystkie warunki podane w niniejszym ogłoszeniu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez osobę: 1/ która nie wygra przetargu zastanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odpowiednio: a/ odwołania przetargu, b/ zamknięcia przetargu, c/ unieważnienia przetargu, d/ zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, 2/ która przetarg wygra zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz sprzedawcy. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowana osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego, umowę lub statut spółki ze wszystkimi zmianami, aktualną listę wspólników potwierdzoną przez Sąd Rejestrowy. Z kolei pełnomocnicy dodatkowo powinni przedłożyć pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego. Każdy uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany zapoznać się z przedmiotem i warunkami przetargu, składając do akt stosowne oświadczenia: 1/ o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miasto Radymno w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1]; 2/ że znany jest mu stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń; 3/ że zapoznał się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości; 4/ osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności małżeńskiej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. Do uczestnictwa w przetargu i licytacji dopuszczeni zostaną tylko Ci uczestnicy, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Burmistrz Miasta Radymna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie jego odwołania poinformuje zainteresowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży - kupna w formie aktu notarialnego, poniesie w całości nabywca. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100 % ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miasta w Radymnie Nr 68 1240 26pokaż telefon w Banku Pekao I Oddział w Radymnie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedającego w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Radymna może odstąpić od jej zawarcia. Wniesione wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Bliższych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu zasięgnąć można w pokoju Nr 2 Urzędu Miasta w Radymnie przy ulicy Lwowskiej 20 w Radymnie lub telefonicznie pod n-rem 16 6pokaż telefon wew. 40. Radymno, dnia 23 sierpnia 2021 r. Burmistrza Miasta Radymna Mieczysław Piziurny Oświadczenia oferentów: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/5841 Kontakt: Urząd Miasta Radymno tel: 16 6pokaż telefon
Numer oferty: 8387/3186/OOS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Radymno, Henryka Sienkiewicza

Podobne nieruchomości