Lokal użytkowy 143,41m2, Jasło
435 000 zł 3 033,26 zł/m2

POWIERZCHNIA

143,41 m2

PRZEZNACZENIE

handel

PIĘTRO

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

GN-II.6840.2.18.2021 Jasło, dnia 15 września 2021 r. Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 520/2 o pow. 0,0280 ha, położona w Jaśle, obręb nr 08 – Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/000pokaż telefon. I. Opis Nieruchomości: Działka ewid. nr 520/2 położona jest w centrum miasta Jasła. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się Urząd Gminy Jasło, Biuro Powiatowe ARiMR, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (bloki). Nieruchomość zabudowa jest wolnostojącym, dwukondygnacyjnym (dwie kondygnacje nadziemne) budynkiem, w całości podpiwniczonym. Parter budynku jest użytkowany. Powiat Jasielski wynajmuje 57,50 m2 powierzchni użytkowej, mieszczącej się na parterze budynku, w celu prowadzenia działalności usługowej z zakresu fryzjerstwa oraz zabiegów kosmetycznych. W przypadku zbycia nieruchomości umowa najmu zostanie wypowiedziana. Okres wypowiedzenia wynosi dwa miesiące. Budynek jest murowany, pokryty dachem cztero-spadowym o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i z PCV. Instalacje wewnątrz budynku: wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, telekomunikacyjna. Działka ewid. nr 520/2 kształtem przypomina trapez o korzystnej konfiguracji granic, teren jest płaski. Obejście wokół budynku zagospodarowane jest niską zielenią. Teren działki jest częściowo ogrodzony. Budynek od strony frontowej posiada dwa niezależne wejścia do pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku. Od strony północnej znajduje się wejście na klatkę schodową, która prowadzi do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze oraz na piętrze budynku. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: 95,01 m² Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 143,41 m² Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Działy III i IV księgi wieczystej KS1J/000pokaż telefon wolne są od wpisów. II. Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście” (Uchwała Rady Miejskiej Jasła Nr XVII/134/03 z dnia 29.12.2003 r.) położona jest w terenach oznaczonych symbolami: UP 11 – teren usług publicznych – utrzymanie stanu istniejącego – występują uwarunkowania konserwatorskie w zakresie § 4 ust. 1 pkt 5 lit. b (strefa ochrony krajobrazowej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 13). Z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którym objęta jest nieruchomości będąca przedmiotem przetargu można się zapoznać w Urzędzie Miasta Jasła. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają szczegółowe warunki zagospodarowania terenu, w tym nakazy i zakazy związane z realizacją nowej zabudowy jak i uwarunkowania dotyczące istniejących obiektów i urządzeń budowlanych. Zagospodarowanie nieruchomości musi uwzględniać przepisy techniczno – budowlane oraz fakt istniejącej w sąsiedztwie zabudowy. Wykładni przepisów prawa dokonuje właściwy organ administracji w toku ich stosowania celem rozpoznania indywidualnej i konkretnej sprawy. Za ocenę możliwości inwestycyjnej terenu oraz zgodność sporządzenia projektu z ustaleniami obowiązującego na przedmiotowym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiada uprawniona osoba sporządzająca projekt. Sprawdzenie tej zgodności następuje w stosownym postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez właściwy organ architektoniczno – budowlany. III. Cena nieruchomości oraz wysokość wadium: Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 435 000,00 zł Wadium (w formie pieniężnej) – 43 500,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Minimalne postąpienie – 4 350,00 zł Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 106 ze zm.). Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle w Banku Spółdzielczym w Rymanowie na numer 53 8636 00pokaż telefon w takim terminie by wpłynęło na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle, najpóźniej w dniu 21 października 2021 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość, podobnie w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby pozostające we wspólności majątkowej. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. IV. Termin i miejsce przetargu oraz warunki uczestnictwa: W celu ustalenia listy uczestników przetargu: 1) osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość; 2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej – umowę spółki cywilnej; 3) pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie). Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do: a) majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie: - stawiennictwo obojga małżonków albo - przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu oraz na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę wylicytowaną przez współmałżonka przystępującego do przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. b) majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie: - odpisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo - odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową albo - pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisem poświadczonym notarialnie. W przypadku uczestników przetargu, dla których jest wymagana zgoda właściwych organów statutowych na zakup nieruchomości, uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej stosowną zgodę. Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, pokój nr 339, III piętro. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Starostwa Powiatowego w Jaśle. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu w Jaśle może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia. Zarząd Powiatu w Jaśle może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. V. Informacje dodatkowe: Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. (13)pokaż telefon w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 25 października 2021 r. Osobą odpowiedzialną za udostępnienie nieruchomości do oględzin jest Pani Katarzyna Cholewiak-Stęperska. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. (13)pokaż telefon, e-mail: , w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 25 października 2021 r. Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii w Polsce, wymogi i obostrzenia sanitarne wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia, tak klientów korzystających z usług realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaśle jak i pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle obsługujących realizację tych usług, przyjęte zostały poniższe zasady: - ilość osób uczestniczących w przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium (jedno wadium = 1 osoba). Dopuszcza się aby uczestnikowi przetargu towarzyszyła tylko jedna osoba. W przypadku gdy jedno wadium wpłacone jest wspólnie przez kilka osób, konieczne jest wyznaczenie jednego uczestnika i udzielenie mu przez pozostałe osoby pisemnego pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich w przetargu, - uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu, - uczestnik przetargu przebywając w budynku, w którym odbywa się przetarg winien mieć założoną maskę zakrywającą nos i usta oraz ewentualnie założone rękawiczki, - uczestnikom przetargu zaleca się dezynfekowanie rąk przy użyciu udostępnionych środków oraz zachowanie dystansu społecznego, Wymogi wskazane wyżej obowiązują również w stosunku do osoby towarzyszącej uczestnikowi przetargu. W przypadku wprowadzenia zmian dotyczących warunków udziału w przetargu, informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle. GN-II.6840.2.18.2021 Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Jasielski z siedzibą w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło; administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: , tel. 13 4pokaż telefon, osobiście: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218; administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prowadzonym postępowaniem mającym na celu wyłonienie nabywcy nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 520/2 o pow. 0,0280 ha położonej w Jaśle, obręb nr 08-Centrum. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z prowadzonym postępowaniem mającym na celu wyłonienie nabywcy nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 520/2 o pow. 0,0280 ha położonej w Jaśle, obręb nr 08-Centrum. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. − Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Jaśle tel: (13)pokaż telefon ,
Numer oferty: 8441/3186/OOS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Jasło

Podobne nieruchomości