Lokal użytkowy 1285 m2, Brzeg
1 000 000 zł 778,21 zł/m2
Kontakt

Lokal użytkowy na sprzedaż Brzeg - 1285 m2

778,21 zł/m2 1 000 000 Sprawdź ratę >>

Szczegóły

Kategoria:
Lokale użytkowe na sprzedaż
Lokalizacja:
Brzeg
Cena:

1 000 000 zł

Cena za m2
778,21 zł/m2
Przeznaczenie:
handel, usługi
Numer oferty:
7316/3186/OOS
Piętro:
Parter
Powierzchnia całkowita:
1 285 m2
Powierzchnia działki:
11 189 m2
Kredyt:
Sprawdź ratę!

Opis oferty

ATRAKCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO W BRZEGU Świetny teren na firmę transportową lub produkcyjną, doskonale skomunikowany z DK-94 Syndyk masy upadłości Sobet SA w upadłości likwidacyjnej w Brzegu (49-305), ul. Starobrzeska 67, tel. 77-4pokaż telefon, , ogłasza konkurs na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki, ukształtowanego w toku czynności syndyka, obejmującego prawo użytkowania wieczystego działek o łącznej pow. 1,1189 ha w Brzegu, ul. Starobrzeska 67, zabudowanych budynkiem siedziby upadłej spółki (budynek wyposażony w nowy i nowoczesny olejowy kocioł grzewczy Vaillant), halami i obiektami, na których zgromadzono także używane materiały niewbudowane, według spisu dostępnego w biurze syndyka w Brzegu, o cenie wywołania łącznej 1.000.000 zł. Dopuszczalne jest też złożenie odrębnych ofert na wszystkie lub poszczególne działki spółki w Brzegu na warunkach regulaminu sprzedaży. Jako komplet za najwyższą zaproponowaną cenę brutto (z VAT), nie niższą niż 3.900 zł, mogą być sprzedane urządzenia i narzędzia do prac budowlano – montażowych (m.in. piła do asfaltu, pompy hydrauliczne i wodne - łącznie 15 urządzeń) wraz ze znakami drogowymi i informacyjnymi (ok. 150 szt.). Oferty na zakup wskazanych składników wraz z oświadczeniem o stanowczym zamiarze zawarcia umowy oraz oferowaną ceną zakupu, a także identyfikujące oferenta oraz jego pełnomocników lub reprezentantów, podpisanych pod ofertą, należy składać pod wskazanym adresem Biura Syndyka z dopiskiem, której pozycji dotyczą, do dnia 30.03.2020 r. do godz. 15,00, a ich publiczne otwarcie nastąpi w tym samym miejscu dnia następnego o godz. 10.00. Najpóźniej po otwarciu ofert syndyk może odwołać przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa i działek. Szczegółowe warunki postępowania i oferty, dostępne są w Biurze Syndyka w Brzegu lub na stronach www.ardobiejewska.pl oraz na www.sobet.pl REGULAMIN SPRZEDAŻY 1. Oferty na zakup przedsiębiorstwa (lub poszczególnych działek, albo składników ruchomych, ujętych łącznie) wraz z oświadczeniem o stanowczym zamiarze zakupu i oferowaną ceną (sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanych części podatkowi VAT nie podlega), nie niższą niż suma wywołania, a także identyfikujące umocowanie oferenta oraz jego pełnomocników lub reprezentantów, podpisanych pod ofertą, należy składać lub przesłać pod wskazany wyżej adres Biura Syndyka (49-305 Brzeg, ul. Starobrzeska 67) z dopiskiem: „Przetarg Brzeg”, do dnia 30.03.2020 r. do godz. 15.00 (według chwili doręczenia). 2. Jako poszczególne nieruchomości mogą być sprzedane za najwyższą zaproponowaną cenę brutto (obejmującą podatek VAT, tak podano dalej sumy wywołania), następujące działki, zabudowane obiektami, które na nich się znajdują: 1) działka 884/33 – za cenę nie mniejszą niż 213.000 zł; 2) działka 884/38 – za cenę nie mniejszą niż 283.500 zł (dawna 884/32 pomniejszona o obecną 884/37); 3) działka 884/40 (z biurowcem) – za cenę nie mniejszą niż 400.000 zł (dawna 884/34 pomniejszona o obecną 884/39); przy czym każda z działek zostanie sprzedana z udziałami w drodze dojazdowej do nieruchomości (działki 884/36 oraz 884/37 i 884/39), stanowiącej w zasadniczej części przedmiot własności upadłej, która została już obciążona służebnościami przejazdu na rzecz właścicieli sąsiednich działek, należących do osób trzecich, które z drogi tej muszą korzystać, by dostać się do swoich nieruchomości (a nabywca nieruchomości, obejmującej budynek biurowy, nabędzie prawa do odpłatności ze służebności, należnych obecnie syndykowi masy upadłości) oraz z udziałami w działkach nr 887/3 i 884/24, na których znajduje się rozdzielnia energetyczna. Konieczne koszty dostosowania instalacji elektrycznej, innych sieci, ogrodzeń itp., do oczekiwań nabywców poszczególnych działek ponosi każdy nabywca na własną rękę. Do czasu wykonania niezależnych przyłączy i sieci, rozliczenie energii elektrycznej i wody winno być dokonywane na podstawie wskazań wewnętrznych liczników tych mediów. Nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub poszczególnych działek (a także jego następcy prawni) zobowiązuje się do wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez działki gruntu 884/36, 884/37 i 884/39 (wykorzystywane wyłącznie jako drogi dojazdowe) przyłączy sieci elektrycznej, wodnej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej do działek 884/33, 884/38 i 884/40 i sam nabywa takie prawo. 3. Jako komplet ruchomości mogą być sprzedane za najwyższą zaproponowaną cenę brutto (obejmującą podatek VAT), nie niższą niż 3.900 zł, urządzenia i narzędzia do prac budowlano – montażowych ( m.in. piła do asfaltu, pompy hydrauliczne i wodne – łącznie 15 urządzeń ) wraz ze znakami drogowymi i informacyjnymi (ok. 150 szt.). Szczegóły oferty dostępne w przedsiębiorstwie. 4. Złożenie oferty jest potwierdzeniem, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem tego postępowania i ma uprawnienia, w tym korporacyjne, do jego kupna. Nabycie w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza nabycie bez zobowiązań, ale i z wyłączeniem rękojmi i gwarancji. 5. Warunkiem udziału w konkursie na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub poszczególnych działek jest wpłacenie wadium w kwocie 10% sumy wywołania przedmiotu sprzedaży (więc od przedsiębiorstwa lub każdej działki z osobna, po oznaczeniu, których składników ono dotyczy), przed upływem terminu na złożenie oferty na rachunek masy nr PL 95 1440 11pokaż telefon (wiążący jest termin uznania rachunku syndyka). 6. Wadium zostanie wyłonionemu w przetargu nabywcy zaliczone na cenę, a pozostałym oferentom zwrócone niezwłocznie po odmowie im przybicia na rachunki, z których je zapłacono lub pisemnie wskazane. 7. Dostępne dla oferentów otwarcie ofert nastąpi w siedzibie upadłej spółki w dniu 31.03.2020 r. o godz. 10.00. Ustanowiona przez syndyka komisja, z jego udziałem, stwierdzi, które oferty spełniają warunki postępowania i mogą w nim uczestniczyć. Syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w tym terminie, niezwłocznie po otwarciu ofert, licytacji ceny z udziałem dopuszczonych do postępowania oferentów w przypadku, gdy najwyższe oferty będą identyczne co do oferowanej ceny (a co najmniej zbliżone w granicach 20% różnicy względem oferty najwyższej – i oferent, który zgłosił niższą, zaoferuje jej podniesienie powyżej najwyższej o nie mniej niż 3.000 zł) i warunków zapłaty. Oświadczenia oferentów o proponowanej cenie mogą składać wyłącznie umocowane do tego osoby, a postąpienia nie mogą być niższe niż 1.000 zł. Wybrana zostanie najwyższa zgłoszona oferta z uwzględnieniem warunków jej zapłaty – w okresie nie dłuższym, niż dwa miesiące od daty rozstrzygnięcia, jeśli takie zostaną dokonane, gdy po jej dwukrotnym wywołaniu przez syndyka nie zostanie zgłoszone postąpienie wyższe, spełniające warunki postępowania. 8. W pierwszej kolejności syndyk rozpatrzy oferty na przedsiębiorstwo jako całość lub wszystkie jego nieruchomości, a następnie na więcej niż jedną działkę, tak więc w kolejności: na trzy działki, następnie na dwie działki (w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na dwie działki, rozpatrywane będą one w kolejności: a. 884/40 plus 884/38, b. 884/40 plus 884/33, c. 884/38 plus 884/33, po czym na poszczególne z nich, przy czym udzielenie przybicia w każdej wcześniejszej fazie unieważnia w następnej postępowanie w zakresie odnoszącym się do składników, na które ofertę przyjęto. W przypadku ofert na poszczególne działki rozstrzygnięcie zajdzie w ich kolejności z tego regulaminu, w powyższym porządku, poczynając od godziny 10.00. 9. Nabywca przejmuje przedsiębiorstwo i nieruchomości w stanie istniejącym. Objęcie przedsiębiorstwa lub nieruchomości, z którą związani są pracownicy syndyka, zwłaszcza budynku biurowego, wiąże się z wstąpieniem nabywcy w trybie art. 231 kodeksu pracy w stosunki pracy z pracownikami, zatrudnianymi przez syndyka (do 3 osób). Po nabyciu przedsiębiorstwa lub budynku biurowego, nabywca zobowiązuje się pozostawić nieodpłatnie do dyspozycji sprzedającego 2 wskazane przez syndyka pokoje biurowe wraz z ich wyposażeniem, do czasu ukończenia postępowania upadłościowego. W powyższym postępowaniu nie podlegają nabyciu: samochód marki Ford Focus, wykorzystywany przez biuro syndyka do wykonywania czynności postępowania upadłościowego, a także serwery (wraz z danymi na nich zawartymi), sprzęt sieciowy i okablowanie niezbędne od realizacji usług IT oraz sprzęt komputerowy będący w bieżącym użyciu i niezbędny do kontynuowania postępowania upadłościowego. Ruchomości wyżej wskazane na obecnym etapie postępowania są wyłączone ze sprzedaży ruchomości w trybie postanowień tego regulaminu. 10. Udzielenie przybicia i nabycie przedsiębiorstwa lub nieruchomości nastąpi pod warunkiem uzyskania zezwolenia Sędzi Komisarz w tym postępowaniu, a zakreślone dalej terminy biegną od tej daty. 11. Nabywca przejmuje nabyte nieruchomości w stanie istniejącym. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi po zapłacie ceny. W terminie do 2 miesięcy od daty udzielenia przybicia, z uwzględnieniem treści przyjętej oferty, winno nastąpić - po zapłacie ceny - zawarcie umowy zobowiązującej co do warunków sprzedaży lub umowy ostatecznej, a wadium ulega zatrzymaniu na jej poczet. Gdy w terminie wskazanym przez syndyka zgodnie z przyjętą ofertą nie dojdzie do zawarcia umowy ostatecznej, na nabywcę przechodzą w stosunku do syndyka obciążenia i koszty, związane z utrzymaniem nieruchomości, objętej ofertą. Jeżeli wyłoniony oferent, powiadomiony w sposób przyjęty między stronami przed terminem wyznaczonym do jej zawarcia, nie stawi się do umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz masy. Nabywca pokrywa wszelkie koszty związane w zawarciem umowy. 12. Podział związanych ze sprzedawanym składnikiem przychodów i wydatków, według stanu na datę sprzedaży nastąpi z uwzględnieniem rozkładu ich ciężaru między stronami, uzgodnionego dla daty przejęcia (przychody przejmie ta strona, którą obciążą związane z danym przychodem wydatki, i w tym zakresie). 13. Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu przez nich nieruchomości w Polsce, w przypadku udzielenia im przybicia, przed zawarciem umowy sprzedaży, zobowiązani są przedstawić zgodę MSWiA lub jej promesę, jeśli jest wymagana, co nie zwalnia ich z biegu terminów wyżej zakreślonych. 14. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty w granicach zapisanych wyżej zasad. W zakresie nieuregulowanym w tym Regulaminie stosuje się przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu cywilnego. Kontakt: Sobet SA w upadłości likwidacyjnej w Brzegu tel: 77-4pokaż telefon
Numer oferty: 7316/3186/OOS


Lokalizacja

Brzeg

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)