Garaż 29,0m2, Mieroszów, al. Armii Krajowej
25 000 zł 862,07 zł/m2
Expander

Szczegóły

Opis oferty

BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy al. Armii Krajowej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 84/3 o powierzchni 0,0033 ha. Opis: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu, o kształcie prostokąta z zachowaną proporcją długości boków. Obszar uzbrojony w sieć energetyczną. Sieć wodno-kanalizacyjna i teletechniczna znajdują się przy zabudowie mieszkaniowej w sąsiedztwie. Na działce nr 84/3 posadowiony jest budynek garażu o powierzchni użytkowej 29,00 m2, parterowy z poddaszem nieużytkowym, brak schodów na poddasze. Budynek w zabudowie zwartej z innymi garażami stanowi środkowy segment w ciągu trzech garaży, wykonany w technologii tradycyjnej - z cegły ceramicznej. Drzwi drewniane rozwierane. Elewacja tradycyjna cementowo-wapienna. Dach dwuspadowy, pokryty w połowie dachówką i papą. Pokrycie dachowe z przeciekami, brak rur spustowych, rynny skorodowane. Strop drewniany, wsparty na belkach drewnianych. Użytek gruntowy: Bi. Dostęp ww. nieruchomości do drogi publicznej działkami drogowymi nr 84/11 i 87, które łączą się z ulicą Mikołaja Kopernika oraz przez ustanowienie służebności gruntowej, obciążającej część działki gminnej nr 84/10 w obrębie pasa ziemi o powierzchni 58 m2, polegającej na prawie przejazdu i przechodu do działki nr 84/3. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej stanowi kwotę 1.845,000 zł w tym 23% VAT w kwocie 345,00 zł., które nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MW, U - przeznaczony dla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych). Działka nr 84/3 położona w obrębie Mieroszów 2 znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/000pokaż telefon. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Informacje o przetargu • Cena wywoławcza 25.000 zł • Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 1845,00 w tym 23% VAT w kwocie 345,00 zł. • Wadium w wysokości 3000 zł • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 00pokaż telefon do dnia 3 grudnia 2021 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: • dowodu wniesienia wadium; • dowodu tożsamości; • właściwego pełnomocnictwa udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości, pok. 15, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 30 30 050 Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 3pokaż telefon
Numer oferty: 8510/3186/OOS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Mieroszów, al. Armii Krajowej