Działka 3176 m2, Żory
433 000 zł 136,34 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Żory - 3176 m2

Cena 433 000 136,34 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

PREZYDENT MIASTA ŻORY o g ł a s z a nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory, położonej w Żorach u zbiegu ulicy Dąbrowskiego i Alei Zjednoczonej Europy Opis przedmiotu sprzedaży: U zbiegu ulicy Dąbrowskiego i Alei Zjednoczonej Europy - kompleks Obręb Żory, karta mapy 5, rejestr nr 4734, nr księgi wieczystej GL1X/000pokaż telefon działka nr 2994/183 o pow. 0,2460 ha działka nr 3162/183 o pow. 0,0716 ha Cena wywoławcza 433.000,00 zł Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miejscowym symbolem: B 81 U – „zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami”. W dziale III księgi wieczystej Nr GL1X/000pokaż telefon widnieją ograniczone prawa rzeczowe, tj. służebności drogowe oraz służebność przesyłu ustanowiona na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków. Przez ww. nieruchomość przebiega uzbrojenie podziemne (sieć gazownicza średnio i niskoprężna, kanalizacja sanitarna, kanał ciepłowniczy wysokiego ciśnienia i wodociąg przesyłowy i sieć energetyczna). W przypadku zagospodarowania (zabudowy) przedmiotowych działek należy uzyskać uzgodnienie dotyczące stref ochronnych dla poszczególnych sieci od dysponentów lub właścicieli tychże sieci, lub warunki ich przełożenia. Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2019 roku o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 00pokaż telefon w terminie do 05.12.2019 r. Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym przez Prezydenta Miasta terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory. Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta: 1) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – kopię dowodu osobistego, 2) pozostali oferenci – odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) – wydruk ze strony internetowej CEIDG, decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o numerze REGON, w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 410, tel. 32/ 43-48-246. Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia. Szczegóły na www.bip.zory.pl oraz www.geoportal.zory.pl Prezydent Miasta Żory Kontakt: Urząd Miasta Żory tel: 32 4pokaż telefon
Numer oferty: 24676/3186/OGS
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Żory
Cena:

433 000 zł

Cena za m2
136,34 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
3 176 m2
Powierzchnia działki:
3 176 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Śląskie powiat: Żory gmina: Żory miejscowość: Żory
Numer oferty:
24676/3186/OGS


Mapa

Podobne nieruchomości