To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Zabrze

Działka na sprzedaż Zabrze, ul. Stawowa

487 m2
20 480 PLN 42 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI SEBASTIANA TRZENSIOKA [TRZENSIOK] BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Sebastiana Trzensioka będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 102/21, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest nieruchomość: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 2121/359, o powierzchni 487 m2, położonej w Zabrzu, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Z/00001062/2 za cenę nie niższą niż 20 480,00 PLN, oszacowaną dla wymuszonej sprzedaży; Charakterystyka oferty: 1. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena. 2. Ceny wywoławcze nieruchomości to kwoty wynikające z wymuszonego charakteru sprzedaży określone na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk-Bojko [nr uprawnień 5566]. 3. Oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, tj. do dnia 26.11.2021 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, wraz z adnotacją pozwalającą na zidentyfikowanie, której nieruchomości dotyczy oferta. Szczegółowa treść adnotacji została określona w regulaminie przetargu. 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie określonej w regulaminie przetargu, na rachunek bankowy masy upadłości Sebastiana Trzensioka, o numerze: 61 8436 0003 0000 0026 8364 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent. 5. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 26.11.2021 r. o godz. 12:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty. 6. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (26.11.2021 r.). Kwota postąpienia została określona w regulaminie przetargu. 7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com Postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, operaty szacunkowe oraz regulaminy przetargów wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: www.trzensiok.kubiczekm.com Kontakt bezpośredni: Imię: Adam Telefon: 323080000 Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
487 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Zabrze miejscowość: Zabrze ulica: ul. Stawowa

Podobne oferty w tej lokalizacji