To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Władysławowo

Działka na sprzedaż Władysławowo, Portowa

5950 m2
1 800 000 PLN 303 zł/m2
Opis
Zarząd „Szkuner” Sp. z o.o. ul. Portowa 22, 84 -120 Władysławowo zaprasza do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej we Władysławowie Rokowania dotyczyć będą sprzedaży prawa własności nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym „Szkuner” Sp. z o.o., stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji numerem 326/49 (Władysławowo 03) o powierzchni 5.950 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr GD2W/00061427/8 zwanej dalej „nieruchomością”. Nieruchomość położona jest w centrum miasta Władysławowa, jest niezabudowana i uzbrojona w zakresie podstawowym. Posiada kształt regularny zbliżony do czworoboku, położona jest na terenie płaskim, dojazd do niej odbywa się drogą z kostki brukowej od strony ul. Portowej. Opisana wyżej nieruchomość jest wolna od wszelkich wad prawnych, nie jest obciążona innymi długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu tej nieruchomości, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie egzekucyjno-administracyjne bądź sądowe, ani nie toczy się żaden spór o jej własność. Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ww. nieruchomość można nabyć razem z sąsiednią działką oznaczoną w ewidencji numerem 326/46 (Władysławowo 03) o powierzchni 2.605 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr GD2W/00055379/1 (patrz osobne ogłoszenie). Warunkiem przystąpienia do rokowań jest: a. akceptacja stanu dotyczącego przedmiotowej nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży podanych w niniejszym ogłoszeniu, b. zaproponowanie ceny kupna nieruchomości nie niższej niż netto 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), c. zaproponowanie warunków płatności, d. wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych), e. podpisanie umowy o zachowaniu poufności odnośnie informacji przekazywanych w toku rokowań, f. spełnienie pozostałych warunków wynikających z niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać: 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym się jest osoba prawna lub inny podmiot, 2. datę sporządzenia zgłoszenia, 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przystąpienia do rokowań i udziału w tych rokowaniach i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 4. proponowaną cenę wraz z proponowanymi warunkami płatności. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki, o której mowa w pkt d powyżej, 5. oświadczenie, że wobec zgłaszającego nie wszczęto postępowania likwidacyjnego bądź upadłościowego, 6. potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stronie www.szkuner.pl w zakładce „Przetargi i konkursy”. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zostać złożone w formie pisemnej w zamkniętej kopercie do dnia 20 lutego 2019 r., do godz. 12.00 w Biurze Zarządu „Szkuner” Sp. z o.o., ul. Portowa 22 we Władysławowie. Koperta powinna być opisana „Rokowania na sprzedaż nieruchomości nr 326/49 we Władysławowie” – nie otwierać przed 20 lutego 2019 r. godz. 13.00”. Zaliczkę, o której mowa w pkt d. powyżej, należy wpłacić do dnia 20 lutego 2019 r. na konto „Szkuner” Sp. z o.o. w Banku PEKAO SA 18 1240 3510 1111 0000 4307 7508. Otwarcie kopert będzie niejawne. Osoby, które spełniły ww. warunki przystąpienia do rokowań otrzymają pisemne zaproszenia do udziału w rokowaniach. Zaliczka nabywcy wyłonionego w ramach rokowań, o której mowa w pkt d powyżej, zostanie zarachowana na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom rokowań zwrócona w terminie 7 dni od daty zakończenia rokowań. Zaliczka, o której mowa w pkt d powyżej, przepada na rzecz „Szkuner” Sp. z o.o., jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży w podanym przez „Szkuner” Sp. z o.o. terminie. Z nabywcą wyłonionym w wyniku rokowań zawarta zostanie warunkowa przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż nastąpi pod warunkiem niewykonania prawa pierwokupu tej nieruchomości przez Gminę Władysławowo na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.). „Szkuner” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wykluczenia z rokowań uczestnika, który nienależycie lub nieterminowo wykonuje lub wykonywał zobowiązania wzajemne wobec „Szkuner” Sp. z o.o. Przedmiot rokowań można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00. Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i stanowi wyłącznie zaproszenie do udziału w rokowaniach w celu zawarcia umowy. „Szkuner” Sp. z o.o. zastrzega sobie: 1. prawo wyboru uczestników, z którymi będzie prowadzić rokowania, 2. prawo prowadzenia rokowań w kolejnych rundach oraz dowolnego wyboru uczestników rokowań w tych rundach, 3. możliwość badania wiarygodności finansowej uczestników rokowań i w tym celu zwracania się o odpowiednie dokumenty z tym związane oraz zwracania się o inne dokumenty, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa, 4. prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny, 5. prawo zamknięcia rokowań bez wyboru nabywcy oraz podania przyczyny. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Administracji Sławomir Dettlaff od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00, tel. 58 677 75 09 lub kom. 501 313 263. Rokowania przeprowadzone zostaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.). Do rokowań nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.). Kontakt: SZKUNER Sp. z o.o. tel: 501313263 administracja@szkuner.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
5 950 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Pucki gmina: Władysławowo miejscowość: Władysławowo ulica: Portowa

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 17200m2 działka Jesionka, Żwirowa
działka Jesionka, Żwirowa

Oferujemy do sprzedania dwie sąsiadujące działki budowlane o powierzchniach odpowiednio 8800 m2 i 8400 m2: ·      Nieruchomości są położone pomiędzy ulicami Żwirowa i Deszczowa w miejscowości Jesionka...

Działka na sprzedaż, Jesionka
1 978 000 zł
17200 m2 115 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 4100m2 działka Biały Ług
działka Biały Ług

Ogrodzoną, oraz częściowo zadrzewioną działkę o całkowitej powierzchni 4100 m2 (z czego działka część działki o powierzchni 2100 stanowi działkę budowlaną, pozostała część - 2000m działkę leśną). Nier...

Działka na sprzedaż, Biały Ług
340 000 zł
4100 m2 83 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 50000m2 działka Jelenia Góra, centrum
działka Jelenia Góra, centrum

Oferuję do sprzedaży atrakcyjną i niepowtarzalną nieruchomość pod inwestycje - działkę przemysłową o powierzchni około 5 ha, położoną w doskonałej lokalizacji w Piechowicach, gmina Piechowice, powiat ...

Działka na sprzedaż, Jelenia Góra
6 000 000 zł
50000 m2 120 zł/m2