To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, Warszawa, Targówek

Działka na sprzedaż Warszawa, Targówek, Utrata

5000 m2
1 550 000 PLN 310 zł/m2
Opis
Do sprzedania niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Warszawie, w dzielnicy Targówek, w przemysłowym rejonie Utrata. Powierzchnia działki 5000m2 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje: (...) § 9. 1. Dla obszarów przemysłowo-technicznych [PT] ustala się następujące obowiązujące przeznaczenie podstawowe: zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa budowlane, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. 2. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1 ustala się: 1) dla noworealizowanych i przebudowywanych obiektów nieprzekraczalną wysokość 12m od poziomu terenu (nie dotyczy kominów zakładowych), 2) dopuszczenie lokalizacji obiektów stanowiących dominantę nad otaczającą przestrzenią pod warunkiem odpowiedniego wkomponowania planowanej inwestycji w otaczającą przestrzeń, 3) lokalizację obiektów reprezentacyjnych w formie i wykończeniu od strony ulic: Radzymińskiej, NowoRzecznej i Nowo-Zabranieckiej, 4) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie gruntów i budynków do czasu realizacji obiektów wymienionych w ust. 1, 5) dopuszcza się remonty, modernizację oraz rozbudowę istniejącej zabudowy, zgodnej z przeznaczeniem wymienionym w ust. 1, 6) warunkiem dopuszczenia realizacji nowych obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, jest wyposażenie terenu w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz w miarę potrzeby w urządzenia do neutralizacji i odprowadzenia chemicznie aktywnych ścieków, 7) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej, 8) zakaz gruntowej uprawy warzyw, zbóż i owoców, 9) zakaz lokalizacji funkcji chronionych (zdrowia i oświaty) nie związanych z funkcją podstawową, 10) nieprzekraczalne linie zabudowy: - minimum 5m od układu (linii rozgraniczających) ulic lokalnych i dojazdowych, - minimum 3m od linii rozgraniczających ulic zbiorczych [Z] i głównych [G], - minimum 10m od granicy terenu PKP, 11) dla obiektów oraz stref wskazanych na rys. planu, objętych ochroną konserwatorską obowiązują ustalenia § 22. 3. Ustala się następujące przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust. 1: 1) urządzenia infrastruktury technicznej, 2) urządzenia i trasy komunikacyjne, w tym parkingi, 3) stacje obsługi pojazdów, stacje benzynowe lokalizowane poza zasięgiem stref ochronnych od terenów urządzeń gazownictwa [EG], 4) zakłady drobnej wytwórczości, 5) bazy i składy hurtowe, 6) obiekty administracyjne, usługi handlu, szkoły zawodowe i ośrodki szkolenia zawodowego, 7) zakłady przetwórstwa odpadów oraz inne urządzenia związane z ochroną środowiska, 8) zieleń urządzona i izolacyjna. 4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 3, jest: 1) dostosowanie ich charakteru do przeznaczenia podstawowego, 2) zachowanie proporcji, by istniejące i projektowane obiekty oraz urządzenia nie zajmowały łącznie więcej niż 30% powierzchni danego obszaru. 5. Potrzeby parkingowe należy przewidzieć na terenie lokalizacji własnej wg wskaźnika: 1) dla zakładów produkcyjnych - 35 - 45 m. p. /100 zatrudnionych, 2) dla biur, usług, magazynów - ok. 30 m. p. /1000m2 pow. użytkowej, 3) dla stacji obsługi pojazdów - 5 m. p. /1 stanowisko naprawcze, 4) dla obiektów administracyjnych i technicznych - 30 m. p. /1000m2 pow. użytkowej. 6. Dla terenów zabudowy przemysłowej i technicznej obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska: 1) uciążliwość działalności prowadzonej w obiektach wymienionych w ust. 1 i 3 nie może wykraczać poza granice obszaru, 2) w stosunku do obiektów istniejących, które szkodliwie oddziałują na środowisko, nakaz eliminacji tego oddziaływania na drodze technicznej bądź technologicznej, 3) zakaz ustanawiania stref ochronnych jako środka ochrony środowiska, 4) zakaz realizacji obiektów powodujących degradację środowiska, a także urządzeń wodochłonnych, jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszyć równowagę lokalnych zasobów wodnych, 5) podejmowanie działalności wiążącej się z wprowadzeniem substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji, na podstawie przepisów szczególnych, 6) wody opadowe z dachów (czyste), powinny być gromadzone i stopniowo rozsączkowane do gruntu, do czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej, ścieki deszczowe z dróg, parkingów i placów przed odprowadzeniem należy podczyścić (celem usunięcia związków zawiesiny ogólnej i substancji ekstrahujących się eterem naftowym), 7) nakaz zachowania istniejącej, wskazanej na rysunku planu, wartościowej zieleni i wprowadzenia zieleni towarzyszącej zabudowie (urządzonej i izolacyjnej) - w szczególności w strefie przyulicznej i wzdłuż kolei, 8) obowiązuje zachowanie minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej dla każdego terenu, 9) na wskazanych na rysunku planu terenach pokrytych zielenią niską i wysoką o średniej wartości, dopuszcza się zainwestowanie zgodnie z ust. 1 i 3, pod warunkiem wykonania inwentaryzacji zieleni z jej waloryzacją określającą najwartościowsze zadrzewienia do zachowania, 10) obowiązuje nakaz ogrzewania budynków z miejskiej sieci cieplnej, dopuszcza się ogrzewanie z lokalnych źródeł ciepła opalanych olejem opałowym lekkim (o zawartości siarki do 0,3%), gazem lub zasilanych energią elektryczną, 11) obowiązuje wprowadzenie selekcji odpadów. (...) Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej; istnieje możliwość podpięcia do mediów: kanalizacja, wodociąg, prąd, linia telekomunikacyjna. Media podłączenie wody: miejskie, prąd, typ kanalizacji: miejska Część działki, ok 2000m2, od kilkunastu lat według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest pod poszerzenie drogi, gdy dojdzie to do skutku, Gmina wypłaci odszkodowanie za ten teren.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
5 000 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Warszawa gmina: Warszawa miejscowość: Warszawa dzielnica: Targówek ulica: Utrata

Podobne oferty w tej lokalizacji