To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Szklarska Poręba

Działka na sprzedaż Szklarska Poręba,

8229 m2
580 000 PLN 70 zł/m2
Opis
Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kopernika w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 140/3 obr. 0004 o powierzchni 8229 m2. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: ŁV (łąki trwałe) i W (grunty pod rowami). Nieruchomość znajduje się w pośredniej części miasta, przy bocznej, urządzonej ulicy, z dobrym dojazdem. Położona jest na północnym skłonie (część na skarpie przeznaczona pod MP21), pozostała część wypłaszczona (przeznaczona pod RZ9 i w małej części objęta obszarem korytarzy ekologicznych). W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, tereny zielone i zabudowa pensjonatowa. Posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji, gazu i telefonu. Przez działkę przebiega instalacja wodna i nieczynny gazociąg. Dla działki nr 140/3 oraz dla innych działek gminnych Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00033758/6. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25.11.2019 r. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie, zmieniona uchwałą nr LVII/701/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie) i oznaczona jest symbolami: RZ-9 tj. tereny łąk zielonych (około 60% powierzchni działki) oraz w mniejszej części MP21 tj. tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej (około 40% powierzchni działki). Ponadto mała część działki objęta jest obszarem korytarzy ekologicznych. Przeznaczenie podstawowe terenu dla symbolu MP21 to tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej, a przeznaczenie dopuszczalne to: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi, obiekty i urządzenia sportowe, zieleń urządzona i użytkowa, parkingi, obiekty urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, ciągi komunikacyjne. Natomiast dla terenu RZ9 przeznaczenie podstawowe to tereny łąk zielonych – tereny otwarte zieleni nieurządzonej i przeznaczenie dopuszczalne to: obiekty urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz ciągi piesze i rowerowe, konne. Termin zagospodarowania: brak określenia. Cena wywoławcza nieruchomości: 580.000,- zł Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%. Ogólne warunki przetargu: I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03 1090 1984 0000 0001 0081 0039 w terminie do dnia 06.03.2020 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IV niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. II. Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć: - dokument tożsamości, - dowód wniesienia wadium, - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, - w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot, - notarialne pełnomocnictwo w przypadku występowania w przetargu przez pełnomocnika, - oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, - małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pisemną zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem tego małżonka, poświadczonym przez notariusza (lub pracownika właściwego urzędu). III. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. IV. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. V. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. VI. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 1980 r., nr A/1815/611/3 miasto Szklarska Poręba zostało wpisane do rejestrów zabytków jako obszar urbanistyczny. VII. Na podstawie uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2018 r. przystąpiono do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ulic Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie. VIII. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. IX. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. X. Koszty aktów notarialnych, opłatę sądową i wznowienia granic przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca. XI. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane. XII. Przed umową nabycia nieruchomości istnieje konieczność zawarcia w formie aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży, pod warunkiem, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa, nie wykona prawa pierwokupu zastrzeżonego w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362). XIII. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. Przetarg odbędzie się w dniu 09 marca 2020 r. o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2 Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl Szklarska Poręba, dnia 08 styczeń 2020 r.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
8 229 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Jeleniogórski miejscowość: Szklarska Poręba

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1210m2 działka Warszawa, Mokotów
działka Warszawa, Mokotów

MOKOTÓW! - Działka budowlana położona przy jednej z głównych ulic prowadzących z miasta. Bardzo dobry dojazd do obwodnicy jak i do Centrum miasta , metro, tramwaj, autobus. Działka położona bezpoś...

Działka na sprzedaż, Warszawa
7 460 000 zł
1210 m2 6 165 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2024m2 działka Piaseczno, Zalesie Dolne
działka Piaseczno, Zalesie Dolne

UWAGA. Zalesie Dolne/Gołków, sprzedamy piękną działkę pod dom jednorodzinny. Wokoło pełna infrastruktura, banki, szkoły przedszkola, apteki, placówki handlowe. Działka bardzo kształtna. Uregu...

Działka na sprzedaż, Piaseczno
728 640 zł
2024 m2 360 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1990m2 działka Warszawa, Ursynów
działka Warszawa, Ursynów

SUPER DZIAŁKA pod działalność gospodarczą, firmę, klinikę medyczną, stomatologię i mieszkanie inne...... Bardzo dobra lokalizacja, duży ruch samochodowy i pieszy, urocza działka budowlana na pogr...

Działka na sprzedaż, Warszawa
2 200 000 zł
1990 m2 1 106 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1800m2 działka Jaworowa
działka Jaworowa

SUPER OFERTA !!!!! DZIAŁKA INWESTYCYJNA USŁUGOWO- MIESZKANIOWA Jaworowa ul.Warszawska Działka budowlana, usługowo -mieszkaniowa, położona bezpośrednio przy uL.Warszawskiej. Wszyst...

Działka na sprzedaż, Jaworowa
570 000 zł 549 000 zł
1800 m2 305 zł/m2