To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Szklarska Poręba

Działka na sprzedaż Szklarska Poręba,

3648 m2
330 000 PLN 90 zł/m2
Opis
Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w centralnej skrajnej części Szklarskiej Poręby przy ul. Demokratów w granicach działek gruntu nr 219/8 i nr 238/4 obr. 0005 o łącznej powierzchni 3648 m2. Nieruchomość o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, zakrzaczona z pojedynczymi drzewami na obrzeżach, o przeciętnym nasłonecznieniu, położona na zapleczu budynków nr 12,14,16 i 18, pomiędzy drogą gruntową nieurządzoną (ewidencyjną) a potokiem Bieleń. Nieruchomość z dostępem do pełnego uzbrojenia, z przebiegiem kolektora sanitarnego przez południową jej cześć. W ewidencji gruntów działka nr 219/8 obr. 0005 o powierzchni 1468 m2 oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), natomiast działka nr 238/4 obr. 0005 o powierzchni 2180 m2 oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) i w małej części symbolem W (grunty pod rowami). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tych działek oraz dla innych gminnych nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093844/4. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Franciszkańskiej, Demokratów, Konopnickiej, Sikorskiego i Żeromskiego w Szklarskiej Porębie (uchwała nr LVIII/639/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29.06.2018 r.), w którym działka nr 238/4 obręb 0005 oznaczona jest symbolem 4.Z tereny zieleni nieurządzonej, natomiast działka nr 219/8 obręb 0005 oznaczona jest na rysunku planu symbolem 1.ZP,U – tereny zieleni nieurządzonej; tereny zabudowy usługowej, o której mowa w §3 pkt 6 lit. b,e,f tj. gastronomii; kultury i sztuki, rozrywki; sportu i rekreacji. Termin zagospodarowania: brak określenia. Cena wywoławcza nieruchomości: 330.000,- zł Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%. Ogólne warunki przetargu: I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03 1090 1984 0000 0001 0081 0039 w terminie do dnia 10.01.2020 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IV niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. II. Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć: - dokument tożsamości, - dowód wniesienia wadium, - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, - w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot, - notarialne pełnomocnictwo w przypadku występowania w przetargu przez pełnomocnika, - oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, - małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pisemną zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem tego małżonka, poświadczonym przez notariusza (lub pracownika właściwego urzędu). III. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. IV. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. V. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. VI. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 1980 r., nr A/1815/611/3 miasto Szklarska Poręba zostało wpisane do rejestrów zabytków jako obszar urbanistyczny. VII. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. VIII. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. IX. Koszty aktu notarialnego, opłatę sądową i wznowienia granic przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca. X. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane. XI. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. Przetarg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2 Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl Szklarska Poręba, dnia 05 grudnia 2019 r.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
3 648 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Jeleniogórski miejscowość: Szklarska Poręba

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2517m2 działka Glinki
działka Glinki

Mamy przyjemność ofertowania malowniczo położonej nieruchomości, usytuowanej w niewielkiej odległości od Wisły. Działka z praznaczeniem pod zabudowę o powierzchni 2517 m2 położonej w gminie Karczew m...

Działka na sprzedaż, Glinki
120 000 zł
2517 m2 48 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 550m2 działka Warszawa, Bielany, Arkuszowa
działka Warszawa, Bielany, Arkuszowa

Dom wolnostojący z przeznaczeniem do własnej aranżacji, posadowiony na 1/2 działki gruntu o łącznnej powierzchni 1098 m2. Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/2 zabudowanej działki o powierzchni 550 m...

Działka na sprzedaż, Warszawa
299 000 zł
550 m2 544 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1200m2 działka Orle
działka Orle

Cena ofertowa jest zaproszeniem do negocjacji. Zapraszam do zapoznania się z ofertą działki, przeznaczanej do zabudowy domu jednorodzinnego. Działka położona we wsi Orle pod Wejherowem. Oferta ski...

Działka na sprzedaż, Orle
90 000 zł
1200 m2 75 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 3200m2 działka Kamienica
działka Kamienica

Wieś Kamienica – malowniczo położona w województwie małopolskim, powiecie limanowskim, będąca siedzibą gminy Kamienica. Działka budowkana o powierzchni 3200 m2, nieruchomość, istnieje możłwoiść pod...

Działka na sprzedaż, Kamienica
120 000 zł
3200 m2 38 zł/m2