Działka 899,0m2, Szarów
5 700 zł 6,34 zł/m2

POWIERZCHNIA

899 m2

RODZAJ DZIAŁKI

rolna

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Starosta Wielicki 32-020 Wieliczka, ul. Rynek Górny 2 tel. (12)pokaż telefon, ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Szarowie, gm. Kłaj Nieruchomości położone w miejscowości Szarów, gm. Kłaj, oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 756/2 o powierzchni 0,0899 ha, 757/2 o powierzchni 0,0516 ha, 760/2 o powierzchni 0,0895 ha, objętych księgą wieczystą nr KR2I/000pokaż telefon. Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Opis nieruchomości: - Działka nr 756/2 niezabudowana w kształcie trapezu, ze spadkiem terenu w kierunku południowym, uzbrojona w sieć kanalizacyjną. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. - Działka nr 757/2 niezabudowana w kształcie wydłużonego trapezu, ze spadkiem terenu w kierunku południowym. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. - Działka nr 760/2 niezabudowana w kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu, ze spadkiem terenu w kierunku południowym. Nieruchomość uzbrojona w sieć kanalizacyjną. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Uzasadnienie wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego: Tryb sprzedaży wybrano zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego. Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj działki znajdują się w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R- tereny rolnicze. Warunki przetargu: Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. do godz. 17:00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Rynek Górny 2, bądź przesyłką pocztową lub kurierską pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta zakupu działki – wskazać numer działki, której oferta dotyczy. Oferta winna zawierać kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium. O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data zarejestrowania przesyłki na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego. 1. Cena wywoławcza wynosi: - dla działki nr 756/2 – 5 700,00 brutto (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) - dla działki nr 757/2 – 3 300,00 brutto (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100) - dla działki nr 760/2 – 5 600,00 netto (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) 2. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 30.11.2021 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Rynek Górny 2, II piętro – sala obrad pok. 22 - część jawna dla działki nr 756/2 - o godzinie 11.00 - część jawna dla działki nr 757/2 – o godzinie 12.00 - część jawna dla działki nr 760/2 – o godzinie 13.00 W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: - dla działki nr 756/2 – 285,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) - dla działki nr 757/2 – 165,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) - dla działki nr 760/2 – 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Małopolski Bank Spółdzielczy, nr konta: 02 8619 00pokaż telefon w terminie do 22.11.2021r. [w tytule wpłaty proszę podać „wadium – przetarg na sprzedaż działki nr ... (proszę podać numer wybranej działki) położonej w Szarowie]. W dacie 24.11.2021r., środki finansowe powinny znajdować się na koncie Starostwa. 4. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej 5. Sprzedaż nieruchomości nie podlega podatkowi VAT, a cena wywoławcza, podana w ogłoszeniu jest ceną brutto. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wieliczce, na tablicy ogłoszeń, oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Słowackiego 29, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewody Małopolskiego i na tablicach ogłoszeń urzędów gmin powiatu wielickiego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ul. Słowackiego 29, w godzinach: pn. 7:30-17:00, wt – pt. 7:30-15:30 tylko i włącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty oraz pod numerem telefonu (0-12) pokaż telefon. Starosta Wielicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Wieliczce tel: (0-12) pokaż telefon
Numer oferty: 31343/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Szarów

Podobne nieruchomości