To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Świętochłowice

Działka na sprzedaż Świętochłowice, Śląska

14448 m2
1 590 000 PLN 110 zł/m2
Opis
Wywieszono na tablicy urzędowej: 28 maja 2021 r. Zdjęto z tablicy urzędowej: 30 lipca 2021 r. Świętochłowice, 28 maja 2021 r. MK.6840.13.2021.GP Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm), Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, Zarządzenia Nr 142/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22.03.2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Świętochłowicach, przy nr Śląska nr 46, 48, 52, 54, 58 Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. Będącej własnością Gminy Świętochłowice nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w województwie śląskim, powiat M. Świętochłowice; gmina Świętochłowice; miejscowość Świętochłowice, przy ul. Śląskiej, w rejonie przy nr Śląska 46, 48, 52, 54, 58, na którą składa się działka grutnu o nr ewidencyjnym 4173/4, obręb Świętochłowice (0003), jednostka rejestrowa G. 255, o powierzchni 1,4448 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1C/00012432/8. Teren nieruchomości o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej. Nieruchomość porośnięta jest roślinnością niską w postaci traw oraz zadrzewieniem o bagatelnym znaczeniu gospodarczym. Działka gruntu o formie wieloboku, kształtem zbliżonym do litery „L”, charakteryzuje się terenem płaskim, spływ wód opadowych zgodnie z morfologią terenu. Brak konieczności niwelacji terenu. Teren nieruchomości nie jest ogrodzony. Korzystny układ długości granic, co pozwala na swobodę zabudowy zgodnie z przeznaczeniem gruntu. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni utwardzonej. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Śląska, przejazd przez torowisko tramwajowe. Nieruchomość znajduje się w drugiej linii zabudowy od strony głównej ul. Śląskiej, położona jest w strefie zabudowy produkcyjno-usługowej, graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Lokalizacja zapewnia dogodną ekspozycję względem centrum miasta oraz innymi miastami ościennymi. Teren nieruchomości jest uzbrojony. Na terenie nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa elektroenergetyczna. 3. W dziale III KW nr KA1C/00012432/8 ujawniono ograniczone prawo rzeczowe w postacią ustanowionej nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 4070 pasem o szerokości 5 metrów biegnącym do ulicy Ceramicznej - na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki gruntu 4072, objętej KW nr KA1C/00044410/1. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Teren nieruchomości znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Śląskiej, Tunkla, Ceramicznej. Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr IX/77/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku. Zgodnie z zapisami powyższego aktu prawa miejscowego, nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: Z2.4U - tereny zabudowy usługowej. 5. Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54. 6. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się w wysokości 1 590 000,00 zł netto (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do wartości nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie ze stawką obowiązującą na dzień nabycia. 7. Wadium w kwocie 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 26 lipca 2021 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego), z dopiskiem: „MK/2021/wadium do przetargu, ul. Śląska”. 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu: 1) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz na stronie BIP – w zakładce „załatw sprawę/Wydział Mienia Komunalnego”) zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL wraz z oświadczeniami o treści: a) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”, a) „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”, b) „W przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości zobowiązuję się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt”. 2) Dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 10. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 11. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 12. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach prowadzony przez PKO BP SA nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 wpłaty ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt poprzedzającym niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. 14. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca. 15. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.). 16. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 17. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie codziennej ogólnokrajowej, na stronie internetowej www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54. 18. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 3491-932. Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice I Zastępca Prezydenta Miasta /-/ Sławomir Pośpiech Kontakt: Urząd Miasta Świętochłowice tel: 32 3491-932 um@swietochlowice.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
14 448 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Świętochłowice gmina: Świętochłowice miejscowość: Świętochłowice ulica: Śląska

Podobne oferty w tej lokalizacji