To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: lubelskie, świdnicki, Świdnik

Działka na sprzedaż Świdnik, Chemiczna

514 m2
102 000 PLN 198 zł/m2
Opis
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako dz. nr 1663, o pow.514m2, położonej w Świdniku przy ul. Chemicznej 1A, obręb m. Świdnik, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku księga wieczysta nr LU1I/00070057/3. Nieruchomość położona w północno – wschodniej części Świdnika, na terenie funkcjonującego zakładu przemysłowego. Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową, składy i magazyny. Teren, w którym położona jest nieruchomość posiada uzbrojenie techniczne: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i gazownicza. Nieruchomość bez dojazdu. Cena wywoławcza: 102.000,00 zł (słownie złotych: sto dwa tysiące). Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej. Wadium w podanej wysokości winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem na konto Urzędu Miasta Świdnik nr 02 1020 3176 0000 5202 0013 8495 w terminie do dnia 05 sierpnia 2020 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu pieniędzy na konto depozytów Urzędu Miasta Świdnik. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, w sali obrady Rady Miasta Świdnik(na parterze), dnia 10 sierpnia 2021 r., godz. 10. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 07 czerwca 2021 r. W Księdze Wieczystej nr LU1I/00070057/3, w dziale III- obciążenia- figuruje wpis: służebność przesyłu na rzecz każdoczesnego właściciela PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublinie(REGON 060552840), na okres do czasu likwidacji Przedsiębiorstwa Spółki , lecz nie krócej niż na lat czterdzieści, licząc od dnia 19 maja 2011 r., na działce nr 1667/26, polegająca w szczególności na prawie korzystania przez PGE DYSTRYBUCJA S.A. O/LUBLIN z pasa gruntu w celu konserwacji i naprawy urządzeń oraz obowiązku powstrzymania się od działań, które umożliwiłyby dostęp do wybudowanych urządzeń przesyłowych w szczególności powstrzymania się od wybudowania budowli w odległości 1,5 metra od urządzeń przesyłowych oraz powstrzymania się od zabudowy i trwałych nasadzeń na pasie gruntu wynikającego z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, przy czym właściciel urządzeń przesyłowych zobowiązany jest do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego po wykonaniu jakichkolwiek prac instalacyjnych, remontowych czy konserwacyjnych naruszających stan nieruchomości w dniu rozpoczęcia prac z tym, że wykonywanie tej służebności jest ograniczone wyłącznie do działki nr 1667/26. Nieruchomość bez zobowiązań. Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Świdnik. Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami, płatnym w wyżej określonym terminie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej: 1. Dokument tożsamości. 2. Osoby prawne dokumenty potwierdzające status prawny uczestnika przetargu oraz sposób reprezentacji. 3. Uczestnicy biorący udział w przetargu przez pełnomocnika zobowiązani są przedłożyć dokumenty świadczące, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu. 4. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego. 5. Oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu. 6. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu. Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Treść ogłoszenia dostępna jest na stronach internetowych: www.swidnik.pl, www.umswidnik.bip.lubelskie.pl oraz www.monitorurzedowy.pl a także na tablicy ogłoszeń na parterze Urzędu Miasta Świdnik, obok pok. Nr 04. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, w godzinach pracy urzędu, tel. (81) 751 76 72, e-mail: urzad@e-swidnik.pl. Kontakt: Urząd Miasta Świdnik tel: (81) 751 76 72 urzad@e-swidnik.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
514 m2
Lokalizacja:
województwo: lubelskie powiat: Świdnicki gmina: Świdnik miejscowość: Świdnik ulica: Chemiczna

Podobne oferty w tej lokalizacji