To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podkarpackie, Stalowa Wola, Charzewice

Działka na sprzedaż Stalowa Wola, Charzewice, Bratkowa

635 m2
56 500 PLN 89 zł/m2
Opis
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U MGL-III.6840.9.2021 PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI na podstawie: 1) art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami), 2) § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zmianami), 3) Uchwał Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XXXVII/401/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. i Nr XLVIII/596/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 4) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr 102/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i w drodze bezprzetargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie 1-Charzewice w Stalowej Woli przy ul. Bratkowej oznaczone jako działki: a) nr 1760/2 o pow. 0,0635 ha KW TB1S/00011846/2 cena wywoławcza – 56.500,00 zł + 23%VAT wadium 6.000,00 zł b) nr 1760/3 o pow. 0,0540 ha KW TB1S/00011846/2 cena wywoławcza – 48.300,00 zł + 23%VAT wadium 5.000,00 zł Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski II w Stalowej Woli w/w działki położone są w obszarze oznaczonym symbolem; MN5 - tereny zabudowy mieszkaniowej 2. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie 5 – Jelnia w Stalowej Woli przy ul. Jana Zamoyskiego oznaczone jako działki: a) nr 585 o pow. 0,2822 ha KW TB1S/00014485/4 cena wywoławcza – 235.000,00 zł + 23%VAT wadium 24.000,00 zł b) nr 586 o pow. 0,2933 ha KW TB1S/00014485/4 cena wywoławcza – 244.000,00 zł + 23%VAT wadium 25.000,00 zł c) nr 578 o pow. 0,2659 ha KW TB1S/00014485/4 cena wywoławcza – 222.000,00 zł + 23%VAT wadium 23.000,00 zł d) nr 579 o pow. 0,2958 ha KW TB1S/00014485/4 cena wywoławcza – 272.000,00 zł + 23%VAT wadium 28.000,00 zł e) nr 580 o pow. 0,2269 ha KW TB1S/00014485/4 cena wywoławcza – 209.000,00 zł + 23%VAT wadium 21.000,00 zł Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru mieszkaniowo-usługowego osiedla Hutnik w Stalowej Woli w/w działki położone są w obszarze oznaczonym symbolem 1MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli – Stalowa Wola ul. Wolności 7, sala nr 17, dnia 21 czerwca 2021 roku godz. 9.°° Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych - dokumentu tożsamości. - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, oryginału właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie pisemnej. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową. Wadium w wysokości określonej w powyższym ogłoszeniu należy wpłacić do dnia 15 czerwca 2021 r. na rachunek Urzędu Miasta Stalowej Woli nr 04 1020 4913 0000 9802 0117 4663 prowadzony w Banku PKO BP. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Stalowa Wola. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gmina Stalowa Wola zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Prezydent Stalowej Woli może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie ciążą na nich żadne zobowiązania. Róg działki 1760/2 obr. 1-Charzewice przecina sieć wodociągowa wo-40. Wzdłuż granicy działki 1760/3 obr. 1-Charzewice przebiega sieć wodociągowa wo-40 oraz energetyczna eN. W ulicy Bratkowej istnieje pełne uzbrojenie techniczne – energia elektryczna, woda, kanalizacja i gaz. Przez działkę nr 585 obr. 5 przebiega sieć kanalizacyjna ks-200. Sposób zagospodarowania nieruchomości określają w/w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Stalowej Woli. Wersja elektroniczna planów zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na stronach internetowych Urzędu Miasta Stalowej Woli pod adresem: http//bip.stalowawola.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 6 maja 2021 r. Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką VAT na podstawie art.41 ust. 1 w związku z art.146a pkt. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) Prezydent Miasta Stalowej Woli ma prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, opublikowane na stronie BIP http://bip.stalowawola.pl, w Monitorze Urzędowym i w Tygodniku Sztafeta. Informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Stalowej Woli w pok. 32 ul. Wolności 9 tel. 15 6433455. PREZYDENT MIASTA Lucjusz Nadbereżny Kontakt: Urząd Miasta Stalowa Wola tel: (15) 643 34 55 um@stalowawola.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
635 m2
Lokalizacja:
województwo: podkarpackie powiat: Stalowowolski gmina: Stalowa Wola miejscowość: Stalowa Wola dzielnica: Charzewice ulica: Bratkowa

Podobne oferty w tej lokalizacji