To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podkarpackie, Rymanów

Działka na sprzedaż Rymanów,

1303 m2
37 800 PLN 29 zł/m2
Opis
W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 16 listopada 2020 roku Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rymanowie, stanowiących własność Gminy Rymanów. Lp.: 1. Położenie: Rymanów Nr działki: 3940/6 Powierzchnia działki [ha] / Klasa gruntu [ha]: 0,1303 ŁIV – 0,1303 Dokument własności / Nr KW: KS1K/00093332/7 Cena wywoławcza [cena netto w zł]: 37.800,00 Wadium [w zł]: 3.780,00 Uwagi: II przetarg Lp.: 2. Położenie: Rymanów Nr działki: 3940/7 Powierzchnia działki [ha] / Klasa gruntu [ha]: 0,1297 ŁIV – 0,1297 Dokument własności / Nr KW: KS1K/00093332/7 Cena wywoławcza [cena netto w zł]: 37.600,00 Wadium [w zł]: 3.760,00 Uwagi: II przetarg Lp.: 3. Położenie: Rymanów Nr działki: 3940/8 Powierzchnia działki [ha] / Klasa gruntu [ha]: 0,1041 ŁIV – 0,1041 Dokument własności / Nr KW: KS1K/00093332/7 Cena wywoławcza [cena netto w zł]: 30.200,00 Wadium [w zł]: 3.020,00 Uwagi: II przetarg Lp.: 4. Położenie: Rymanów Nr działki: 3940/9 Powierzchnia działki [ha] / Klasa gruntu [ha]: 0,1037 ŁIV – 0,1037 Dokument własności / Nr KW: KS1K/00093332/7 Cena wywoławcza [cena netto w zł]: 30.100,00 Wadium [w zł]: 3.010,00 Uwagi: II przetarg Lp.: 5. Położenie: Rymanów Nr działki: 3940/11 Powierzchnia działki [ha] / Klasa gruntu [ha]: 0,1002 ŁIV – 0,1002 Dokument własności / Nr KW: KS1K/00093332/7 Cena wywoławcza [cena netto w zł]: 29.100,00 Wadium [w zł]: 2.910,00 Uwagi: II przetarg Lp.: 6. Położenie: Rymanów Nr działki: 3940/12 Powierzchnia działki [ha] / Klasa gruntu [ha]: 0,1041 ŁIV – 0,1041 Dokument własności / Nr KW: KS1K/00093332/7 Cena wywoławcza [cena netto w zł]: 30.200,00 Wadium [w zł]: 3.020,00 Uwagi: II przetarg Lp.: 7. Położenie: Rymanów Nr działki: 3940/13 Powierzchnia działki [ha] / Klasa gruntu [ha]: 0,1005 ŁIV – 0,1005 Dokument własności / Nr KW: KS1K/00093332/7 Cena wywoławcza [cena netto w zł]: 29.100,00 Wadium [w zł]: 2.910,00 Uwagi: II przetarg Lp.: 8. Położenie: Rymanów Nr działki: 3940/14 Powierzchnia działki [ha] / Klasa gruntu [ha]: 0,1028 ŁIV – 0,1028 Dokument własności / Nr KW: KS1K/00093332/7 Cena wywoławcza [cena netto w zł]: 29.800,00 Wadium [w zł]: 2.980,00 Uwagi: II przetarg Lp.: 9. Położenie: Rymanów Nr działki: 3940/16 Powierzchnia działki [ha] / Klasa gruntu [ha]: 0,1023 ŁIV – 0,1023 Dokument własności / Nr KW: KS1K/00093332/7 Cena wywoławcza [cena netto w zł]: 29.700,00 Wadium [w zł]: 2.970,00 Uwagi: II przetarg Lp.: 10. Położenie: Rymanów Nr działki: 3940/17 Powierzchnia działki [ha] / Klasa gruntu [ha]: 0,1000 ŁIV – 0,0836 PsIV – 0,0164 Dokument własności / Nr KW: KS1K/00093332/7 Cena wywoławcza [cena netto w zł]: 29.100,00 Wadium [w zł]: 2.910,00 Uwagi: II przetarg I. Opis nieruchomości Działki niezabudowane, zlokalizowane w peryferyjnej części miasta Rymanów, gm. Rymanów. Teren działek jest lekko pochyły w kierunku północno - zachodnim, pokryty trawą oraz w części samosiewami drzew. Kształt działek regularny. Dojazd do działek odbywa się drogą gminną częściowo utwardzoną oraz projektowanymi drogami bocznymi o nawierzchni gruntowej. Bezpośrednie otoczenie działek stanowi zabudowa letniskowa, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz drogi dojazdowe. W otoczeniu dalszym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, stawy oraz nieruchomości rolne i leśne. Nieruchomości nie posiadają uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania Zgodnie z uchwałą nr XL/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25.10.2006r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” działki nr: - dz. 3940/6 – położona jest w terenach: UT - w terenach zabudowy usługowej - usługi turystyki (96%), KPJ - tereny komunikacji-ciągi pieszo-jezdne (4%), ONO- granica obszaru najwyższej ochrony wód podziemnych złoża wód mineralnych (100%), - dz. 3940/7, 3940/8, 3940/9, 3940/11, 3940/12, 3940/13, 3940/14, 3940/16, 3940/17 – położone są w terenach: UT - w terenach zabudowy usługowej - usługi turystyki (100%), ONO - granica obszaru najwyższej ochrony wód podziemnych złoża wód mineralnych (100%). III. Termin przetargu i warunki wniesienia wadium 1. Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2020 roku od godz. 12:00 w pokoju nr 222 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego 14a. 2. Wadium na działkę nr…... położoną w …. należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy (wpłaty w kasie do kwoty 10 000,00 zł) lub przelewem/wpłatą na rachunek bankowy Gminy Rymanów prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Rymanowie nr konta 04 8636 0005 2001 0000 0475 0003 najpóźniej do dnia 11 grudnia 2020 roku. 3. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości w wyznaczonym terminie. 4. Za datę wpłaty wadium przelewem uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rymanów. 5. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. 6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. 8. Na w/w nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi w dniu 06.10.2020r., które zakończyły się wynikiem negatywnym. IV. Informacja o obciążeniach i ograniczeniach dotyczących nieruchomości Przedmiotowe działki wolne są od obciążeń. V. Pozostałe warunki przetargu 1. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. 2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. 3. W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. 4. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 7. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, jednak nie może ono być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 8. Do ceny nabycia działek nr 3940/6, 3940/7, 3940/8, 3940/9, 3940/11, 3940/12, 3940/13, 3940/14, 3940/16, 3940/17 zostanie doliczony 23 % podatek VAT. 9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. 10. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. 11. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości, zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Rymanów w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości. 12. Burmistrz Gminy Rymanów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 13. Dodatkowych informacji o w/w nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela - Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy w Urzędzie Gminy w Rymanowie pokój nr 222 tel. (013) 43 55 006 wew. 222. 14. Dodatkowych informacji o przeznaczeniu w MPZP w/w nieruchomości będących przedmiotem przetargu udziela - Referat Infrastruktury w Urzędzie Gminy w Rymanowie pokój nr 213 tel. (013) 43 55 006 wew. 213. 15. Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 16. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rymanowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danych miejscowościach a także opublikowane na stronie internetowej www.rymanow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl. 17. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1990) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rymanów – można uzyskać na stronie www.rymanow.pl w zakładce RODO. Kontakt: Urząd Gminy Rymanów tel: (013) 43 55 006 wew. 222 gmina@rymanow.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 303 m2
Lokalizacja:
województwo: podkarpackie powiat: Krośnieński gmina: Rymanów miejscowość: Rymanów

Podobne oferty w tej lokalizacji

OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1434m2 działka Rymanów-Zdrój
działka Rymanów-Zdrój

NOWA NIŻSZA CENA! Oferujemy do sprzedaży działkę położoną w Rymanowie Zdroju. Działka o powierzchni 14,34ar, wymiarowa, kształtem zbliżona do prostokąta. Według planu zagospodarowania przestrzennego d...

Działka na sprzedaż, Rymanów-Zdrój
Do schowka
Zwiń
140 000 zł 130 000 zł
1434 m2 91 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1178m2 działka Rymanów
działka Rymanów

NOWA NIŻSZA CENA! Oferujemy do sprzedaży działkę położoną w miejscowości Milcza. Działka o powierzchni 11,78ar. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego na oferowaną działkę. Według Studi...

Działka na sprzedaż, Rymanów
Do schowka
Zwiń
35 000 zł
1178 m2 30 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 10032m2 działka Rymanów
działka Rymanów

Cena do negocjacji. Do sprzedaży działka w Rymanowie, znajdująca się w drugiej linii zabudowy, mająca powierzchnię 1,0032 ha. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego R...

Działka na sprzedaż, Rymanów
Do schowka
Zwiń
250 000 zł
10032 m2 25 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1400m2 działka Rymanów
działka Rymanów

Rymanów, ładna działka budowlana ok. 14 arów (lub większa) w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z mediami w granicy działki i bardzo dobrym dojazdem drogą asfaltową.  ...

Działka na sprzedaż, Rymanów
Do schowka
Zwiń
103 180 zł
1400 m2 74 zł/m2