Działka 12226,0m2, Przejazdowo, Jesionowa
1 577 154 zł 129 zł/m2

POWIERZCHNIA

12 226 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Na sprzedaż bardzo atrakcyjna działka Przemysłowo - Usługowa, bezpośrednio przy trasie S7 w Przejazdowie, gmina Pruszcz Gdański.  Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oznaczona symbolem A.9. P/U (Przemysł/Usługi). Dojazd bezpośredni drogą asfaltową(ul. Jesionowa). Stan ewidencyjny i prawny jest zweryfikowany i uregulowany. Dostęp do prądu oraz wody na granicach działki.  PRZEZNACZENIE TERENU: a) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami budowlanymi oraz miejscami postojowymi, zielenią, dojściami i dojazdami, infrastrukturą techniczną itp.; b) dopuszcza się: - budynki pomocnicze, - infrastrukturę techniczną nie związaną z użytkowaniem terenu zgodnie z § 12 niniejszej uchwały, - stacje paliw i warsztaty obsługi i napraw samochodów, - place gospodarcze, - place składowe, - wydzielanie działek dla dojazdów (dróg) według zasad podanych w § 11 ust. 4, - indywidualne źródła energii odnawialnej na zasadach podanych w § 12 ust. 14 pkt 4, w terenie A.11.P/U z uwzględnieniem wymogów podanych w § 7 ust. 3 pkt 1, - teren A.9.P/U i A.11.P/U: w istniejących siedliskach rolniczych dopuszcza się rozbudowę budynków i budowę nowych budynków i budowli związanych z produkcją rolniczą, oraz realizację maksymalnie trzech budynków mieszkalnych w obrębie jednego siedliska, c) zakazuje się: lokalizacji usług kultury, oświaty, zdrowia i opieki społecznej oraz sportu; ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: teren A.9.P/U:w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 001.KDS, w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 008.KDL, w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 019.KDD - jak oznaczono na rysunku planu, z terenem A.31.R - jak oznaczono na rysunku planu; ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: a) wysokość: - budynki w siedliskach rolniczych: budynki pomocnicze do 6 m, budynki mieszkalne 1 lub 2 kondygnacje (w tym poddasze) do 9,5 m, budynki pozostałe 1 lub 2 kondygnacje (w tym poddasze) do 12 m, - budynki zabytkowe objęte ochroną ustaleniami planu: jak w stanie istniejącym, - budynki obsługi stacji paliw: do 8m, - budynki pomocnicze: do 6 m, - budynki pozostałe: teren A.9.P/U i teren A.10.P/U: 1 do 3 kondygnacji nadziemnych, maksimum 15 m (nie dotyczy elementów technologicznych i technicznych, dla których ustala się wysokość dowolną); teren A.11.P/U: 1 do 3 kondygnacji nadziemnych, maksimum 12 m (nie dotyczy elementów technologicznych i technicznych, dla których ustala się wysokość dowolną), - obiekty małej architektury: do 4 m, - budowle: dowolna; - wyklucza się kondygnację podziemną, nie dotyczy urządzeń technologicznych; b) forma dachu: - budynki mieszkalne:1 lub 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze) do 9,50 m, - budynki produkcyjne, składowe i budynki usługowe: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20 stopni do 40 stopni, - budynki produkcyjne, składowe i budynki usługowe o rozpiętości konstrukcji powyżej 12 m dopuszcza się formę dowolną, - budynki zabytkowe objęte ochroną ustaleniami planu: jak w stanie istniejącym, - budynki pozostałe: dowolna, c) usytuowanie budynków: dowolne; d) kolorystyka budynków: - dachy: dachy strome w odcieniach koloru czerwonego, brązowego, grafitowego - matowe; dla dachów płaskich dowolna, - elewacje: w kolorach pastelowych z dopuszczeniem fragmentów (do 30% powierzchni ściany) o kolorach intensywnych (jaskrawych); SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: a) szczególne warunki zagospodarowania terenów: - teren A.9.P/U: w obrębie terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 4 i ust. 6; wzdłuż rowów melioracyjnych oznaczonych na rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 5 pkt 4; przez północną część terenu przechodzi istniejąca magistrala wodociągowa - wodociąg technologiczny wody surowej, wzdłuż magistrali wyznacza się pas techniczny, oznaczany na rysunku planu symbolem TW - w pasie technicznym obowiązują ustalenia zawarte w § 12 ust. 7; lokalizacja nowej infrastruktury technicznej w sąsiedztwie drogi 001.KDS (w tym liniowej) zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, b) dojazd: - teren A.9.P/U: z drogi serwisowej w obrębie terenu 001.KDS, z drogi publicznej 008.KDL (z wykluczeniem odcinka łącznicy prowadzącej do drogi serwisowej), z drogi publicznej 019.KDD, z dojazdów (dróg) wydzielonych w obrębie terenu.
Numer oferty: HEX494061
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Maciej Siemaszko

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Przejazdowo, Jesionowa

Podobne nieruchomości