To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Nowy Dwór Gdański

Działka na sprzedaż Nowy Dwór Gdański, Pszenna

1197 m2
100 000 PLN 84 zł/m2
Opis
Starosta Nowodworski ogłasza czwarty ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 224/1 o pow. 0,1197 ha, położonej przy ulicy Pszennej w Nowym Dworze Gdańskim, obręb 0003, zapisanej w księdze wieczystej nr GD2M/00062705/0. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, zabudowana placem manewrowym o nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok. 332 m2. Kształt nieruchomości regularny. Ukształtowanie terenu nieruchomości - płaskie. Dojazd do nieruchomości możliwy jest od strony wschodniej tj. ulicy Pszennej o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowane. Na nieruchomości znajduje się słup wysokiego napięcia oraz przez część działki przebiega linia energetyczna napowietrzna. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwała Nr 259/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański, nieruchomość oznaczona jest symbolem T-18 - przemysł, składy bazy transportowe. Cena wywoławcza: 100 000 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) zwolnione z VAT. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomości: Nie istnieją żadne zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość. Termin i miejsce przetargu: Czwarty ustny nieograniczony przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2021 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Warszawskiej 28B. Wadium: Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 10 000zł. Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych. Pierwszy ustny nieograniczony przetarg odbył się 26 lutego 2021 roku i zakończył wynikiem negatywnym. Drugi ustny nieograniczony przetarg odbył się 27 kwietnia 2021 roku i zakończył wynikiem negatywnym. Trzeci ustny nieograniczony przetarg odbył się 18 czerwca 2021 roku i zakończył wynikiem negatywnym Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wpłacenie wadium na konto Powiatu Nowodworskiego w Banku Millenium nr 60-1160-2202-0000-0004-8664-3098 do dnia 9 sierpnia 2021 roku. Za dzień wpłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Powiatu Nowodworskiego. 2. Stawienie się osobiście na przetargu lub ustanowienie pełnomocnika. 3. Przedłożenie Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów: - okazanie dowodu wpłaty wadium (oryginał). - w przypadku gdy osobę, która wpłaciła wadium reprezentuje inna osoba, warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie notarialnego pełnomocnictwa do przedmiotowej czynności prawnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub pokazują pełnomocnictwo notarialne drugiego małżonka. - dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu - w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej natomiast osoba prawna wypis z krajowego rejestru sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Zakończenie przetargu: 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż trzy dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Organizator przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. 2. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nabycia nieruchomości do dnia podanego w protokole z przetargu, Starosta Nowodworski może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący. Możliwość wniesienia skargi: Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Dodatkowe informacje: Nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Skarb Państwa. Forma nabycia nieruchomości- na własność za cenę uzyskaną w przetargu płatną jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Starosta Nowodworski zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.nowydworgdanski.pl. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Warszawskiej 28B, pod nr telefonu 555-330-457. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim tel: 55 5330457 starostwo@nowydworgdanski.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 197 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Nowodworski gmina: Nowy Dwór Gdański miejscowość: Nowy Dwór Gdański ulica: Pszenna

Podobne oferty w tej lokalizacji