To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Nidzica

Działka na sprzedaż Nidzica, Traugutta

1882 m2
84 500 PLN 45 zł/m2
Opis
GMKR.6840.10.2017 Nidzica, 07 czerwca 2019 r. BURMISTRZ NIDZICY na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ogłasza drugie rokowania na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Nidzica, wynoszącego 19/20 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako: działka numer 7/1 o pow. 0,1882 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/00018795/0. Opis użytku: Bp. Nieruchomość położona na obrzeżach strefy centralnej miasta, na zapleczu ul. Traugutta. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa handlowo-usługowa, zabudowa garażowa oraz istniejąca i projektowana zabudowa wielorodzinna. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Teren działki płaski. Nieruchomość położona w zasięgu oddziaływania infrastruktury technicznej, na działce znajduje się złącze kablowo-pomiarowe. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica uchwalonym Uchwałą nr XI/148/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4235) działka położona na obszarze oznaczonym symbolem: C-194 KS o przeznaczeniu podstawowym pod parking samochodowy, z dopuszczeniem zabudowy garażowej. Teren elementarny w części położony na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Nieruchomość objęta jest decyzjami Starosty Nidzickiego o pozwoleniu na budowę z dnia 20 lutego 2017 r., numer: 23/2017 i 24/2017. Każda decyzja obejmuje budowę budynku garażowego 10-stanowiskowego (jako jednego budynku wolnostojącego) wraz z infrastrukturą. Roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym wraz z załącznikami, w tym decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2016 r., znak: TC-U-021-0335-003/2016. Ponadto budynek garażowy obejmujący boksy garażowe od numeru 57 do 66 musi być wykonywany wspólnie z właścicielem 1/20 części w nieruchomości oznaczonej numerem działki 7/1, obręb 4 m. Nidzica, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Dokumentacja techniczna dotycząca planowanej inwestycji dostępna jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pokój numer 18, w godzinach pracy Urzędu tj: 800-1600 (poniedziałek), 730-1530 (wtorek-piątek). Na udziale wynoszącym 19/20 części w prawie własności działki numer 7/1 nie ma ustanowionych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 84 500,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) łącznie z podatkiem VAT 23%. Warunkiem złożenia zgłoszenia udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki w wysokości 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych 00/100) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy, na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 26 lipca 2019 r. – pod rygorem uznania przez organizatora rokowań, że warunek wpłaty zaliczki nie został spełniony. Cena ustalona w drodze rokowań płatna jednorazowo lub w ratach. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty pozostała należność stanowić będzie wierzytelność Gminy zabezpieczoną hipoteką i podlegać będzie oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Do ceny ustalonej w drodze rokowań należy doliczyć koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie: 9 648,00 zł (dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 00/100). I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 27 listopada 2018 r., II przetarg 22 stycznia 2019 r., natomiast rokowania w dniu 11.04.2019 r. Drugie rokowania odbędą się w dniu 01 sierpnia 2019 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pokój nr 18A. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; 2. datę sporządzenia zgłoszenia; 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 4. proponowaną cenę i sposób zapłaty; 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie, zgłoszenie winno być podpisane przez obojga małżonków. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w drugich rokowaniach na nabycie udziału wynoszącego 19/20 części w prawie własności działki nr 7/1 położonej w obrębie 4 m. Nidzica” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) najpóźniej do dnia 26 lipca 2019 r. Osoba przystępująca do rokowań powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do rokowań przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. Osoba występująca w imieniu uczestnika rokowań powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do udziału w rokowaniach. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu. Firmy lub spółki przystępujące do rokowań muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku, gdy w wyniku rokowań, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacona zaliczka przepada, a rokowania zostają unieważnione. Wpłaconą zaliczkę: 1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania rokowań, 2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora rokowań, 3. podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia rokowań. Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Właściciel zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44 do dnia 26 lipca 2019 r. Kontakt: Urząd Miasta Nidzica tel: 89 625 07 45 um@nidzica.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 882 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Nidzicki gmina: Nidzica miejscowość: Nidzica ulica: Traugutta

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1500m2 działka Rusiec
działka Rusiec

Sprzedam działkę budowlaną Rusiec gm. Nadarzyn, ul. Rubinowa. Działka położona w odległości 250 m od Alei Katowickiej, w niedalekiej odległości o łowiska Zimna Woda. Teren płaski, częściowo zadrzewion...

Działka na sprzedaż, Rusiec
298 500 zł
1500 m2 199 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1519m2 działka Warszawa, Wilanów, Biedronki
działka Warszawa, Wilanów, Biedronki

EUROVILLA Wilanów przedstawia do sprzedaży działkę budowlaną. Działka na sprzedaż w Starym Wilanowie położona po stronie Pałacu , miejsce jedyne w swoim rodzaju. Działka z dostępem do jeziora. Miej...

Działka na sprzedaż, Warszawa
5 000 000 zł 4 900 000 zł
1519 m2 3 226 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2038m2 działka Warszawa, Wilanów, Biedronki
działka Warszawa, Wilanów, Biedronki

EUROVILLA przedstawia do sprzedaży działkę w Starym Wilanowie Lokalizacja: ----------------------------------------------------------- Dziłałka  położona w pięknej części Starego Wilanowa, zaciszn...

Działka na sprzedaż, Warszawa
5 500 000 zł
2038 m2 2 699 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 5375m2 działka Opypy
działka Opypy

Sprzedam bardzo ładne 3 działki w sumie 5373m2 zaledwie 400m od kolejki WKD Brzózki pięknie połozona pod lasem media w drodze,sprzedaż tylko w całośći cena 170zł/m2 POGRANICZE MILANÓWKA I GRODZISKA MA...

Działka na sprzedaż, Opypy
920 000 zł
5375 m2 171 zł/m2