Działka budowlana na sprzedaż Napiwoda - 1722 m2

Cena 33 948 19,71 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Nidzica, 04 czerwca 2019 r. GMKR.72241.155.2010 BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA kolejny (piąty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie Napiwoda, gm. Nidzica, KW OL1N/000pokaż telefon, oznaczonej jako: działka nr 132/3 o pow. 0,1722 ha, opis użytku: RIVb 0,0307 ha, RV 0,1415 ha. Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Napiwoda, ok. 10 km na północ od Nidzicy, w bliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 545 łączącej Działdowo z Jedwabnem. Działka położona w strefie zabudowy wsi. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny niezabudowane. Dojazd do nieruchomości utwardzoną drogą gruntową. Kształt działki regularny, zbliżony do równoległoboku. Teren płaski. Nieruchomość nie jest wyposażona w elementy infrastruktury technicznej. Zaopatrzenie w: - wodę z indywidualnego ujęcia, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wybudowania sieci wodociągowej; - kanalizację z indywidualnego systemu gromadzenia lub oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych- zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej; - energię energetyczną z sieci energetycznej na warunkach określonych przez gestora sieci. Nieruchomość położona jest na terenie, na którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica działka położona jest w strefie 1 – przyrodniczo-krajobrazowej, tereny zabudowane oraz o rozpoczętym procesie urbanizacji. Dla działki nr 132, położonej w obrębie Napiwoda, gm. Nidzica, z podziału której powstała działka nr 132/3 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Na nieruchomości nie są ustanowione obciążenia i nie jest przedmiotem zobowiązań. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 33 948,00 zł (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 6 348,00 zł (sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 00/100). Wadium w wysokości: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100). Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie: 840,87 zł (osiemset czterdzieści złotych 87/100). Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 26 września 2018 r., drugi przetarg dnia 11 grudnia 2018 r., trzeci 27 lutego 2019 r., natomiast czwarty 24 kwietnia 2019 r. Przetarg odbędzie się dnia 30 lipca 2019 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18A. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 25 lipca 2019 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 36pokaż telefon wadium (w pieniądzu). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 25 lipca 2019 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wpłacone wadium: 1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, 2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu, 3. podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu. Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony. Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 6pokaż telefon do dnia 25 lipca 2019 r. Kontakt: Urząd Miasta Nidzica - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa tel: (89)pokaż telefon
Numer oferty: 23387/3186/OGS
Zwiń
Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Napiwoda
Cena:

33 948 zł

Cena za m2
19,71 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
1 722 m2
Powierzchnia działki:
1 722 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Warmińsko-Mazurskie powiat: Nidzicki gmina: Nidzica miejscowość: Napiwoda
Numer oferty:
23387/3186/OGS

Średnie ceny w tej lokalizacji

33 948
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Mapa

Podobne nieruchomości