Działka 2090,0m2, Żarnowo, Studencka 38
244 000 zł 116,75 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

2 090 m2

ico rodzaj działki

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

ico droga dojazdowa

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Szczegóły

Opis oferty

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży: Prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 700/2 o powierzchni 0,2090 ha, wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 133 m2, położonej w miejscowości Żarnowo, przy ul. Studenckiej 38, w gminie Stepnica, w powiecie goleniowskim, w województwie zachodniopomorskim. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/000pokaż telefon prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych Lokalizacja: Żarnowo przy ul. Studenckiej 38, gmina Stepnica, powiat goleniowski w województwie zachodniopomorskim. Atrakcyjne położenie nieruchomości, w pobliżu Zatoki Skoszewskiej, Rezerwatu przyrody Czarnocin, 50 km od Świnoujścia. Uwarunkowania planistyczne: Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako: tereny zabudowane i zainwestowane, istniejący gazociąg, istniejące radiolinie. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Studenckiej (działka ewidencyjna nr 78). Przez teren działki 700/2 przebiega sieć infrastruktury technicznej Orange Polska S.A. W trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego zostało ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz Orange Polska S.A. nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 700/2 o powierzchni 28,24 m2. Z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego wiąże się prawo nieograniczonego i bezzwłocznego dostępu przez operatora telekomunikacyjnego oraz pracowników służb technicznych działających na zlecenie Orange Polska S.A. oraz innych operatorów telekomunikacyjnych w trybie 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku, do infrastruktury teletechnicznej użytkowanej przez Orange Polska S.A. na terenie nieruchomości; W Dziale III prowadzonej dla nieruchomości KW ujawnione jest również ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości - działki numer 700/2 na łącznej powierzchni 0,0067 ha, dla realizacji obowiązku przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na rzecz każdoczesnego właściciela sieci elektroenergetycznej w zakresie: obowiązku udostępnienia w nieograniczonym zakresie części nieruchomości w celu wykonania robót oraz obowiązku udostępnienia nieruchomości, w celu wykonania czynności mających na celu konserwację lub usunięcia awarii (wpis na mocy Decyzji Nr 12/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z 7 września 2020 roku, znak AP-4.7820.198-17.2.19.MM wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego). Media: Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną (instalacje w budynku odcięte z powodu nieużytkowania obiektu). Budynek ogrzewany był z pieca na paliwo stałe (aktualnie instalacja grzewcza nie nadaje się do dalszej eksploatacji). Świadectwo charakterystyki energetycznej: znak SCHE/478pokaż telefon z 16 marca 2023 roku określające: • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową – EU = 280,23 kWh/(m2 rok) • wskaźnik rocznego zapotrzebowaniana energię końcową - EK = 644,33 kWh/(m2 rok) • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną - EP = 752,57 kWh/(m2 rok) • jednostkowa wielkość emisji CO2 - ECO2 = 0,23 t CO2/(m2 rok) • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową - Uoze = 0,00 % Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8. Prowadzący aukcję: Poczta Polska S.A., Ośrodek Infrastruktury w Szczecinie, 70 - 940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42 Cena wywoławcza netto: 244 000,00 zł Minimalne Postąpienie: 2 440,00 zł Wadium: 24 400,00 zł (sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT) Cena wywoławcza stanowi Cenę wywoławczą, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Postępowań. Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję, w dniu 26.06.2024 r. Składanie i analiza dokumentów odbędzie się o godzinie 11:00, aukcja rozpocznie się o godzinie 11:15 w pokoju nr 137. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do dnia 24.06.2024 r. przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Poczty Polskiej S.A. Wadium wnoszone w pieniądzu, w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr konta:85 1320 00pokaż telefon, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „aukcja – Żarnowo, ul. Studencka 38” UWAGA – wadium: 1) złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia; 2) złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt: 519pokaż telefon, 91 5pokaż telefon lub 502pokaż telefon), począwszy od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 21.06.2024 r. Oferent zobowiązany jest do złożenia dokumentów wskazanych w § 3 Regulaminu. W przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej, w tym reprezentującej osobę prawną, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonej aukcji. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym sprzedawanej nieruchomości oraz do złożenia, w przypadku przystąpienia do aukcji, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości. Bliższe informacje o przedmiocie aukcji oraz procedurze aukcyjnej można uzyskać na stronie http://nieruchomosci.poczta-polska.pl oraz pod numerami telefonów: 91 4pokaż telefon oraz 502pokaż telefon. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków aukcji. Zapraszamy

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Żarnowo, Studencka 38