Lokal użytkowy 173,68m2, Nakomiady, 51
185 000 zł 1 065,18 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

173,68 m2

ico przeznaczenie

PRZEZNACZENIE

biuro

ico pietro

PIĘTRO

1 / 1

Szczegóły

Opis oferty

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży: - prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 54/4, o powierzchni 0,0707 ha wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności: budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 173,68 m2, oraz budynkiem niemieszkalnym (gospodarczym) o powierzchni użytkowej 27,26 m2. Lokalizacja: Nakomiady nr 51, gmina Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. 10 km do Kętrzyna, w pobliżu jezioro Ryńskie, w otoczeniu lasów i łąk, doskonałe do aktywnego wypoczynku, wycieczek pieszych i rowerowych, wędkowania i grzybobrania. Księga wieczysta: KW Nr OL1K/000pokaż telefon prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Uwarunkowania planistyczne: Dla terenów położonych w obrębie Nakomiady oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 54/4 Gmina Kętrzyn nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kętrzyn przewiduje że działka nr 54/4 w obrębie Nakomiady przeznaczona jest na MU – funkcja mieszkaniowo – usługowa (kierunek). Działka nr 54/4, obręb geodezyjny Nakomiady, gmina Kętrzyn nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi gminnej o kategorii drogi publicznej. Działka nr 54/4 przylega do drogi wewnętrznej należącej do Gminy Kętrzyn – działka nr 275 obręb Nakomiady, ta zaś przylega bezpośrednio do drogi publicznej powiatowej Nr 1681N działka nr 49 oraz do drogi publicznej powiatowej nr 1733N działka nr 98 obręb Nakomiady. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowo -gospodarcza, siedliskowa wsi, gospodarstwo rolne, lokalny sklep, pałac oraz tereny nie zurbanizowane (rolne i leśne). W trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego, zostało ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego, nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu o powierzchni 44,19 m2 dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 54/4; ocena charakterystyki energetycznej budynku: • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową - EU = 258,81 kWh/(m2 · rok) • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową - EK = 487,99 kWh/(m2 · rok) • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną - EP = 590,04 kWh/(m2 · rok) • jednostkowa wielkość emisji CO2 - ECO2 = 0,17 t CO2/(m2 · rok) • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową - Uoze = 0,00 % Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8. Prowadzący aukcję: Poczta Polska S.A., Centrum Infrastruktury, Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok. Cena wywoławcza netto: 185 000,00 zł Minimalne Postąpienie: 2 000,00 zł. Wadium: 18 500,00 zł (sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT) Cena wywoławcza stanowi Cenę wywoławczą, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Postępowań. Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję, w dniu 24.07.2024 r. Składanie i analiza dokumentów odbędzie się o godzinie 10:30, aukcja rozpocznie się o godzinie 11:00 w pokoju nr 111. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do dnia 22.07.2024 r. przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Poczty Polskiej S.A. Wadium wnoszone w pieniądzu, w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 00pokaż telefon, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „aukcja – Nakomiady” UWAGA – wadium: 1) złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia; 2) złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt: 501pokaż telefon), począwszy od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 22.07.2024 r. Oferent zobowiązany jest do złożenia dokumentów wskazanych w § 3 Regulaminu. W przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej, w tym reprezentującej osobę prawną, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonej aukcji. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym sprzedawanej nieruchomości oraz do złożenia, w przypadku przystąpienia do aukcji, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości. Bliższe informacje o przedmiocie aukcji oraz procedurze aukcyjnej można uzyskać na stronie http://nieruchomosci.poczta-polska.pl oraz pod numerami telefonów: 85 6pokaż telefon oraz 502pokaż telefon. Zapraszamy

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Nakomiady, 51