To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, wołomiński, Marki

Działka na sprzedaż Marki, Bielówek

75212 m2
7 295 925 PLN 97 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Marcin Żydak Kancelaria Komornicza nr XIII w Wołominie na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-11-2020 r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika pod adresem:05-200 Wołomin, ul. Wiejska 9/26 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości o nr Ksiąg Wieczystych WA1W/00038263/8 oraz WA1W/00113702/8 położonych w miejscowości Marki, w obrębie ewidencyjnym 3-01, stanowiących działki ew. nr 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/5, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/8, 19/9, 19/11, 19/12, 19/13, 19/14, 19/15, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/23, 19/24, 19/25, 19/28, 19/29, 19/30, 19/31, 19/33, 19/34, 19/36, 19/37, 19/38, 19/39, 19/40, 19/41, 19/42, 19/43, 19/44, 19/45, 19/46, 19/47, 13/4, 19/7, 19/16, 19/26, 19/27,19/32, Egzekucja z udziałów dłużników w ww. nieruchomościach została połączona w trybie art. 926 §1 kpc. Suma oszacowania wynosi 9.727.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 7.295.925,00 zł. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. kwotę: 972.790,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 17102010260000180201793181 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc). Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc oraz w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc). Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kontakt bezpośredni: Imię: MŻ Telefon: 668601403 Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
75 212 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: wołomiński miejscowość: Marki ulica: Bielówek

Podobne oferty w tej lokalizacji