Działka 4200,0m2, Marki
3 570 000 zł 850 zł/m2

POWIERZCHNIA

4 200 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Do sprzedania działka tuż przy Al. Marszałka Piłsudskiego o szerokości 83m ,przeznaczona w MPZP pod usługi z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej o nastepujacych parametrach : Na terenach, o których mowa obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 1)dopuszcza się realizację zabudowy usługowej, w tym usług komunikacji, 2)ustala się możliwość realizacji stacji paliw pod warunkiem, że jej strefa uciążliwości będzie zamykać się w strefie uciążliwości od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 3)dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej we wszystkich formach: wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej. Dopuszcza się łączenie tych funkcji, 4)ustala się wyłącznie funkcje usługowe w parterach nowo wznoszonych obiektów, 5)wysokość zabudowy wyznacza się na maksimum 5 kondygnacji naziemnych, 6)ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 5,0m od linii rozgraniczających układu ulicznego, 7)dopuszcza się przekroczenie określonej w pkt 5 nieprzekraczalnej wysokości zabudowy przy realizacji obiektów o charakterze religijnym oraz administracji i użyteczności publicznej, 8)ustala się minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej dla: a)zabudowy wielorodzinnej na 30%. b)zabudowy jednorodzinnej na 50%, 9)parkingi i garaże dla wszystkich nowowznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony, 10)wymaga się jedynie zorganizowanego sposobu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do układu ogólnomiejskiego, 11)ustala się możliwość stosowania zbiorników bezodpływowych do czasu wykonania kanalizacji miejskiej, 12)realizacja zabudowy na terenach powyrobiskowych musi być poprzedzona rekultywacją terenu. 3. Obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska: 1)zakaz lokalizacji obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu. 2)ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu, a tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ograniczonego użytkowania. 3)podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzaniem do atmosfery substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po spełnieniu warunków wynikających z przepisów szczególnych. 4)w strefie uciążliwości układu komunikacyjnego zaznaczonej na Rysunku Zmiany Planu ustala się zakaz wprowadzania zabudowy chronionej. Agata Wrześniak 603pokaż telefon EKSTRA OFERTY NA STRONIE LIDERHAUS Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy i poglądowy. Informacje te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 3398/2145/OGS
Nr licencji zawodowej: 12192

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Marki

Podobne nieruchomości