Działka 1200,0m2, Marcinkowice
64 500 zł 53,75 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 200 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGO o g ł a s z a przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie Marcinkowice, gmina Chełmiec Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego położone w obrębie Marcinkowice, gmina Chełmiec, obj. księgą wieczystą Nr NS1S/000pokaż telefon, oznaczone jako działki ewid. nr 177/10 o pow. 0,12 ha, nr 177/11 o pow. 0,12 ha, nr 177/17 o pow. 0,10 ha, nr 177/77 o pow. 0,13 ha. Działki sprzedawane są odrębnie. Powyższe działki sprzedawane będą z udziałami Powiatu Nowosądeckiego po 12/559 cz. w drogach wewnętrznych, oznaczonych jako działki nr 177/82 – nr 177/86 o łącznej powierzchni 1,17 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1S/001pokaż telefon. Ponadto, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 177/10 i nr 177/77 sprzedawane będą z udziałami po 1/6 cz. w działce ewid. nr 177/87 o pow. 0,12 ha, stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego, objętej księgą wieczystą nr NS1S/000pokaż telefon, przeznaczonej pod parking osiedlowy. ATRAKCYJNE DZIAŁKI USŁUGOWO – MIESZKALNE i MIESZKALNE BLISKO NOWEGO SĄCZA Opis nieruchomości: Działki z atrakcyjną lokalizacją. Położone są w Kotlinie Sądeckiej, niedaleko drogi powiatowej relacji Nowy Sącz – Limanowa, w odległości ok. 8 km do Nowego Sącza i ok. 20 km do Limanowej. Działki są niezabudowane. W bliskim otoczeniu zlokalizowane są: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, (docelowo około 70 budynków mieszkalnych), szkoły podstawowa i średnia, klub sportowy, budynek dworu. Posiadają dostęp do drogi gminnej wydzielonymi, nieurządzonymi drogami wewnętrznymi, oraz posiadają dostęp do infrastruktury technicznej (energia elektryczna, wodociąg). Działki nr 177/17 i nr 177/77 usytuowane są wewnątrz zespołu działek budowlanych, przy nieurządzonych drogach wewnętrznych, na stoku o niewielkim spadku. Powierzchnia terenu bez większych deniwelacji. Działki nr 177/10 i nr 177/11 usytuowane są na obrzeżu zespołu działek budowlanych, przy nieurządzonych drogach wewnętrznych na stoku o nieco większym spadku. Posiadają kształt regularny. Działki obecnie użytkowane są rolniczo, w części przydrożnej częściowo zakrzaczone i zadrzewione. W sąsiedztwie realizowana jest inwestycja Powiatowe Centrum Sportu, z halą sportową, basenem i zapleczem lekkoatletycznym. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec zatwierdzonym uchwałą Nr L III(482)2006 Rady Gminy Chełmiec z dnia 14 lipca 2006 r. działka nr 177/77 – leży w terenie o symbolu U/MN2 – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej dla właściciela, działka nr 177/10 – leży w terenie o symbolu U/MN1 – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej dla właściciela, działki nr 177/11 i nr 177/17 leżą w terenie o symbolu MN1.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 177/87 – KP – teren parkingu osiedlowego. Cena wywoławcza nieruchomości: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwałą nr 1010/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. postanowił o przeprowadzeniu procedury przetargu pisemnego nieograniczonego m.in. dla działek nr 177/10, 177/11, 177/17, 177/77 oraz ustaleniu ceny wywoławczej w następującej wysokości : L.p. Nr działki Pow. w ha Cena wywoławcza netto Cena wywoławcza brutto (zawiera podatek VAT 23%) 1. 177/10 0,12 64.500 zł 79.335 zł 2. 177/11 0,12 61.500 zł 75.645 zł 3. 177/17 0,10 50.500 zł 62.115 zł 4 177/77 0,13 71.500 zł 87.945 zł Każda z działek budowlanych sprzedawana jest odrębnie. Cena wywoławcza obejmuje wartość rynkową nieruchomości, koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, udział w 12/559cz. w drogach wewnętrznych, oznaczonych jako działki nr 177/82 – nr 177/86. Ponadto cena wywoławcza dla działek 177/10 i 177/77 obejmuje również udział w 1/6 cz. w działce ewid. nr 177/87 o pow. 0,12 ha, przeznaczonej pod parking osiedlowy. W cenie brutto zawarty jest podatek Vat w wysokości 23%. Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100), należy wpłacić do dnia 11 października 2021 r. na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu: Nr 64 1050 01pokaż telefon Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto. Dowód wpłaty wadium winien określać numer i położenie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 11 października 2021 r. do godz. 12.30 w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 113 /parter/ w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w obrębie Marcinkowice, jednostka ewid. Chełmiec – działka numer ..…....... ”. Termin i miejsce przetargu: Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 15 października 2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 207 /I piętro/. Pisemna oferta powinna zawierać: • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę; • datę sporządzenia oferty; • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; • numer działki której dotyczy, • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty; • kopię dowodu wniesienia wadium. Wzór oferty umieszczony jest na stronie Starostwa www.bip.nowosadecki.pl Dodatkowe opłaty: Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium i złożenie oferty w wyznaczonym terminie. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udziela Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 3, Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami, tel. (18)pokaż telefon lub 857 godz. od 8:00 do 15:00. Istnieje możliwość oględzin przedmiotowej nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu obwieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, w Urzędzie Gminy Chełmiec oraz na stronie internetowej www.bip.nowosadecki.pl na okres 30 dni a informacja o przetargu zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu lokalnym. Nowy Sącz, dnia 6.09.2021r. Przewodniczący Zarządu Marek Kwiatkowski Pliki do pobrania Mapa ewidencyjna https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6016 Mapa zasadnicza https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6017 Wzór oferty https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6018 Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu tel: (18)pokaż telefon
Numer oferty: 31026/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Marcinkowice

Podobne nieruchomości