Działka 2900,0m2, Konstancin-Jeziorna
520 000 zł 179,31 zł/m2

POWIERZCHNIA

2 900 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Oferuję do sprzedaży atrakcyjną działkę budowlaną, z MPZP w Habdzinie, blisko Starej Papierni i Centrum Konstancina. Powierzchnia działki to 2900 m2. Przeznaczenie terenu: -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa jako przeznaczenie podstawowe -nieuciążliwe usługi stopnia podstawowego(np. lokale biurowe, gastronomia, usługi bytowe, drobne usługi handlu i rzemiosła), podnoszące atrakcyjność terenu, wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszący, jako przeznaczenie dopuszczalne. -powierzchnia usług nie może przekroczyć 20% łącznej powierzchni użytkowej. Sposób i zasady zagospodarowania: -minimalna powierzchnia nowej działki (po podziale) 1500m2 -minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki- 60%, a w terenach leżących w granicach WOChK-70% -maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy-0,3 -maksymalna wysokość zabudowy-3 kondygnacje naziemne(w tym poddasze użytkowe) i maksymalnie 11 m -ustala się stosowanie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej, z wykluczeniem innych rodzajów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, np. szeregowej -dopuszcza się budowę drugiego obiektu o funkcji gospodarczej lub garażowej, w sumie 2 budynki -nieprzekraczalna linia zabudowy min. 5 m od linii rozgraniczających ulic lub zgodnie z rysunkiem planu ATUTY: -blisko centrum Konstancina-Jeziornej, szybki dojazd do Centrum Warszawy -piękna okolica, w pobliżu jeziora -wszystkie media -działka płaska, prostokątna z budynkiem CENA: 520 000 PLN POLECAM!!!! I offer for sale an attractive construction plot, with local development plan in Habdzin, close to Stara Papiernia and Konstancin Center. The plot area is 2,900 m2. Destination of the area: - single-family housing and farm buildings as the primary purpose - no-burdensome basic services (e.g. office premises, gastronomy, household services, small trade and craft services), increasing the attractiveness of the area, built into the basic or accompanying facility, as an acceptable destination. -services area may not exceed 20% of the total usable area. Management method and rules: -minimum area of ​​the new plot (after division) 1500m2 - minimum biologically active area of ​​the plot - 60%, and in the areas within the boundaries of the WOChK - 70% -Maximum building intensity index-0.3 - maximum building height - 3 overground storeys (including attic) and a maximum of 11 m - it is agreed to use detached or semi-detached buildings, with the exclusion of other types of single-family housing, e.g. terraced houses - it is allowed to build a second facility with a utility or garage function, a total of 2 buildings - impassable line of construction min. 5 m from the demarcation lines of the streets or according to the plan drawing ADVANTAGES: - close to the center of Konstancin-Jeziorna, quick access to the center of Warsaw - beautiful surroundings, near the lake -all media - flat, rectangular plot with the building PRICE: PLN 520000 I RECOMMEND !!!! W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 294/4734/OGS
Nr licencji zawodowej: 10221

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Konstancin-Jeziorna

Podobne nieruchomości