Działka 11686,0m2, Katowice, Górniczego Stanu
1 000 000 zł 85,57 zł/m2

POWIERZCHNIA

11 686 m2

RODZAJ DZIAŁKI

leśna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie publicznej licytacji. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej. Działka, Katowice, Górniczego Stanu OFERTA SPRZEDAŻY Katowice, Górniczego Stanu Powierzchnia: 11686.00m2 OPIS DODATKOWY KATOWICE, 24.11.2021R. ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 121pokaż telefon ZŁ NIP 634-pokaż telefon, REGON 273pokaż telefon, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 000pokaż telefon OGŁASZA AUKCJĘ W TRYBIE LICYTACJI USTNEJ NA ZBYCIE: PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 1960/55, KM.2, OBRĘB MYSŁOWICE LAS, O POWIERZCHNI 632 M2, WPISANEJ DO KSIĘGI WIECZYSTEJ NR KA1K/000pokaż telefon, PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 3557/55, KM.2, OBRĘB MYSŁOWICE – LAS, O POWIERZCHNI 11 054 M2,WPISANEJ DO KSIĘGI WIECZYSTEJ KA1K/000pokaż telefon POŁOŻONYCH PRZY UL. GÓRNICZEGO STANU W KATOWICACH ŁĄCZNA CENA WYWOŁAWCZA: 1000 000,00 ZŁ NETTO WADIUM: 100 000,00 ZŁ, MINIMALNE POSTĄPIE: 10 000,00 ZŁ, PODATEK VAT – ZW Opis nieruchomości: Działka nr 3557/55 ma powierzchnię 11 054 m2, kształt nieregularny. Teren porośnięty drzewostanem liściastym, kilkudziesięcioletnie drzewa, głównie buki i dęby. Przez północną część działki przebiega kanalizacja sanitarna i posadowiona jest studzienka kanalizacyjna. Działka nr 1960/55 ma powierzchnię 632 m2, stanowi pas gruntu o szerokości ok 4 – 5 m i długości 137m. Teren porośnięty trawą i krzewami, bez większego drzewostanu. Przez działkę przebiega podziemny kabel energetyczny. Od strony zachodniej działka jest ogrodzona siatką stalową. Uwarunkowania planistyczne i ochronne: Dla obszaru, na którym znajduje się opisywana nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami przedmiotowego planu działki nr 3557/55 i 1960/55 usytuowane są na obszarze: 9MN – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; SK2 - strefa ochrony konserwatorskiej; Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren obu działek to obszar, na którym obowiązuje zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy, ze względu na położenie na obszarze strefy konserwatorskiej. Dojazd do opisywanych nieruchomości odbywa się drogą wewnętrzną – działka nr 728/55. Ekspozycja ogłoszenia zostanie opublikowana w dniach od 25.11.2021r. do dnia 26.01.2022r. Termin i miejsce aukcji: 26 stycznia 2022 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (2 piętro). Informacji odnośnie przedmiotu aukcji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 7pokaż telefon w. 137 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka. Warunki przystąpienia do aukcji: Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 24 stycznia 2022 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 23pokaż telefon. - Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium. - Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek. - Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej. - Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej. - Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta). 2.Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik aukcji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 4.Koszty związane z nabyciem nieruchomości, ponosi w całości Nabywca. 5.Osoby stające do aukcji, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 6.Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż. Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki będzie niemożliwe. Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży. Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jej unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl. OPIEKUN OFERTY Agata Cupiał-Szurka Telefon:32/ 781-66-16 w. 137 e-mail: Godziny kontaktu: Pn: od 08:00 do 15:00 Wt: od 08:00 do 15:00 Śr: od 08:00 do 15:00 Cz: od 08:00 do 15:00 Pt: od 08:00 do 15:00 Kontakt: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. tel: 32/ 781-66-16 w. 137
Numer oferty: 31646/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Katowice, Górniczego Stanu

Podobne nieruchomości