Działka 9345,0 m2, Gdynia
2 461 zł/m2 23 000 000 zł

Działka inna na sprzedaż Gdynia - 9345,0 m2

2 461 zł/m2 23 000 000

Szczegóły

Opis oferty

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE AUKCJI Aukcja odbywa się na zasadach określonych Regulaminem postępowań na sprzedaż nieruchomości Poczty Polskiej S.A. (dalej: ,,Regulamin”) dostępnym na stronie internetowej http://nieruchomosci.poczta-polska.pl i w siedzibie Sprzedawcy oraz Prowadzącego aukcję – informacje pod nr telefonu: (58)pokaż telefon, kom. 502pokaż telefon. Oferent zobowiązany jest do pisemnej akceptacji treści Regulaminu. 1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8. 2. Prowadzący aukcję: Poczta Polska S.A., Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku, 80-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8, sala konferencyjna na I piętrze - pokój nr 123. 3. Przedmiot sprzedaży: Gdynia, Plac Konstytucji 2 Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni przy Placu Konstytucji nr 2, w powiecie m. Gdynia, województwie pomorskim, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: 1) działki o numerach: 957, 959, 960, 963/1, 963/2, 964/1, 964/2, 1109/1, 1109/2 oraz 1110 o łącznej powierzchni 0,8556 ha, wraz z posadowionymi na nich, stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami: biurowym o powierzchni zabudowy 4 374,00 m2 z przyległą wiatą oraz trzema pozostałymi niemieszkalnymi o powierzchni zabudowy 39,00 m2, 12,00 m2 i 7,00 m2, objętych księgą wieczystą Nr GD1Y/000pokaż telefon prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych, 2) działka niezabudowana o numerze 955 o powierzchni 0,0789 ha objęta księgą wieczystą Nr GD1Y/001pokaż telefon prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych. Prowadzący aukcję informuje, że: 1) Zgodnie z treścią obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/790/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. działki nr 955, nr 957, nr 959, nr 960, nr 963/2, nr 964/2, nr 1109/2, nr 1110 położone są na obszarze oznaczonym symbolem 02 KS/UC tereny urządzeń komunikacji samochodowej/zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² - obiekty i urządzenia publicznego transportu zbiorowego stanowiące część węzła integracyjnego Gdynia Główna (m.in. przystanki i parkingi długoterminowe transportu zbiorowego, postoje „park and ride”)/ ogólnomiejski ośrodek usługowy. Działki nr 963/1, nr 964/1 i nr 1109/1 zgodnie z treścią planu położone są na obszarze oznaczonym symbolem 25 KD-Z (KD-L) ½ - droga publiczna zbiorowa (docelowo droga publiczna lokalna) – pl. Konstytucji, obiekty i urządzenia publicznego transportu zbiorowego, stanowiące część węzła integracyjnego Gdynia Główna (m.in. przystanki transportu zbiorowego, podjazd taksówek, postoje „kiss and ride”, parkingi dla rowerów). 2) Budynek biurowy Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni włączony został do gminnej ewidencji zabytków. 3) Działki nr 963/1, nr 964/1 oraz nr 1109/1 mogą zostać objęte procedurą wywłaszczeniową. 4) Przez działki przebiega sieć infrastruktury technicznej nie będąca własnością Poczty Polskiej S.A. Na granicy działek nr 957 i nr 955 posadowiony jest obiekt małej architektury z wykorzystaniem na śmietnik. 5) Część działek oznaczonych numerami 694/1 oraz 1109/1 o łącznej powierzchni 173,40 m2 dzierżawiona jest na podstawie umowy dzierżawy. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Zgodnie z art. 678 kc, w związku z art. 694 kc po zbyciu przedmiotowej nieruchomości nabywca wstępuje na miejsce zbywcy w stosunek dzierżawy wynikający z ww. umowy. 6) Poczta Polska S.A. zawarła umowę na dostawę energii cieplnej na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Umowa zawarta na czas nieoznaczony. Na w/w umowę zostanie ustanowiona cesja z nowym nabywcą. 7) Nabywca zobowiązany jest do zawarcia ze Sprzedawcą dwóch umów na najem zwrotny, tj.: a) dla powierzchni użytkowej 500 m2 w okresie od momentu przeniesienia własności do 31.12.2021r., b) dla powierzchni użytkowej 3045,87 m2 w okresie od momentu przeniesienia własności do 31.08.2021r. 8) Nieruchomość, zgodnie z przepisami prawa, podlega prawu pierwokupu, które może wykonać podmiot uprawniony. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na rzecz Nabywcy wyłonionego w aukcji w przypadku niezrealizowania prawa pierwokupu przez uprawniony podmiot. Cena wywoławcza netto: 23 000 000,00 zł Minimalne postąpienie: 230 000,00 zł Wadium: 2 300 000,00 zł Sprzedaż działek nr 955, nr 959, nr 963/1, nr 964/1 i nr 1109/1 podlegać będzie opodatkowaniu stawką podstawową VAT 23%. Sprzedaż prawa własności budynków i budowli położonych na nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu działek nr 957, nr 960, nr 963/2, nr 964/2, nr 1109/2 i nr 1110 korzystać będzie ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Cena wywoławcza stanowi Cenę wywoławczą, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu. 4. Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję, w dniu 15.06.2021 r. Składanie i analiza dokumentów odbędzie się o godzinie 10:00, aukcja rozpocznie się o godzinie 10:15 w sali konferencyjnej na I piętrze - pokój nr 123. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do dnia 10.06.2021 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Poczty Polskiej S.A. kwotą wadium. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu, w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 00pokaż telefon, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „aukcja - Gdynia”. UWAGA – wadium: 1) złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, 2) złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty. 7. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt: (58)pokaż telefon, kom. 502pokaż telefon). 8. Oferent zobowiązany jest do złożenia dokumentów wskazanych w §3 Regulaminu. 9. W przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej, w tym reprezentującej osobę prawną, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonej aukcji. 10. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym sprzedawanej nieruchomości oraz do złożenia, w przypadku przystąpienia do aukcji, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości. 11. W przypadku uchylania się przez wyłonionego Nabywcę od zawarcia umowy, Sprzedawca ma prawo do sądowego dochodzenia zawarcia umowy, zatrzymania wadium albo dochodzenia odszkodowania. 12. Z chwilą przybicia, strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży. 13. Nabywca, który w terminie wskazanym w §7 ust. 3 Regulaminu nie uiści ceny zbycia, traci prawo wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 14. Bliższe informacje o przedmiocie aukcji oraz procedurze aukcyjnej można uzyskać na stronie http://nieruchomosci.poczta-polska.pl oraz pod numerami telefonów: (58)pokaż telefon, kom. 502pokaż telefon. 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków aukcji. 16. W każdym czasie przed rozstrzygnięciem aukcji, w szczególności w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Sprzedawca może odstąpić od rozstrzygnięcia aukcji lub unieważnić ją bez podania przyczyny. 17. Warunkiem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości będzie uzyskanie przez Sprzedającego odpowiednich zgód korporacyjnych. 18. Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia odpowiedniej zgody korporacyjnej, nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Sprzedawcy związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży. 19. Do zaoferowanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Średnie ceny w tej lokalizacji

23 000 000
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Lokalizacja

Gdynia

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

(rozwiń)
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)
Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Administratorem danych jest Domiporta Sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania ich do partnerów spółki Domiporta Sp. z o.o. (maksymalnie 10) w celu przedstawienia szczegółów ofert (telefonicznie bądź mailowo) zbieżnych z preferencjami wskazanymi w formularzu (na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na podaniu danych w formularzu) oraz w celu otrzymywania spersonalizowanych wybranych ogłoszeń z portalu Domiporta.pl w ramach powiadomień e-mail (na podstawie odrębnej zgody). Nadto, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz prowadzenia statystyk i analityki). (rozwiń)
Twoja prośba o kontakt z właścicielem została wysłana!
Chcesz otrzymywać za darmo informacje o podobnych ofertach od ogłoszeniodawców? Działka na sprzedaż TAK
Administratorem danych jest Domiporta Sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania ich do partnerów spółki Domiporta Sp. z o.o. (maksymalnie 10) w celu przedstawienia szczegółów ofert (telefonicznie bądź mailowo) zbieżnych z preferencjami wskazanymi w formularzu (na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na podaniu danych w formularzu) oraz w celu otrzymywania spersonalizowanych wybranych ogłoszeń z portalu Domiporta.pl w ramach powiadomień e-mail (na podstawie odrębnej zgody). Nadto, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz prowadzenia statystyk i analityki). (rozwiń)