Działka 11888,0m2, Biskupiec, Bolesława Chrobrego
21,87 zł/m2 260 000 zł

Działka komercyjna na sprzedaż Biskupiec, Bolesława Chrobrego - 11888,0m2

21,87 zł/m2 260 000

POWIERZCHNIA

11 888 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Biskupca (siedziba: 11-300 Biskupiec, ul.Aleja Niepodległości 2) o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec. 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości Księga wieczysta nr OL1B/000pokaż telefon, działki numer: 286/7 o powierzchni 0,1149 ha, 286/11 o powierzchni 0,5547 ha, 286/34 o powierzchni 0,3224 ha i 286/35 o powierzchni 0,1968 ha (łączna powierzchni 1,1888 ha), położone w Biskupcu (obręb miasto Biskupiec 5), na zapleczu ul.Bolesława Chrobrego. 2. Forma zbycia Sprzedaż 3. Przeznaczenie Tereny zieleni podmiejskiej – użytkowane rolniczo (oznaczone symbolem ZM-2) - część nieruchomości, oznaczona numerami działek: 286/7, 286/11 i 286/35 (o łącznej powierzchni 0,8664 ha). Tereny usług uciążliwych, przemysłu i składów – o niskiej intensywności (oznaczone symbolem UPS-1) - część nieruchomości, oznaczona numerem działki 286/34 (o powierzchni 0,3224 ha). 3. Cena wywoławcza 260 000 zł w tym cena: - działek numer: 286/7, 286/11 i 286/35 – 80 000 zł, - działki numer 286/34 – 180 000 zł (brutto, w tym 23% VAT). Zbycie części nieruchomości oznaczonej numerem działki 286/34 jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług wg skali 23%. Sprzedaż części nieruchomości oznaczonej numerami działek: 286/7, 286/11 i 286/35 jest zwolniona z podatku VAT. 4. Termin i miejsce przetargu 5 sierpnia 2021 roku, godz. 10:00, siedziba Urzędu Miejskiego w Biskupcu; adres: ul.Aleja Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, pokój nr 16 (I piętro, sala konferencyjna) 5. Wysokość wadium 52 000 zł 6. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu Tablica ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, strona internetowa Urzędu www.biskupiec.pl, Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.biskupiec.pl oraz serwis www.monitorurzedowy.pl 7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu Referat Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu: tel. 897pokaż telefon Pełny tekst ogłoszenia o przetargu Burmistrz Biskupca ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, o łącznej powierzchni 1,1888 ha, stanowiącej własność Gminy Biskupiec, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą numer OL1B/000pokaż telefon, położonej w Biskupcu (obręb miasto Biskupiec 5), na zapleczu ul.Bolesława Chrobrego, oznaczonej numerami działek: 286/7 o powierzchni 0,1149 ha (oznaczenie wg użytków i klasy gruntu: PsV), 286/11 o powierzchni 0,5547 ha (użytek, klasa: PsV-0,2872 ha, PsVI-0,2675 ha), 286/34 o powierzchni 0,3224 ha (użytek, klasa: PsV) i 286/35 o powierzchni 0,1968 ha (użytek, klasa: ŁIV). Teren nieruchomości urozmaicony, ze skarpami, częściowo w obniżeniu w stosunku do otoczenia (działka nr 286/34 w zagłębieniu) – różnica między skrajnymi wysokościami sięga 5 metrów. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Zagospodarowanie nieruchomości – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 czerwca 2005 roku (Dz.Urz. Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 104 z dnia 11.08.2005r., poz.1404): - część nieruchomości, oznaczona numerami działek: 286/7, 286/11 i 286/35 (o łącznej powierzchni 0,8664 ha) znajduje się w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZM-2 i przeznaczonym na tereny zieleni podmiejskiej – użytkowane rolniczo, - część nieruchomości, oznaczona numerem działki 286/34 (o powierzchni 0,3224 ha) położona jest w terenie oznaczonym symbolem UPS-1 i przeznaczonym na tereny usług uciążliwych, przemysłu i składów - o niskiej intensywności. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów planu zagospodarowania przestrzennego oraz obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków można uzyskać w Referacie Architektury, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu (pok.34), pod numerami telefonów: 897pokaż telefon i 897pokaż telefon. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg (ustalona na nabywcę) nie będzie spełniała warunków wynikających z art.3 ust.5 i 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t.Dz. U. z 2020 r., poz. 1655 ze zm.), do części nieruchomości oznaczonej numerami działek: 286/7, 286/11 i 286/35 prawo pierwokupu będzie przysługiwało Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. W tym przypadku, nabywca nabędzie część nieruchomości, oznaczonej numerem działki 286/34 pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykona prawa pierwokupu. Cena wywoławcza 260 000 zł, w tym cena: - działek numer: 286/7, 286/11 i 286/35 – 80 000 zł, - działki numer 286/34 – 180 000 zł (brutto, w tym 23% VAT). Zbycie części nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 286/34 jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług wg skali 23%. Sprzedaż części nieruchomości, oznaczonej numerami działek: 286/7, 286/11 i 286/35 jest zwolniona z podatku VAT. Cena działki nr 286/34 oraz cena działek numer: 286/7, 286/11 i 286/35 zostaną wyodrębnione z ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, z zachowaniem proporcji tych cen w cenie wywoławczej. Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej przez przyległą drogę wewnętrzną, stanowiącą własność Gminy Biskupiec, oznaczoną numerami działek: 107 i 262. W związku z tym, przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona na rzecz każdoczesnego jej właściciela odpłatna służebność przechodu i przejazdu przez tę drogę, na czas oznaczony, (do czasu nadania jej kategorii drogi publicznej), za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 430,50 zł (brutto, w tym 23% VAT), płatnym przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. W przypadku nabycia nieruchomości przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, która ma dostęp do drogi publicznej służebność ta nie będzie ustalana. W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu części nieruchomości oznaczonej numerem działek: 286/7, 286/11 i 286/35, która dostęp do drogi publicznej posiada poprzez działkę nr 286/34 i drogę wewnętrzną oznaczoną numerami działek: 107 i 262, oprócz służebności opisanej wyżej, zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu przez działkę nr 286/34, na czas nieoznaczony, pasem gruntu o szerokości 3 m biegnącym wzdłuż granicy z działkami 286/23 i 286/29, za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 6697,35 zł (brutto, w tym 23% VAT), płatnym jak wyżej. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualnie wynikłe różnice. Nabywca jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości osobom i jednostkom zobowiązanym do wykonania czynności związanych z eksploatacją sieci nadziemnych i podziemnych oraz urządzeń występujących na gruncie. W przypadku, gdy przebiegające sieci nadziemne i podziemne lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nieujawnione na mapie), kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca będzie zobowiązany do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych. Publiczne dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego powiat olsztyński (Informacja katastralna powiatu olsztyńskiego), dostępne są pod adresem internetowym: https://powiatolsztynski.geoportal2.pl. Wg tych danych przez działkę nr 286/34 przebiegają sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa (nieczynna) oraz linia energetyczna. Dla przedmiotowego terenu nie przeprowadzono badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2021 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok.16). W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 30 lipca 2021 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 35pokaż telefon PKO Bank Polski S.A. wymagane wadium (w pieniądzu) w wysokości 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 30 lipca 2021 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej: - aktualny dokument potwierdzający tożsamość, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna, - oryginał potwierdzenia wniesienia wadium. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej sprzedaży (w przypadku prawa pierwokupu KOWR), w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży i umowy przenoszącej własność nieruchomości (w przypadku prawa pierwokupu KOWR) w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu, wpłacone wadium będzie zwrócone. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.). Dodatkowe informacje w sprawie procedury przetargowej można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu (pok.32, tel. 897pokaż telefon). Kontakt: Urząd Miasta Biskupiec tel: 89 7pokaż telefon
Numer oferty: 30321/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Średnie ceny w tej lokalizacji

260 000
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Lokalizacja

Biskupiec, Bolesława Chrobrego

Podobne nieruchomości

Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

(rozwiń)
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)
Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

(rozwiń)
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)
Twoja prośba o kontakt z właścicielem została wysłana!
Chcesz otrzymywać za darmo informacje o podobnych ofertach od ogłoszeniodawców? Działka na sprzedaż TAK
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)