To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Bielsko-Biała

Działka na sprzedaż Bielsko-Biała, Dworkowa

143 m2
101 000 PLN 706 zł/m2
Opis
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała Adres do korespondencji: ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała info@tauron-dystrybucja.pl Infolinia: +48 32 606 0 616 Spółka TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31–035 Kraków, ul. Podgórska 25A Oddział w Bielsku-Białej ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 489 734,52 zł wniesiony w całości ogłasza I-szy przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 2/41 o pow. 16m² i działki nr 2/43 o powierzchni 127m² (obręb 0032 Lipnik) - położonych w Bielsku-Białej przy ul. Dworkowej – dla których Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BB1B/0082017/7) Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr 2/41 i 2/43 jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT; Sprzedaż nieruchomości nastąpi z równoczesnym ustanowieniem przez kupującego: bezterminowej i nieodpłatnej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych na działkach 2/41 i 2/43 na rzecz właściciela urządzeń tj. TAURON Dystrybucja S.A., Warunki przystąpienia do przetargu: 1. Otwarcie ofert dla przedmiotowego I-go pisemnego przetargu nieograniczonego odbędzie się w Bielsku-Białej przy ul. Batorego 17a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Bielsku-Białej w Budynku AB, pok. 331A w dniu 21.12.2021r. o godz. 10:00 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty. 2. Otwarcie ofert ze względu na COVID-19 odbędzie się bez udziału oferentów. 3. Cena wywoławcza wynosi 101 000,00 zł netto (słownie: sto jeden tysięcy złotych 00/100). 4. Ofertę w cenie netto należy składać w dni robocze do dnia 16.12.2021r. do godz. 14:00 w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Filarowa 18 w Kancelarii Głównej, w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) z dopiskiem na kopercie „I-szy nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej, obręb 0032 Lipnik – dostarczyć do Wydz. Organizacji i Administracji”. a) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę b) Do odbycia przetargu pisemnego wystarcza złożenie jednej ważnej oferty. c) Oferty złożone po wymaganym terminie odsyłane są oferentowi bez otwierania. d) Złożenie ofert w miejscu innym, niż podane wyżej, może skutkować nie dotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy oferenta. e) Z tytułu odrzucenia oferty oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe ani prawne. 5. Za najkorzystniejszą ofertę należy uznać tą, która zawiera najwyższą oferowaną cenę nabycia nieruchomości. 6. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 100,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych 00/100). 8. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej, termin wpłacenia wadium upływa 14.12.2021r. (przelew wyłącznie z rachunku oferenta) i winien być dokonany na rachunek bankowy: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej w mBank: nr 51 1140 1078 0000 40 77 1500 2001 z dopiskiem: „WADIUM - sprzedaż Bielsko-Biała, Dworkowa”. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. 9. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości. Kwota ta staje się zaliczką i zostanie przez sprzedającego wystawiona faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 10. Wadium oferentów, których oferta nie została wybrana w przetargu pisemnym zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otwarcia ofert w przetargu pisemnym lub od wyznaczonej daty upływu złożenia oferty dodatkowej lub od daty unieważnienia przetargu z uwzględnieniem następujących postanowień: 11. Wadium wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez oferenta, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy o prowadzenie rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez oferenta. 12. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana: a) uchyli się z własnej winy od zawarcia umowy sprzedaży, przy czym za uchylenie się z własnej winy będzie także uważane nie przedstawienie najpóźniej w dniu w jakim miało dojść do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego jakiegokolwiek dokumentu niezbędnego do zawarcia umowy sprzedaży ( za dokument niezbędny do zawarcia umowy sprzedaży uznaje się w szczególności złożone w prawie przewidzianej formie oświadczenia małżonka o zgodzie na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagane, chyba że oferent wraz z małżonkiem zawierają umowę kupna-sprzedaży), b) nie wpłaci ceny nabycia najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym jako dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. c) w przypadku finansowania zakupu kredytem nie przedstawi najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym jako dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego - umowy kredytowej z bankiem. 13. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie dokona zapłaty ceny w oznaczonym terminie, sprzedający może wedle własnego wyboru odstąpić od zawarcia umowy zatrzymując wadium lub domagać się zawarcia umowy. 14. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: a) członkowie organów zarządzających i organów nadzorczych Spółki, b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem Przetargu prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, c) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-b, d) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sprzedającego, e) pracownicy Spółki , których działalność w organizacjach, stowarzyszeniach czy zrzeszeniach jest w sprzeczności z prowadzonym przez Sprzedającego Przetargiem 15. Każdy z pracowników Spółki przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do złożenia „Oświadczenia oferenta będącego pracownikiem Spółki” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków przeprowadzania przetargu. 16. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.taurondystrybucja.pl/rodo. 17. Oferta powinna zawierać: a) dane oferenta – imię i nazwisko, numer PESEL (oraz numer NIP, jeśli posiada) lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę firmy), b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), c) oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń, e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń - wymaga się, by oferent dołączył do oferty szczegółowe warunki przetargu podpisane przez niego – załącznik nr 2, f) oświadczenie oferenta w sprawie ustanowienia służebności przesyłu – złożone wg. wzoru dołączonego do ogłoszenia stanowiące załącznik nr 3, g) dowód wniesienia Wadium, h) pisemne oświadczenie współmałżonka - składającej ofertę osoby fizycznej (lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) pozostającej w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) - iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub złożenie oświadczenia o rozdzielności majątkowej, i) opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości - w przypadku gdy oferent planuje sfinansować zakup nieruchomości kredytem bankowym, zobowiązany jest do przedłożenia w określonych terminach następujących dokumentów: - zaświadczenie z banku w postaci promesy kredytowej - najpóźniej w dniu składania ofert, - umowę kredytową z bankiem – najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą zawarcia umowy sprzedaży-kupna nieruchomości, j) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, k) oferowaną cenę netto – cyfrowo i słownie, l) informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium. 18. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do. 19. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, a upoważnienie do opatrzenia klauzulą „za zgodność z oryginałem” winno być dołączone do oferty. 20. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec, zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej zezwolenie (lub promesę) na nabycie nieruchomości w przypadkach wymaganych przez Ustawę. 21. Oferent lub osoba upoważniona może wprowadzić skuteczne zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, jeżeli uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Wszelkie zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 22. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 120 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, a w przypadku konieczności złożenia oferty dodatkowej, bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu złożenia oferty dodatkowej. 23. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu pisemnego na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 24. Tryb postępowania w przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę: a) gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę, Komisja Przetargowa wzywa pisemnie tych oferentów do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie, b) oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych niż w pierwotnej ofercie, c) jeżeli co najmniej dwóch oferentów złoży oferty dodatkowe na dokładnie taką samą najwyższą cenę, o wyborze najkorzystniejszej decyduje czas złożenia oferty dodatkowej. 26. Oferent nabywający nieruchomość ze środków własnych zobowiązany jest zapłacić pozostałą część ceny nabycia nieruchomości nie później, niż na 2 dni robocze przed datą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy o numerze: 43 1090 1522 0000 0001 4721 5894 z dopiskiem „zapłata nieruchomość Bielsko-Biała, Dworkowa”. 27. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy sprzedającego. 28. Oferent ponosi wszystkie koszty notarialne zawarcia umowy sprzedaży, podatków (PCC lub VAT- jeśli tak stanowią przepisy prawa), opłat sądowych i innych związanych z podpisaniem Aktu Notarialnego. 29. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie określonym w akcie notarialnym. Z dniem wydania nieruchomości przechodzą na nabywcę wszelkie korzyści i ciężary. 30. Komisja Przetargowa odrzuca oferty: a) nieodpowiadające warunkom przetargu, w szczególności co do ceny, b) niezawierające ceny lub podpisu osób uprawionych do reprezentacji, c) złożone bez wymaganych, kompletnych dokumentów lub oświadczeń, które nie zostały przez oferenta uzupełnione w wyznaczonym terminie, d) które mimo złożenia przez oferenta wyjaśnień lub w sytuacji ich niezłożenia w wyznaczonym terminie pozostają nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści. 30. Komisja Przetargowa w pierwszej kolejności: a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, b) podaje cenę wywoławczą sprzedawanej nieruchomości, c) otwiera oferty z zachowaniem kolejności według daty ich wpływu, odczytuje imiona i nazwiska lub nazwę (firmę) oferenta, adres, a także cenę oferty, d) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferenta wyjaśnienia lub oświadczenia. 31. Następnie Komisja Przetargowa: a) odrzuca oferty w przypadkach określonych w pkt.29, b) określa, które z ofert nie zawierają kompletnych dokumentów lub oświadczeń, lub które z nich zawierają oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe podlegające uzupełnieniu i nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i wzywa oferentów poprzez wysłanie pisemnych wezwań do uzupełnienia ofert lub w przypadku nieścisłości do złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, c) dokonuje szczegółowej analizy ofert, d) stwierdza, którzy oferenci nie uzupełnili ofert lub nie złożyli wyjaśnień w wyznaczonym terminie, e) wskazuje najkorzystniejszą z nieodrzuconych ofert lub stwierdza, że przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia. 32. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl lub pod nr tel. kom. + 48 572 993 258. Działka jest nieogrodzona i można ją oglądać bez wcześniejszego umówienia. W razie konieczności obecności przedstawiciela sprzedającego prosimy o kontakt telefoniczny w dni robocze w terminie do dnia 14.12.2021r. w godz. od 8:00 do 12:00 pod nr tel. + 48 572 993 258. Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6299 Warunki I przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6300 Oświadczenie oferenta służebność: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6301 Mapa ewidencyjna bez budynku: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6302 Mapa służebności: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6303 Wypis z rej. gruntów bez budynku: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6304 Klauzula informacyjna TD: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6305 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: + 48 572 993 258 anetta.mazur-maslowska@tauron-dystrybucja.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
143 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Bielsko-Biała gmina: Bielsko-Biała miejscowość: Bielsko-Biała ulica: Dworkowa

Podobne oferty w tej lokalizacji