To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podkarpackie, Wola Ociecka

Dom na sprzedaż Wola Ociecka,

156,25 m2
278 305 PLN 1 781 zł/m2
Opis
artur.ziobro@op.pl tel. (+48) 502 184 603 OGŁOSZENIE O PRZETARGU I AUKCJI Syndyk Masy Upadłości, wyznaczony w postępowaniu upadłościowym wobec upadłego Dorota Piekara - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (PESEL: 70092811062), na podstawie art. 320 w związku z treścią art. 319 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dz. u. z 2019 r., poz. 498, t.j.), ogłasza przetarg i aukcję na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości Doroty Piekara praw własności: A. nieruchomości gruntowej zabudowanej, nr ewidencyjny działki 330, o powierzchni 0,7100 ha, położonej w Woli Ocieckiej, gmina Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski, województwo podkarpackie, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1R/00030553/0 (dalej jako: Nieruchomość 1) [składnik masy upadłości nr 1] za cenę sprzedaży nie niższą niż 278.305,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć złotych). B. nieruchomości gruntowej, nr ewidencyjny działki 1852/2, o powierzchni 0,5500 ha, położonej w Tuszymie, gmina Przecław, powiat mielecki, województwo podkarpackie dla której Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/00024376/5. (dalej jako: Nieruchomość 2) [składnik masy upadłości nr 2] za cenę sprzedaży nie niższą niż 14.157,00 zł (czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych). 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności: a. Nieruchomości 1; b. Nieruchomości 2. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego, rzeczoznawcę majątkowego, Agatę Gągor-Łuksik z dnia 4 grudnia 2019 roku jest udostępniony do wglądu u syndyka (artur.ziobro@op.pl, tel. 502 184 603) oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 396/19 w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. 3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: - dla Nieruchomości 1 - 278.305,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć złotych); - dla Nieruchomości 2 - 14.157,00 zł (czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych). 4. Oferty należy składać przez 3 (trzy) tygodnie od dnia ogłoszenia o sprzedaży w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt: V GUp 396/19. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do syndyka wraz z podaniem sygnatury akt: V GUp 396/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Doroty Piekara, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: - dla Nieruchomości 1 – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych); - dla Nieruchomości 2 – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych). 7. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dorota Piekara w upadłości o numerze: 50 2490 0005 0000 4000 3715 2469 w Alior Bank S.A. z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 396/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 8. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 15.09.2021 r. godzina 13.00, sala 7 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. 9. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk może po otwarciu ofert zarządzić przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny). 10. Wybór oferty dokonany przez syndyka jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu przez Sędziego-Komisarza. 11. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 12. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. W przypadku, gdy oferent, którego wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia-Komisarz, będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym w postanowieniu Sędziego komisarza, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 13. Potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu wobec upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 14. Nabywca zobowiązany jest wpłacić pełną cenę przed podpisaniem umowy, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości. Nabywca ponosi wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Kontakt: Syndyk Artur Ziobro tel: 502 184 603 artur.ziobro@op.pl
Więcej
Dom:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
5
Powierzchnia całkowita:
156,25 m2
Lokalizacja:
województwo: podkarpackie powiat: Ropczycko-Sędziszowski gmina: Ostrów miejscowość: Wola Ociecka

Podobne oferty w tej lokalizacji